POSITIVE: Nina Wiggen, medisinsk direktør i Kry og Harald M. Dobloug, daglig leder av Maja.no er positive til at Helsetilsynet setter søkelys på forskrivning av antiobiotika uten klinisk undersøkelse. 

Foto: privat

Slik reagerer nettleger på uttalelsene fra Helsetilsynet

Nettleger ønsker uttalelsen fra Helsetilsynet velkommen. Kry etterlyser nasjonale retningslinjer og en godkjenningsordning for å kunne drive helsetjenester digitalt. 

Som Dagens Medisin skriver, publiserte Statens helsetilsyn mandag en artikkel på sine nettsider der de peker på problematiske sider ved digitale legetjenester. Særlig bekymret er de for forskrivning av reseptbelagte legemidler uten kjennskap til pasienten eller journalen og uten å ha møtt vedkommende fysisk.

– Jeg var forberedt om at noe som dette ville komme, ut fra den innsikten vi har om hva som rører seg ute i det private markedet og blant fastlegene, sier Nina Wiggen, medisinsk direktør i Kry.

Kry tilbyr allmennlegetjenester og psykologtjenester både digitalt og fysisk.

Vil ha «dos and don’ts»

– Vi i Kry mener det er på tide med nasjonale retningslinjer for hvordan man kan utnytte de digitale verktøy vi har og jobbe trygt digitalt i allmennlegetjenester. Det gjelder ikke bare for private, men også for fastleger og legevakter og resten av kommunehelsetjenesten.

Hun viser til de svenske strama-retningslinjene og skulle ønske man kunne laget noe tilsvarende tilpasset norske forhold.

– Retningslinjer bør også adressere hva man absolutt ikke skal gjøre digitalt, for eksempel å skrive ut antibiotika for en halsbetennelse. Jeg tror det vil trygge alle leger å ha noen «dos and dont’s».

Wiggen er imidlertid veldig enig med Helsetilsynet om at man ikke skal skrive ut antibiotika basert på tekstbaserte møter.  

– Men det finnes noen kliniske tilstander man kan vurdere å skrive ut medisiner basert på et videomøte. Dette er noe vi i Kry har erfaringer med som vi gjerne bidrar med innspill om nasjonalt.

Uenig i at kjennskap er en forutsetning

Helsetilsynet skriver at «å skrive ut reseptbelagte legemidler til pasienter som legen ikke kjenner, aldri har møtt og ikke møter i konsultasjon fysisk, og heller ikke har journalopplysninger om, er etter vår vurdering ikke god praksis og vil i de fleste tilfeller være uforsvarlig».

Dette er Wiggen uenig i.

– Dette utsagnet legger opp til at man i liten grad kan bruke digitale hjelpemidler i allmennpraksis, i en tid vi har en fastlegekrise og stor gjennomstrømming av fastleger og der pasienter i stor grad benytter seg av helsetjenester i både det private og det offentlige. Det er i dag veldig mange steder der pasienter ikke kan få hjelp av samme lege over lang tid. Det vil også utelukke bruk av digitale verktøy på legevakt, hvis kjennskap til pasienten er et krav. 

Vurderer å pause tjeneste

Kry har ikke hatt kontakt med Helsetilsynet etter at artikkelen ble publisert.

– Men det er selvfølgelig aktuelt å følge opp dette.

– Hvordan vurderer du Krys praksis i lys av uttalelsene fra Helsetilsynet?

– I utgangspunktet mener jeg at vi har interne medisinsk retningslinjer i vår digitale tjeneste som i hovedsak står i tråd med dette. Så skal vi gå noen ekstra runder og se om vi bør gjøre justeringer.

– Dr. Dropin har valgt å pause sin digitale resepttjeneste inntil videre. Er det aktuelt for Kry?

– Det er selvfølgelig en ting vi må vurdere nøye nå.

Tar til orde for en godkjenningsordning

Nina Wiggen i Kry tar også til orde for et krav om registrering og en godkjenningsordning for å kunne drive helsetjenester.

– I dag kan «hvem som helst» starte en helsetjeneste uten krav til strukturer for å drive med god kvalitet og etter lover og regler. Dermed faller ansvaret på den enkelte lege å gjøre disse forsvarlighetsvurderingene.

