SAMARBEID: Karita Bekkemellem (til venstre), administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Kjetil Taskén (i misten), instituttleder ved institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet og Jutta Heix, leder for internasjonale oppgaver i Oslo Cancer Cluster. Foto:

SAMARBEID: Karita Bekkemellem (til venstre), administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Kjetil Taskén (i misten), instituttleder ved institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet og Jutta Heix, leder for internasjonale oppgaver i Oslo Cancer Cluster.

Foto:

Presisjonsmedisin: Nytt offentlig-privat samarbeid

Det nye offentlig-private samarbeidet CONNECT er en arena hvor forskjellige parter og interessenter skal diskutere problemstillinger og løsninger i arbeidet med implementering av presisjonsmedisin for norske kreftpasienter. Målet er at man gjennom initiativet får fart på innføring av presisjonsmedisin.

Publisert

Alle seks universitetssykehusene er med i initiativet som partnere. Oslo Cancer Cluster (OCC) vil ha en koordinerende rolle i CONNECT (the Norwegian Precision Cancer Medicine Implementation Consortium). Folkehelseinstituttet er med som observatør fra starten av. Det er også dialog med Helsedirektoratet og Legemiddelverket.

– Implementeringen av presisjonsmedisin er kompleks og krever nye typer interaksjoner og partnerskap mellom pasienter, klinikere, selskaper, regulatorer og betalere. CONNECT er en ny offentlig-privat arena som tillater de ulike interessentene å ta opp viktige hindringer og prøve nye løsninger som er nødvendige for å realisere potensialet i presisjonsmedisin for norske kreftpasienter, skriver Jutta Heix i OCC, i en e-post til Dagens Medisin.

– Hvordan vil initiativet fungere?

– CONNECT er en ny offentlig-privat arena som tillater de ulike interessentene å ta opp viktige problemstillinger og prøve nye løsninger som er nødvendige for å realisere potensialet i presisjonsmedisin for norske kreftpasienter.

– Supplerer andre initiativ

Partnere CONNECT: Akershus universitetssykehus HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF St. Olavs hospital HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Oslo Universitetssykehus med Kreftregisteret og OUH Comprehensive Cancer Center Folkehelseinstituttet Oslo Cancer Cluster SA Kreftforeningen Legemiddelindustrien Roche Norge AS Bristol-Myers Squibb Norway Ltd NUF Novartis Norge AS Merck AB NUF Takeda AS Amgen AB Norge NUF AstraZeneca AS AbbVie AS Bayer AS PubGene AS Pfizer Norge AS NEC Corporation (Kilde: LMI)

– CONNECT vil sikre en balansert, bred og informert tilnærming og debatt. Alle partnere som slår seg sammen i CONNECT vil bidra med ulik kompetanse til målene og aktivitetene som er definert for prosjektet. Vi vil helt sikkert møte nye og forskjellige utfordringer, men jeg er trygg på at alle medlemmene er åpne for å finne nye måter å samhandle og samarbeide mot det samme overordnede målet, skriver Heix.

– Hvilken betydning har realiseringen av CONNECT på implementering av presisjonsmedisin?

– CONNECT er en av fire sammenkoblede initiativ (InPreD, IMPRESS, INSIGHT og CONNECT) som er utviklet og tatt videre parallelt og i tett dialog siden 2019. CONNECT supplerer de viktige offentlige initiativene gjennom å engasjere en meget dedikert gruppe av industripartnere, Kreftforeningen på pasientsiden så vel som regulatorer og betalere.

– Det offentlig-private fellesskapet kan løse komplekse og sammenkoblede utfordringene via en helt ny plattform for deling av ekspertise og samarbeid. Å overvinne barrierer mellom ulike interessenter vil bidra til å akselerere implementeringen av presisjonskreftmedisin i Norge til fordel for pasientene, i tråd med politiske ambisjoner og veiledning.

– Oslo Cancer Cluster (OCC) skal ha en koordinerende rolle i initiativet, hva vil det innebære?

