Anne-Karin Rime, president Legeforeningen er fornøyd med Sykehusutvalgets forslag til endringer.
Anne-Karin Rime, president Legeforeningen er fornøyd med Sykehusutvalgets forslag til endringer.

Legeforeningen om Sykehusutvalgets rapport: – Må kjempe videre for økt finansiering

- Jeg er i utgangspunktet fornøyd. Det sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen om det utvalgsleder Magnussen presenterte mandag.

Publisert Sist oppdatert

Mandag overleverte Jon Magnussen, leder av Sykehusutvalget, rapporten «Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse» til helseminister Ingvild Kjerkol.

Utvalget foreslår en rekke endringer, blant annet for finansieringsmodellen for nye sykehusbygg.

– Sykehusene bygges for sent og for små

Utvalget har sett to hovedutfordringer ved sykehusbyggingen i Norge:

  1. Det er for lite tilgang til penger å bygge for og helseforetakene må spare av driftsbudsjettet i lang tid for å få 30 prosent egenkapital.
  2. Den andre utfordringen er at de ansatte ikke er med på at det skal spares av driftsbudsjettet for å få råd til bygge nytt.

– Det er en ikke ubetydelig pedagogisk utfordring å forklare dette for de ansatte, sa Magnussen.

Modellen med å spare så mye av driftsbudsjettet fører til at byggene blir satt i gang for sent og de blir for små, forklarte utvalgslederen fra scenen.

– Det bidrar til at byggene blir satt i gang for sent, det blir for små og bidrar til høyt økonomifokus i spesialisthelsetjenesten, sa Magnussen.

Fire forslag til endringer

Utvalget vil ikke skille drift og investeringer i budsjettene.

– Vi legger til grunn at Stortinget har en relativt høy grad av rasjonalitet når det fatter sine budsjettbeslutninger, altså at det er en samlet betalingsvillighet for spesialisthelsetjenesten, som skal dekke både drift og investeringer.

Utvalget foreslår fire endringer i finansieringsmodellen:

  • At tilgang på lån blir bedre, ved å redusere egenandelskravet fra 30 til 10 prosent.
  • At helseforetakene får dekket 75 prosent knyttet til avskrivninger.
  • Å reversere rentemodellen til slik den var i 2018. Det vil si lavere rente på lån.
  • Å forbedre planleggingsmodellene for hvordan sykehus bygges - og involvere kliniske fagmiljøer mer i prosessen.

Legeforeningen er positiv

- Jeg er i utgangspunktet fornøyd.

Det sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen om det utvalgsleder Magnussen presenterte mandag.

- Hovedinntrykket er at dette er en positiv rapport. Det er selvfølgelig mye å jobbe videre med, men de har tatt tak i mye av det Legeforeningen har pekt på at er utfordringer med dagens modell, som resulterer i at det bygges for små sykehus. Og nettopp det, at sykehusene bygges for små, det slo utvalgslederen fast, sier Rime til Dagens Medisin.

Legeforeningspresidenten er fornøyd med forslaget om endring av finansieringsmodellen til at egenkapitalen tas ned til ti prosent, slik at bygging av sykehus kan starte tidligere enn det som er tilfellet i dag, hvor 30 prosent må være på plass før lån og byggestart.

Rime tror at det likevel er nødvendig med økt finansiering for å bygge større.

– Det må vi kjempe videre for.

Positiv til samhandling

Utvalget skriver i rapporten at det er betydelig potensial for å forbedre pasientbehandlingen gjennom bedre samhandling mellom kommuner og helseforetak, og at det kan realiseres ved å bygge videre på helsefellesskapene.

Det forslås blant annet å innføre samhandlingsbudsjetter for kommuner og helseforetak.

«Samhandlingsbudsjettene må legge til rette for varig finansiering av samhandlingstiltak og bidra til at tidsavgrensede prosjekter kan tas inn i ordinær drift. Samhandlingsbudsjettene skal kun utløses som en følge av at kommuner og helseforetak i fellesskap har identifisert områder hvor samhandling vil gi bedre og mer helhetlige pasientforløp og besluttet å allokere ressurser dit.»

Utvalget skriver at helsefellesskapene er naturlig arena for å identifisere aktuelle områder. Det foreslås at samhandlingsbudsjettene som et minimum må være på én til to milliarder kronet samlet.

Det foreslås at noen helsefellesskap gjennomfører pilotprosjekter. Utvalget skriver at de økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre samhandlingsbudsjetter vil derfor avhenge av det videre utredningsarbeidet.

Det foreslås også etablering av nasjonalt kompetansemiljø for samhandling.

Rime synes også det er spennende med forslag om samhandling.

- Jeg tror det er helt riktig det Magnussen påpekte i sin presentasjon; at det ofte er god vilje fra begge parter, men når det kommer til økonomi så stopper det. Forslaget er spennende.

Helsekompetanse i styrene

Utvalget peker på viktigheten av at de regionale helseforetakenes styrer har medlemmer som sikrer helsefaglig kompetanse, ut over den som medlemmene valgt blant ansatte har.

– Utvalget mener at man ved å legge sterkere vekt på helsefaglig- og bred samfunnskompetanse i styrene, samtidig signaliserer at styrenes tilsyns- og kontrollfunksjon blir styrket, står det i rapporten.

Rime sier at Legeforeningen også er positiv til mer helsekompetanse inn i styrene

Powered by Labrador CMS