NY APP: Tolk skal brukes når det er nødvendig for å yte forsvarlig hjelp, samtidig trenger helsepersonell mer hjelp til kommunikasjon, spesielt ved døgnbehandling. Det er det dette verktøyet kan bistå med, forklarer Knut Even Lindsjørn i Helse Sør-Øst.

Foto:

Har anskaffet ny oversettelses-app som kan tas i bruk i alle landets sykehus

En nyanskaffet app skal gjøre det mulig for helsepersonell og pasienter raskt å kommunisere med hverandre på over 40 språk. Gjennom avtalen Helse Sør-Øst har gjort, kan alle helseforetak i Norge kjøpe og ta i bruk verktøyet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Problemer knyttet til dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter, er belyst i en rekke studier fra andre land. Blant annet viser forskning fra Canada at språkbarrierer kan føre til feildiagnostisering, forsinket behandling og svekket tillit til hjelpen som mottas.  

Nå har Helse Sør-Øst gått til anskaffelse av et digitalt oversettelsesverktøy som er tilpasset sykehusene. Appen som er levert av det svenske selskapet Care to translate AB, inneholder ferdiglagde setninger innen ulike fagområder.

Knut Even Lindsjørn, avdelingsdirektør for samhandling og brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF, forteller at det hele startet med en engasjert sykepleier. 

– For flere år siden kom Anne Borgny Bøe, en meget engasjert sykepleier fra Sykehuset Østfold som nå er pensjonert, på besøk til Helse Sør-Østs kontorer. Hun hadde med seg ringpermer med ulike fraser oversatt til veldig mange språk. Hun la dem frem på bordet og sa optimistisk: «Er det ikke mulig å digitalisere dette?», sier han til Dagens Medisin. 

– Da vi undersøkte saken nærmere, viste det seg at ulike andre avdelinger og sykehus hadde denne typen løsninger, med oversettelser samlet i permer og ellers bruk av Google Translate, fortsetter han. 

Slik startet prosjektet, som handler om å ta i bruk tilgjengelig teknologi og ledes av spesialrådgiver Camilla Holt Hasle ved Oslo universitetssykehus (OUS), forklarer Lindsjørn.

– Vi har de senere årene jobbet med mange store IKT-prosjektet, som kan være utfordrende. Dette er til sammenligning et lite prosjekt som man kan ha stor nytte og glede av i sykehushverdagen, sier han.

Kvalitetssikrede oversettelser

Appen som kan brukes på både mobil, nettbrett og PC, inneholder over 2600 setninger på mer enn 40 språk, i både tekst og lydfiler. Den inneholder ikke pasientinformasjon eller annen sensitiv informasjon, og skal ikke integreres i andre systemer i helseforetakene.

Ulikt verktøy som Google Translate, som simultanoversetter, inneholder appen kun inneholder setninger som er ferdig oversatt. Dette er for å sikre at setningene er korrekt oversatt og at de har høy faglig kvalitet, noe som skal sikre god pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet, opplyser Helse Sør-Øst. 

Verktøyet skal kunne brukes alle yrkesgrupper og faggrupper på sykehuset som er i kontakt med minoritetsspråklige pasienter, blant andre leger, sykepleiere, helsesekretærer, portører og fysioterapeuter.

Det er mulig for ansatte å lage egne spillelister over setninger de bruker ofte. Det samme kan gjøres for alle ansatte innen en avdeling, enhet eller et fagområde.

Ikke en erstatning for tolk

Pasienter og pårørende har rett til tilpasset informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven, og helsepersonell har etter tolkeloven plikt til å bruke kvalifisert tolk når det er nødvendig.

Lindsjørn understreker at det nye digitale verktøyet ikke skal erstatte bruk av tolk, men være et supplement.  

Tolk skal brukes når det er nødvendig for å yte forsvarlig hjelp, som for eksempel ved innleggelse, utredning, før operasjon, ved legevisitter og utskrivning, sier han og fortsetter:  

– Men helsepersonell trenger noe mer, spesielt ved døgnbehandling. De trenger noe til «hverdagskommunikasjon», som korte beskjeder, enkle avklaringer og spørsmål. Det er det dette verktøyet kan bistå med.

Testet av ansatte og pasienter på OUS

Appen er primært testet og utviklet i Sverige, men i løpet av anskaffelsesprosessen er den testet på ansatte og pasienter i et testpanel ved OUS.

I avtalen som er gjort med det svenske selskapet, er det lagt inn en mulighet for videreutvikling og tilpassing etter hvert som sykehusene gjør seg erfaringer med verktøyet, forklarer prosjektleder Camilla Holt Hasle.

– Vi har med oss Sykehuspartner på å videreutvikle løsningen etter innspill fra sykehusene.

Og sammenlignet med flere andre, mye omtalte store IKT-prosjekter i helsevesenet, er kostnaden beskjeden.

– Når det gjelder Helse Sør-Øst, vil totalkostnaden være om lag 5 millioner kroner i året hvis alle sykehusene tar det i bruk, sier hun.   

– Vår anbefaling er at sykehusene i regionen vår starter med å ta den i bruk ved enkelte avdelinger, for så å utvide til at alle ansatte tar appen i bruk i 2023. Sykehuset i Vestfold skal starte med å ta verktøyet i bruk på akuttmottaket og siden på barne- og ungdomsavdelingen. 

– På OUS er det pasienter som er hjerteoperert, som først skal teste appen gjennom hele behandlingsforløpet.

Her skal det gjennomføres et forskningsprosjekt i samarbeid mellom thoraxkirurgisk avdeling OUS og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), med støtte fra Stiftelsen Dam, der appen skal testes og evalueres.

Tilgjengelig for alle sykehus i landet

Anskaffelsen er del av IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst og inngår i et regionalt prosjekt, men representanter fra alle de fire helseregionene har vært involvert. De andre RHF-ene, med underliggende sykehus, kan velge å kjøpe verktøyet om de ønsker.

– Det ligger inne i rammeavtalen, sier Lindsjørn.

Region Värmland i Sverige bruker det samme digitale oversettelsesverktøyet. Og ifølge en evalueringsrapport fra januar i fjor, har både ansatte og pasienter god erfaring med å bruke appen, opplyser Helse Sør-Øst.

Evalueringsrapporten konkluderer med at verktøyet er nyttigst i situasjoner der man vanligvis ikke bestiller tolk. For eksempel ved prøvetaking, røntgenundersøkelser, betaling og enklere spørsmål til pasienter.

Powered by Labrador CMS