MØTE: Administrerende direktør i Helse Vest RHF, Cathrine Bryne, er leder for Beslutningsforum som møtes digitalt mandag 26. september. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Disse metodene skal vurderes på Beslutningsforums septembermøte

Elleve former for legemiddelbehandling skal vurderes for innføring i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal RHF-direktørene vurdere biopsitaking ved mistanke om prostatakreft.

Publisert

Når direktørene i de fire regionale helseforetakene (RHF) møtes i Beslutningsforum mandag 26. september, står det tolv metoder på agendaen.

Også denne gangen er det stort sett legemidler som skal vurderes for innføring i offentlige sykehus i Norge. På sakslisten er blant annet en hurtigoppløsende tablett til behandling av opioidavhengighet og flere former for kreftbehandling. Legemiddelet eculizumab (Soliris) skal vurderes innført for fire ulike indikasjoner. 

Først skal RHF-direktørene imidlertid ta stilling til en fullstendig metodevurdering gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI), som sammenlikner to ulike former for biopsitaking ved mistanke om prostatakreft.

Dette er listen over metoder som skal vurderes:

 • Transperineal biopsitaking sammenliknet med transrektal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft. 
 • Buprenorfin/nalokson (Zubsolv) sublingvaltablett til behandling av opioidavhengighet. 
 • Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom. 
 • Fedratinib (Inrebic) til behandling av primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytose myelofibrose for JAK-hemmer-naive pasienter. 
 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. 
 • Tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, hos pasienter som har fått minst to anti-HER2 behandlingsregimer tidligere.
 • Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
 • Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med HER2/neu- positiv serøs endometriekreft. 
 • Cefiderokol (Fetcroja) til behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. 
 • Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon til behandling av kronisk hepatitt C-virus-infeksjon hos pasienter mellom 12 og 18 år som veier minst 30 kg. 
 • Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller – rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling - Revurdering. 
 • Eculizumab (Soliris) til behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, atypisk hemolytisk uremisk syndrom, relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder og behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis. 

Les om Beslutningsforums augustmøte: Åtte metoder fikk ja til innføring i sykehusene

Powered by Labrador CMS