NÅ SKAL DET FORSKES: Styret i Helse Sør-Øst har bestemt at blant annet psykisk helse hos barn skal prioriteres i 2023. Foto: Anne Grete Storvik
NÅ SKAL DET FORSKES: Styret i Helse Sør-Øst har bestemt at blant annet psykisk helse hos barn skal prioriteres i 2023. Foto: Anne Grete Storvik

Helse Sør-Øst gir midler til forskning på psykiske lidelser hos barn

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst i 2023 skal gå til blant annet forskning på psykiske lidelser hos barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Helse Sør-Øst har valgt fire områder for utlysning av forskningsmidler til prioriterte områder for 2023.

Inntil ti millioner kroner av det regionale helseforetakets midler til forskning fra eget budsjett målrettes til disse områdene.

Utlysningen av disse forskningsmidlene finner sted nå mai, med søknadsfrist i begynnelsen av september 2023, skriver helseforetaket på sine nettsider.

I sin anbefaling til styret skriver administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, at forutsigbarhet er en viktig forutsetning for forskningen.

Målrettingen i årets utlysning skal videreføre tidligere prioriteringer, med noen endringer.

Psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at psykisk helse for barn og unge er blant temaene som skal prioriteres når forskningsmidler fordeles.

  • Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge, inkludert forskning knyttet til helhetlige behandlingsforløp og digitale løsninger.
  • Helsekompetanse, det vil si tiltak rettet både mot styrking av individers helsekompetanse og mot strukturelle endringer i helsetjenesten.
  • Pasientsikkerhet, inkludert forskning som øker kunnskapsgrunnlaget slik at pasienter ikke utsettes for unødig risiko eller skade som følge av diagnostikk, behandling og oppfølging.
  • Effektivisering og helsepersonellbesparende teknologi, der målet er å etablere et konkurransedyktig forskningsområde for fremtiden.

Midler til ikke-universitetssykehus

I 2022 var prioriterte områder pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, digitale behandlingsformer innen psykisk helsevern, helsekompetanse samt nye arbeidsformer og ny arbeids- og oppgavefordeling i pasientbehandling.

I tillegg til denne prioriteringen vil Helse Sør-Øst, ifølge styrepapirene, at midler til ikke-universitetssykehusene videreføres, og at utlysning av disse midlene skal skje i en utlysningsprosess sammen med midler til tematisk åpen utlysning.

Forskningsmidler i Helse Sør-Øst

De regionale forskningsmidlene i Helse Sør-Øst består av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midler) øremerket til forskning og en avsetning fra det regionale helseforetakets eget budsjett (RHF-midler).

For 2023 utgjør midlene totalt 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon, hvorav 327,4 millioner kroner er HOD-midler.

Helse Sør-Øst RHF forvalter i tillegg tilskudd til Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) på vegne av de fire RHFene. Midler til KLINBEFORSK er avsatt i egen post over Statsbudsjettet og utgjør 184,8

millioner kroner for 2023.

Kilde: Helse Sør-Øst

Powered by Labrador CMS