ØNSKER RASK TILGANG: – For meg er det viktig at pasienter får raskest mulig tilgang også til nye legemidler som tilbys i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil derfor følge opp denne problemstillingen videre med de regionale helseforetakene, uttaler helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Per Corneliussen Foto:
ØNSKER RASK TILGANG: – For meg er det viktig at pasienter får raskest mulig tilgang også til nye legemidler som tilbys i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil derfor følge opp denne problemstillingen videre med de regionale helseforetakene, uttaler helseminister Bent Høie. Arkivfoto: Per Corneliussen Foto:

Høie vil følge opp nye anbudsregler

Helseminister Bent Høie varsler at han vil ta saken om nye anbudsregler opp med de regionale helseforetakene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, mener ny praksis fra Beslutningsforum hindrer rask tilgang til nye legemidler. Nylig stilte han et skriftlig spørsmål om dette til helseministeren.

Bakgrunnen er at Beslutningsforum i desember i fjor vedtok en ny regel for innføring av nye legemidler som kan inngå i priskonkurranse. Deltakelse i anbudskonkurranse forutsetter nå en positiv beslutning fra Beslutningsforum.

Legemidler som blir vedtatt innført etter denne tilbudsfristens utløp må vente til neste anbudskonkurranse før de kan gjøres tilgjengelig for norske pasienter. Ventetiden kan ofte være ett år.

«Dette vedtaket innebærer dermed forsinkelser ved innføring av nye legemidler som skal på anbud (…) Mener helseministeren at denne beslutningen er i tråd med Legemiddelmeldingens mål om rask tilgang til nye legemidler?» var spørsmålet Stensland stilte til sin partikollega.

Det som kan virke som en praktisk løsning på en sak, kan ha større implikasjoner som man ikke har tenkt over Erling Ulltveit, LMI

Sikre «forutberegnelighet»
I svaret fra helseministeren gjengir han informasjon som han har innhentet fra Beslutningsforum.

«Beslutningen av 17. desember 2018 (…) innebærer ikke en reell endring i tilgangen til legemidler for norske pasienter i tilfeller hvor det finnes behandlingsalternativer som er faglig likeverdige som det nye legemiddelet eller den nye indikasjonen», skriver Beslutningsforum..

De viser til at presiseringen ble gjort for å sikre «forutberegnelighet for og likebehandling av leverandørene». Ifølge Beslutningsforum er det kun 5 av 17 innførte legemidler som har måtte vente til neste anbudsrunde før de kan tas i bruk

Høie: Raskest mulig
– De regionale helseforetakene vektlegger at pasienter alltid vil ha tilgang til faglig likeverdige legemidler, dersom det tar tid før nye legemidler med tilsvarende effekt tas inn i anbudsprosesser. For meg er det likevel viktig at pasienter får raskest mulig tilgang også til nye legemidler som tilbys i spesialisthelsetjenesten. Jeg vil derfor følge opp denne problemstillingen videre med de regionale helseforetakene, skriver Høie i sitt svar.

Sveinung Stensland er glad for at Høie vil ta tak i problemstillingen.  

– Jeg tolker svaret dithen at Høie mener dette er et problem som vil han vil følge opp videre. Vedtaket forsinker innføringen av nye legemidler unødvendig. Forvaltningen peker på at dette vil gi mer forutsigbarhet for leverandørene, men leverandørene sier jo at de ikke ønsker dette. Jeg forventer at det blir adgang til å levere inn anbud selv om metodevurderingen ikke er ferdig, sier Stensland.

LMI: Negative konsekvenser
Også bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) har forventninger om endring.

– Det er viktig at Høie følger dette opp. Konsekvensen av vedtaket er at det kan føre til forsinket tilgang til noen legemidler. Det gir mindre terapeutisk bredde i helsetjenesten og svakere konkurranse ved at færre firma deltar, sier seniorrådgiver Erling Ulltveit i LMI.

– Det er viktig at RHF-ene ser hen til overordnede legemiddelpolitiske mål når de treffer vedtak. Det som kan virke som en praktisk løsning på en sak, kan ha større implikasjoner som man ikke har tenkt over. Dette er et slikt eksempel. Da får helseministeren en rolle i å påvise at målsetningen om rask tilgang blir ivaretatt.

– Ingen ekstraordinær ventetid
Stig Slørdahl, leder av Beslutningsforum, forsvarer regelverket slik det er.

– I de tilfellene Beslutningsforum har besluttet å innføre et legemiddel som må vente til neste anbudsperiode, er det allerede innført andre faglige likeverdige alternativer som dekker det medisinske behovet. I tilfeller hvor det nye legemiddelet eller indikasjonen er et reelt nytt behandlingstilbud som ikke dekkes av allerede innførte produkter, vil metoden innføres fortløpende i spesialisthelsetjenesten. Det vil si at det ikke eksisterer noen ekstraordinær ventetid for pasientene, skriver han i en e-post til Dagens Medisin.

– I prioriteringsmeldingen vedtok et enstemmig Storting at legemidler skal ha lavest mulig pris. Mange legemidler og indikasjoner blir behandlet flere ganger i Beslutningsforum før de når en akseptabel pris og besluttes innført. Dersom leverandørene tilbyr virkningsfulle legemidler til en kostnadseffektiv pris, vil de bli innført. Desto raskere leverandørene tilbyr en pris som gjenspeiler effekten av legemidler slik at bruken blir kostnadseffektiv, jo raskere vil Beslutningsforum beslutte å ta de i bruk, påpeker han.

Powered by Labrador CMS