RISIKO: Statsforvalteren påpeker at det er svært begrenset tilgang på psykolog og psykologspesialist, og at det er høy risiko for at pasienter ikke får nødvendig psykologisk helsehjelp. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Statsforvalteren: WeCare omsorg har brutt forsvarlighetskravet

– Har en bemannings- og kompetansesituasjon som avviker markant fra normen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

MERK: I en tidligere versjon av denne saken sto det i tittel og bildetekst at det er Helsetilsynet som har utført tilsynet. Det riktige er Statsforalteren. 

Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført tilsyn med WeCare Omsorg AS avdeling Levanger.

Tilsynet ble innledet med uanmeldt besøk i institusjonen 16.02.22, hvor det ble gjennomført samtaler med ledelsen og ansatte og innhentet dokumentasjon. 

Tema for tilsynet var om virksomheten hadde forsvarlig bemanning. 

«Varsel om alvorlige forhold»

WeCare Levanger ble godkjent som tjenesteleverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) i november 2021, for å yte spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Statsforvalteren mottok «varsel om alvorlige forhold» fra Kontrollkommisjonen Sykehuset Levanger i februar i år.

I rapporten heter det at WeCare Levanger har en bemannings- og kompetansesituasjon som avviker markant fra normen og at bemanningen og tilgangen på kompetanse ikke er tilstrekkelig for å kunne yte forsvarlig helsetjenester til de innlagte pasientene. 

Rapporten peker blant annet på at avdelingens eneste lege kun er til stede fra søndag til onsdag og at vedkommende ikke har relevant spesialistgodkjenning.

«At legen kan kontaktes av miljøpersonalet på telefon de dagene han ikke er til stede, kan på ingen måte kompensere for fravær av lege», utdypes det videre. 

Begrenset tilgang på psykolog

Psykolog er fysisk til stede kun to dager per uke, ifølge rapporten. Dette er i noen grad kompensert ved at psykologspesialist kan gjennomføre videosamtaler.

«Vi vurderer likevel at den svært begrensede tilgangen på psykolog/ psykologspesialist representerer en alvorlig mangel ved bemannings- og kompetansesituasjonen. Det er høy risiko for at pasienter ikke får nødvendig psykologisk helsehjelp.» 

Videre påpekes det i rapporten at det er tidspunkt på døgnet hvor det ikke er sykepleier tilgjengelig og at det vurderes særskilt viktig med slik kompetanse gitt behovet for fortløpende observasjon og helsefaglig oppfølging av pasientene.

«Vi må her også påpeke at avdelingen har planlagt for behandling av inntil 45 pasienter. Det er altså lagt opp til et betydelig pasientvolum, og pasienter tas inn fortløpende. Vi vurderer at det er svært høy risiko for at både nåværende og fremtidige pasienter ikke får nødvendig og forsvarlig helsehjelp.»

Powered by Labrador CMS