– Vi etterlyser en ordning der ulike helseaktører må lisensieres eller registreres for å få lov til å drive. Det at det stilles krav vil også kunne være med på å løse et slikt kvalitetsproblem, tror Wiggen.

Gjør ingen endringer

– Det er en god idé. Reglene er jo strenge allerede, men hvis det som må til er en tydeliggjøring av disse gjennom en godkjenningsordning og retningslinjer, er vi positive til det.

Det sier Harald M. Dobloug, som er lege og daglig leder av nettlegetjenestene Maja.no og Hanshelse.no.

Dobloug ønsker uttalelsen fra Helsetilsynet velkommen og mener det er altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte digitale legetjenester.

– Da jeg ble gjort oppmerksom på nyheten fra Helsetilsynet tok jeg kontakt med dem og spurte om det er noe vi trenger å gjøre med vår drift. Jeg fikk beskjed om at vi ikke trenger å gjøre endringer på bakgrunn av artikkelen, sier han til Dagens Medisin.

– Det meste må løses fysisk

Maja.no er en heldigital kvinnehelsetjeneste som tilbyr prevensjonsveiledning og rådgivning og behandling av kjønnssykdommer, allergi, hudsykdommer og sykdommer i underlivet. Dette gjøres ved at kvinnene fyller ut et digitalt skjema som leger deretter vurderer og gir svar på.

Dobloug imidlertid enig i at de fleste konsultasjoner må løses fysisk.

Det er vanskelig å ikke ta det litt personlig. Harald M. Dobloug

– Vi er en ren digital tjeneste som har plukket ut 20 problemstillinger som vi mener kan løses bedre digitalt enn fysisk. Disse tjenestene utgjør bare en promille av de tjenestene som utføres i helsetjenestene i dag, sier han.

Trygge på forsvarligheten

Han anerkjenner likevel at det finnes aktører i markedet som driver med det han beskriver som «uforsvarlig praksis».

– Via Maja.no kan kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon få hjelp og antibiotikabehandling. Der følger vi de nasjonale anbefalingene for korrekt bruk av antibiotika, men vi forskriver kun vent-og-se resept på antibiotika. Dette forskrives sammen med råd om hvordan man kan unngå bruk av antibiotika, samt informasjon om den alvorlige problemstillingen rundt antibiotikaresistens.

– Også når det gjelder forskrivning av prevensjon, avklarer vi langt flere risikofaktorer enn det som vanligvis avdekkes i en ordinær fysisk konsultasjon. Dette, kombinert med skriftlig informasjon og gratis oppfølging av pasienter, gjør at vi er trygge på at forsvarligheten og kvaliteten i våre tjenester er minst like god som hos en fysisk lege.

Dr. Dropin har valgt å midlertidig pause sin digitale resepttjeneste som følge av Helsetilsynets uttalelser. Kry vurderer det samme. Hva tenker du om det?

– Vi vil også oppfordre alle som ikke er sikre på om kvaliteten og forsvarligheten er ivaretatt om å gjøre det samme. Hos oss er det ingen problemstillinger som det ikke er gjort en forsvarlighetsvurdering av før publisering. I tillegg gjennomgås hver eneste pasient av minst én fysisk lege før resept skrives ut. Vi vet at dette ikke er tilfelle hos alle aktører, og det mener vi utgjør en risiko.

Har ingenting å skjule

– Helsetilsynets nyhetsmelding peker på digitale legetjenester som en gruppe. Maja.no er den største heldigitale tjenesten i Norge. Hva tenker du om det de skriver?

– Vi ønsker økt oppmerksomhet om dette velkommen, men jeg er litt redd for at man kaster barnet ut med badevannet. Det er vanskelig å ikke ta det litt personlig. Jeg har enorm respekt for Helsetilsynet, og dersom de hadde rådet oss til å korrigere noe, hadde vi selvsagt hørt på dem.

– Jeg er helt trygg på de tjenestene vi tilbyr, og jeg mener også at bruk av teknologi gir bedre behandling for et fåtall tjenester. Legene som jobber hos oss, gjør en kjempejobb og arbeider her fordi de har troen på at det de gjør gir en bedre kvalitet enn hos andre. Vi har ingenting å skjule, sier Dobloug. 

Powered by Labrador CMS