Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim presenterer Helsepersonellkommisjonens utredning torsdag 2. februar.
Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim presenterer Helsepersonellkommisjonens utredning torsdag 2. februar.

Vil ha utredning av ny organisering av helsetjenesten

Torsdag overleverte Helsepersonellkommisjonen sine anbefalinger til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Publisert Sist oppdatert

For et drøyt år siden fikk en ny kommisjon i oppgave å vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040. Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) utredningen fra kommisjonens leder Gunnar Bovim.

– Det er tid for handling, sa Bovim da han startet sin presentasjon.

Dette er også tittelen på utredningen: «NOU 2023: 4. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste».

Her finner du hele utredningen.

- Mye å snakke om

Da Dagens Medisin intervjuet Gunnar Bovim i august i fjor omtalte han kommisjonens oppgave som «å si det ingen vil høre, men som likevel trenger å bli sagt».

– Vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient. Det er dét vi bør diskutere. 100 prosent av oss kan ikke jobbe i helse- og omsorgstjenesten, sa Bovim.

Dette budskapet gjentok han torsdag.

Bovim er selv lege og har bakgrunn både som rektor ved NTNU, administrerende direktør både ved St. Olavs Hospital og i Helse Midt-Norge. Han er også styreleder ved Oslo universitetssykehus.

I presentasjonen viste han til at kommisjonen fikk oppdraget mot slutten av 2022.

– Noen vil tenke at vi har hatt lang tid. Vi føler først og fremst at vi har hatt mye å snakke om.

Bovim oppfordret til å «snakke om sannheten og ta den innover oss».

Han viste til at befolkningen øker, og det gjelder antall personer i arbeidsfør alder.

Bovim pekte også på at syv prosent av de sysselsatte arbeidet innen helse- og omsorgssektoren i 1970. Andelen har nå økt til rundt 20 prosent av de sysselsatte.

– Det er mer enn en tredobling.

Ønsker ny organisering

For å sikre bærekraft er det viktig å sørge for at unge har lyst til å utdanne seg og ha en lang karriere innen helse og omsorg, understreket kommisjonslederen.

Når det gjelder organisering av helsetjenesten, mener flertallet at dagens organisering med ulike eiere – primærhelsetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten i staten – er krevende og fører til en personell-lekkasje mellom nivåene.

– Flertallet mener det må utredes en alternativ organisering, kanskje skal man bare ha ett nivå.

Kommisjonen foreslår også å satse på mer generalistkompetanse i sykehusene for å sikre en bærekraftig sykehusstruktur.

– Vi tror at slik som det ser ut fremover, må vi bygge helsetjenesten nedenfra, vi må ha flere generalister, sa Bovim.

Flertallet foreslår også å se på om sykehus og sykehjem kan organiseres under ett.

Fraråder import-løsning

Bovim trakk også frem to tiltak de ikke anbefaler.

– Vi anbefaler ikke å importere oss fra problemene, sa Bovim, og viste til at Norge har flere helsepersonell per innbygger enn andre land.

Han viste også til at det å importere fagfolk vil gjøre oss sårbare dersom vi får et «covid-25».

– Vi er helt samstemte om at dette anbefaler vi ikke.

Det andre tiltaket de ikke vil anbefale er en «verneplikt», altså et allment samfunnsbidrag for å sikre flere ansatte i helsetjenesten.

– Her var det ulike syn i kommisjonen, men vi foreslår ikke dette nå.

Flertallet mener riktignok at dette bør utredes dersom tiltakene som foreslås, ikke har tilstrekkelig effekt.

– Vi har en helsetjeneste som vi skal være stolte av. Og vi mener at Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt på riktig tidspunkt. Vi kan gjøre det som skal til og vi må gjøre det nå. Det er tid for handling.

Åpner for kombi-stillinger

Utvalget tar også til orde for kombinerte stillinger, for eksempel sykehus/kommune, sengepost/poliklinikk.

– Vi må utdanne det vi har mest behov for der de trengs. Vi mener ikke vi trenger flere campuser, men der tilbudet skal utvikles er der det trengs mest.

– Vi hadde ikke i vårt mandat å se på prioriteringer, men vi tok oss til rette. Skal vi få til å gi gode råd, må vi snakke om prioriteringer. Vi må unngå unødvendig behandling. Vi tror at vi fremdeles driver med ting som det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for og behov for.

Tar selvkritikk

Bovim understreket at det ikke er et alternativ at de private tilbyderne tar seg av den unødvendige behandlingen.

– Alt helsepersonell må gjøre de prioriterte oppgavene, enten de jobber i det private eller det offentlige.

Det vil heller ikke være rom for å gi maksimal behandling til enhver tid, understreket kommisjonslederen.

– Jeg tar selvkritikk på at jeg i mange år har utdannet helsepersonell til å gjøre det helt maksimale, sa Bovim og understreket at det må være en del av jobben fremover å gjøre begrensende valg i behandlingen av pasienter.

Til sist i sin presentasjon kom Bovim inn på digital kompetanse.

– Vi må ha mer digital kompetanse inn i utdanningen og i tjenestene. Kanskje skal helsefagarbeidere være dem som sørger for økt digital kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kanskje helsefagarbeiderne skal lære de gamle å bruke iPad-en, sa han.

Støttet opp om budskap

– Vi skal ha trygge helsetjenester i Norge i dag, i morgen - og om ti og tyve år, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter at rapporten ble overlevert.

Hun sa at samarbeidet mellom ulike nivåer i helsetjenesten må forbedres.

– Da kan vi fortsatt ha en av verdens beste helsetjenester.

Statsråden mente at kommisjonen hadde brukt den relativt korte tiden den har hatt til disposisjon godt, og sa at hun stiller seg bak budskapet om at det er tid for handling.

– Dere sier det tydelig: Det blir færre fagfolk. Det må løses med fellesskapsløsninger som vi alle står bak.

Utredningen sendes på høring torsdag, opplyste Kjerkol.

Medlemmene i kommisjonen:

Leder Gunnar Bovim, Trondheim, tidligere NTNU-rektor, styreleder ved Oslo universitetssykehus, professor

Anne Turid Wikdahl, Bærum, utviklingsdirektør i Spekter

Magne Nicolaisen, Tromsø, kommunaldirektør for helse og omsorg

Kristin Kornelia Utne, Oslo, leder for Yngre legers forening

Iren Mari Luther, Oslo, leder yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet

Torbjørn Solberg, Bodø, forbundsstyremedlem i Sykepleierforbundet og virksomhetsleder

Rebwar Salar Nori Saleh, Oslo, farmasøyt

Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, Drammen nestleder i hovedsammenslutningen YS

Magne Wang Fredriksen, Holmestrand, generalsekretær i MS-forbundet

Marit Karlsen, Kautokeino, fastlege, nestleder Allmennlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen

Lisbeth Sommervoll, Tønsberg, administrerende direktør ved Vestre Viken HF

Ellen Margrethe Hoxmark, Trondheim, leder i NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Vegard Iversen, Steinkjer, fylkesdirektør for utdanning Trøndelag

Anne-Grethe Naustdal, Sunnfjord, prorektor for utdanning Høgskulen på Vestlandet

Olav Helge Førde, Tromsø, lege og professor emeritus UiT

Morten Dæhlen, Tønsberg, professor i informatikk ved UiO, styreleder Ahus

Powered by Labrador CMS