MANGE ER KRITISK: «Vi er skuffet over at denne utredningen ikke kunne fokusere på det sentrale spørsmålet - åpenhet versus konfidensialitet når det gjelder enhetspriser på legemidler», skriver Diakonhjemmet sykehus i sitt høringssvar og får støtte fra mange andre aktører i Helse-Norge. Foto:

Angriper beslutning om hemmelighold

En rekke høringsinstanser ber sykehusdirektørene revurdere beslutningen om å hemmeligholde legemiddelpriser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I februar la en arbeidsgruppe, nedsatt av Sykehusinnkjøp, frem sine anbefalinger for hvordan hemmelige legemiddelpriser skal håndteres i sykehushverdagen. Bakgrunnen var at direktørene i de regionale helseforetakene i fjor trosset faglige råd og bestemte at anbudspriser på legemidler er å regne som forretningshemmeligheter og må hemmeligholdes, stikk i strid med en 20 år lang tradisjon.

Nå har forslagene til arbeidsgruppen vært ute på høring, og 25 høringsinstanser har svart.

Pressen: Mildt sagt oppsiktsvekkende
Arbeidsgruppen som fikk oppgaven med å utforme retningslinjene ble bundet til forutsetningen om hemmelighold, og skulle ikke ta stilling til hvorvidt hemmelighold var fornuftig eller ikke. Dette er flere høringsinstanser kritiske til.

«Viktige stemmer innen Helse-Norge, både leger og fagfolk, var imot endringen (…) Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Beslutningsforum velger å se bort fra dette i sitt vedtak, og at arbeidsgruppen som ble satt til å utforme retningslinjene, ble bundet til en forutsetning om totalt hemmelighold», skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i sitt høringssvar.

De mener vedtaket bryter med det grunnleggende offentlighetsprinsippet om at hemmelighold må særskilt begrunnes, og ber om at vedtaket omgjøres.

Les også: «Høyere priser, svekket legetillit og økt korrupsjonsfare»

Ahus: Uheldig
Også Norges farmaceutiske forening, Diakonhjemmet sykehus, Legeforeningen, St. Olavs hospital, Statens legemiddelverk, Apotekforeningen, Statens legemiddelverk og Akershus universitetssykehus gir eksplisitt uttrykk for at de ikke støtter premisset for de nye retningslinjene.

«Akershus universitetssykehus opplever det uheldig og lite formålstjenlig at prinsippene i rapporten er basert på forutsetning om videre hemmelig av priser (…) Hemmelighold krever ressurser, rutiner og ekstra oppmerksomhet som trengs til mer nødvendige oppgaver. Vi oppfordrer derfor til å revurdere prinsippet om hemmelighold av prisene», skriver sykehuset til Sykehusinnkjøp.

Dette er saken:

* I mars 2016 varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Ansatte ble truet med sanksjoner om de røpet priser.* Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.  * En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig.* Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser var ute på høring høsten 2016. Et stort flertall av høringsinstansene advarte og LMI var de eneste som foreslo ytterligere hemmelighold. * I 2017 ble det nedsatt et nytt utvalg som skulle utrede hvordan hemmelige priser skal praktiseres i sykehus og apotek. I sin rapport foreslår at leger skal vite prisene, men ikke pasientene.* Saken har nå vært ute på høring, og RHF-direktørene skal ta stilling til de nye retningslinjene i høst.

Legeforeningen har tidligere advart mot hemmelige legemiddelpriser, og har ikke endret mening etter å ha lest forslagene fra arbeidsgruppen.

«Vi mener det er sterke offentlige hensyn som tilsier åpenhet om legemiddelpriser. Også hensynet til tillitsforholdet mellom lege og pasient til sier at det skal kunne være åpenhet om enhetspriser. Legeforeningen mener at spørsmålet juridisk sett er uavklart», skriver generalsekretær Geir Riise i Den norske legeforening.

 «Vi er ikke enig i den beslutningen de regionale helseforetakene har tatt om at enhetspriser i forbindelse med helseforetakenes kjøp av legemidler, skal være unntatt offentlighet», skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar.

– Registrerer at mandatet angripes
– Vi er fornøyd med at så mange har gitt et svar, og for bredden i høringssvarene. Vi ser at arbeidsgruppen stort sett får støtte for det vi har jobbet med, men registrerer også at ganske mange av aktørene angriper selve utgangspunktet for arbeidet og det mandatet som var gitt arbeidsgruppen. Det må vi ta med oss, sier Lars-Johan Frøyland, direktør for forretningsutvikling i Sykehusinnkjøp og leder av arbeidsgruppen.

– Hva synes du om at arbeidsgruppen var låst til premisset om hemmelighold?

– Jeg registrerer tilbakemeldingen, men synes det er opp til de som ga oss oppdraget å mene om mandatet, sier Frøyland.  

Skal behandles i høst
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse-Midt og leder av AD-møtet, har ikke lest høringsinnspillene og sier til Dagens Medisin at det er for tidlig å kommentere dem. Ambisjonen er at saken skal behandles i et møte tidlig i høst.

– Dette er ikke tidspunktet for å kommentere mandatet. Arbeidsgruppens oppgave har vært å avdekke flest mulig sider rundt hvordan enhetspriser skal håndteres. Det har ikke vært en del av arbeidet å gjøre nye vurderinger av den opprinnelige konklusjonen, sier Slørdahl i en kommentar.

– Blir ressurskrevende
Arbeidsgruppen har foreslått at alle med et «tjenstlig behov» skal ha tilgang på prisinformasjon om legemidlene som sykehusene kjøper inn, blant annet administrativt ansatte, leger, apotekansatte og sykepleiere. Prisinformasjonen skal være lett tilgjengelig, for eksempel via intranett. Pasientene skal ikke få vite prisen, men kan i enkelte tilfeller få vite prisforskjellen mellom legemidler.

Flere av aktørene i Helse-Norge mener disse reglene blir vanskelig å håndtere.

«Den foreslåtte rutinen kan utløse behov for et betydelig administrativt apparat. Dette er etter vårt syn uheldig, og kostnadene ved dette er ikke belyst», skriver UiT, Norges arktiske universitet.

Andre høringsinstanser, blant annet Sykehusapotekene, Helse Midt-Norge, Helse Stavanger og Oslo universitetssykehus stiller seg bak de foreslåtte rutinene. «Vi støtter rapportens konklusjon om at et stort antall ansatte i helseforetakene, også sykehusapotekene, har tjenstlig behov for informasjon om enhetspriser på legemidler», skriver fagdirektør Hans Petter H. Johannessen på vegne av de fire sykehusapotekene.

Sykehusinnkjøp jobber nå med å sortere høringssvarene og gi sine kommentarer til innspillene, før dette først oversendes fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Til høsten blir det opp til de administrerende direktørene å ta den endelige beslutningen.

Powered by Labrador CMS