– OCC vil utføre den daglige driften av CONNECT og vil stå for prosjektledelse, koordinering og kommunikasjonsaktiviteter i koordinering med styringskomiteen. CONNECT er en ny type prosjekt og er avhengig av bidrag, åpenhet og kreativitet fra alle partnere for å gjøre dette til et vellykket prosjekt. OCC kan bygge på sin erfaring som medlemsorganisasjon og er godt posisjonert for å legge til rette for offentlig-privat interaksjon og samarbeid. Arbeidet med utvikling av konseptet har vært veldig motiverende for oss og alle involverte, skriver Heix.

Kjetil Taskén, instituttleder ved institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, sier til Dagens Medisin at initiativet har generert mye interesse.

– Det er 22 parter som har signert avtalen og som er med i arbeidet som partnere eller observatører, blant annet 12 legemiddelfirmaer.

– Løpende diskusjon

– Hva kan CONNECT gjøre?

– CONNECT kan ikke ta beslutninger, men kan diskutere og se på hva som fungerer og ikke. Det vil være arbeidsgrupper som kan levere såkalte policy papers, opinions og diskutere eksempler. Slik kan arbeidet med implementering drives videre. CONNECT vil være en permanent struktur for løpende diskusjon.

Taskén sier alle partnere må stille med kontantbidrag.

– Så det er tydelig at alle som nå er partner faktisk ønsker å være det. Alle partnere betaler og behandles likt. Tenker man på pasientene så er dette viktig at kommer på plass. Som nevnt er det komplekse problemstillinger knyttet til implementering av presisjonsmedisin. Da er det viktig med et slikt initiativ for etter hvert som dette testes ut i studier å kunne få presisjonsmedisin inn i den ordinære kreftbehandlingen, sier Taskén.

– Nytt i Norge

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelforeningen (LMI), skriver i en e-post til Dagens Medisin at initiativet er en direkte respons til helseminister Bent Høies ønske om å akselerere implementeringen av presisjonsmedisiner for norske pasienter.

– Det svarer også til helseministerens ønske om mer forskning, og aktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører som blant annet sykehus, andre offentlige interessehavere, Kreftforeningen og legemiddelindustrien.

– Hvorfor er CONNECT viktig?

– CONNECT er et konkret og viktig løft for offentlig-privat samarbeid på helsefeltet og bygger videre på ambisjonene fra blant annet HelseOmsorg21-rådet. Det er en helt ny måte å jobbe på i Norge og jeg håper det baner vei for flere samarbeidsprosjekter og piloter mellom private og offentlige helseaktører.

– Det unike er at alle aktørene enes om felles mål som gjør at pasienter kan få tilgang til molekylær kreftdiagnostikk og få startet behandling som kan bekjempe akkurat deres unike kreftsykdom. Dette er en milepæl i arbeidet for privat-offentlig samarbeid som vil kunne gange alle aktørene og ikke minst sikre norske pasienter tilgang til banebrytende kreftmedisin, skriver Bekkemellem.

– Hva er viktig i det videre arbeidet?

– Avtalen er en del av flere initiativ som vil sikre en infrastruktur og samarbeid for diagnostikk, kliniske studier, implementering av avansert presisjonsmedisin og bruk av helsedata til blant annet helseøkonomiske analyser. Dette vil etter hvert kunne påvirke hvordan systemet for Nye Metoder tilpasses persontilpasset medisin og behandlinger til små pasientgrupper innen kreftområdet. Alle medlemmer og interessenter vil kunne ta opp saker som er viktige for dem, da målet er at CONNECT blir en arena som sikrer en bred, balansert og informert debatt.

– Jutta Heix, hva er den første oppgaven for CONNECT?

– Vi starter 2021 med de første møtene i Industry- og Public Partner SubBoards og oppretter styringskomiteen. CONNECT er operasjonalisert via arbeidsgrupper som engasjerer eksperter fra offentlig og privat sektor. Etablering av arbeidsgruppene med eksperter nominert av de forskjellige partnerne vil deretter starte det virkelige arbeidet med de forskjellige aktivitetene som er definert i planleggingsfasen, skriver Heix.

Powered by Labrador CMS