BEKYMRET: Styret i Helse Nord er bekymret over funnene i internrevisjonsrapporten og forutsetter at alle helseforetakene følger opp anbefalingene.  Foto: Helse Nord

BEKYMRET: Styret i Helse Nord er bekymret over funnene i internrevisjonsrapporten og forutsetter at alle helseforetakene følger opp anbefalingene. 

Foto: Helse Nord

Sykehusene i nord planla å bruke 100 mill. på vikarer. Endte opp med å bruke 250.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) bommet med over 100 millioner kroner da de skulle anslå utgifter til innleie av personell i 2018. Nå krever Helse Nord at alle helseforetakene i nord tar grep.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kostnadene for innleie av helsepersonellvikarer fra firma til helseforetakene i Helse Nord økte betydelig i perioden 2015-2018, uten at budsjettene ble tilsvarende justert.

Det kommer fram i en styresak til Helse Nord RHF, som ble behandlet torsdag.

I 2018 ble det for eksempel leid inn personell til en prislapp på 250 millioner kroner i HF-ene i Helse Nord, mens det bare var budsjettert med i underkant av 100 millioner kroner til innleie.

Styret i Helse Nord RHF har ved flere anledninger i 2018 og 2019 uttrykt bekymring for denne økningen i kostnader og budsjettavvik. Derfor vedtok revisjonsutvalget i juni 2019 at revisjonen «Innleie av helsepersonell» rulleres inn i revisjonsplanen. Nå er rapporten ferdig og RHF-et har fått status for HF-enes innleiepraksis.

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at helseforetakene har etablert styring og kontroll med innleie av helsepersonell, som er egnet til å redusere kostnadene og risikoen for vesentlige budsjettavvik.

Revisjonen bekreftet imidlertid det motsatte.

STOR AVSTAND: Planlagte og faktiske innleieutgifter harmonerer ikke særlig i HF-ene i nord. 

      
        Foto: fra styrepapirene
STOR AVSTAND: Planlagte og faktiske innleieutgifter harmonerer ikke særlig i HF-ene i nord.  Foto: fra styrepapirene

Bommet med over 100 mill
Som man ser av grafen, har samtlige av de fire helseforetakene i nord stor diskrepans mellom hva man har estimert innleiekostnadene til og hva som faktisk blir brukt til innleie, over mange år.

Størst avvik var det ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), der man i 2018 budsjetterte med under 20 millioner kroner til innleie, mens man endte opp med å bruke over 120 millioner kroner. 

Ved Finnmarkssykehuset i 2019, var budsjettet til innleie på rundt ti millioner kroner, mens de faktiske utgiftene kom opp i over 70 millioner kroner.

Også Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset beregner innleiekostander til vesentlig lavere enn hva som blir brukt.

«Gjenspeiler ikke omfanget»
I konklusjonen fra internrevisjonen fastslås det at:

 • Helseforetakene har i liten grad iverksatt endringer i styring og kontroll som er egnet til å redusere kostnadene til innleie av helsepersonell fra firma for 2020.
 • Plan for reduksjon av innleie er ikke operasjonalisert i tre av foretakene.
 • Internrevisjonen vurderer at foretakenes budsjett for 2020 ikke gjenspeiler omfanget av planlagt/forventet innleie.
 • For å redusere risikoen for vesentlige budsjettavvik, anbefaler internrevisjonen at det iverksettes en rekke forbedringstiltak.

Internrevisjonen har, i rapportene til de enkelte foretakene, gitt hvert foretak sju til ti anbefalinger som omhandler blant annet budsjettering av innleie, operasjonalisering av planen for reduksjon av innleie, planleggingshorisont for poliklinisk virksomhet, forespørsler i henhold til rammeavtalenes tildelingsliste, fakturakontroll og regnskapsføring, samt virksomhetsrapportering om innleie.

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord anerkjenner at revisjonsrapporten avdekker at det er behov for forbedringer i alle foretakene.

      
        Foto: Helse Nord
Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord anerkjenner at revisjonsrapporten avdekker at det er behov for forbedringer i alle foretakene. Foto: Helse Nord

Forutsetter at det følges opp
Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord anerkjenner at revisjonsrapporten avdekker at det er behov for forbedringer i alle foretakene.

«Det er derfor viktig at hvert foretak utarbeider handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger», skriver hun i sin vurdering til styret, som behandlet saken torsdag.

«Vi vil be om at foretakene melder fra dersom det er behov for regionale avklaringer. Adm. direktør vil sørge for at anbefalingene til Helse Nord RHF følges opp», heter det videre.

– Styret forutsetter at alle helseforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber om tilbakemelding innen utgangen av oktober 2020 om status i foretakenes oppfølgingsarbeid, heter det i vedtaket fra Helse Nord-styret.

 

Ressursmangel og dårlig planlegging

Slik forklarer sykehusene i nord diskrepansen mellom budsjett og faktiske utgifter til innleie av helsepersonell. 

Dagens Medisin har spurt helseforetakene i Helse Nord om hva som er årsaken til diskrepansen mellom budsjett og faktiske utgifter til innleie av personell. Samt hvordan de jobber for å få harmonisert tallene og hva som eventuelt som står i veien for å få dette til.

– Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har, som andre HF, en anstrengt økonomi slik at det å kunne budsjettere på enkelkostnadsarter ikke lar seg gjøre uten omstilling. Nasjonale innleieavtaler har gjort innleie dyrere siden høsten 2019, og dette har blitt enda vanskeligere med den svake norske krona. I de budsjetterte stillingene UNN har inngår også de ubesatte stillingene som vi tidligere (og nå) har måtte leie inn for, redegjør økonomisjef Lars Øverås.

UNNs Pingvinavisa, omtalte forøvrig vikarkostnadene i fjor, med tittelen: Eksplosive vikarkostander er svinedyrt for UNN.

Øverås forteller videre at UNN har igangsatt et stort rekrutteringsprosjekt hvor målet er å selv utdanne personell til stillinger der det er knapphet både lokalt, regionalt og nasjonalt, og sikre at sykehuset beholder disse.

Dyktig helsepersonell velger å jobbe via vikarbyrå fremfor å være ansatt i sykehuset. Lars Øverås, økonomisjef UNN

Han forsikrer imidlertid at det jobber fra flere hold med å få harmonisert planlagt innleie med faktisk bruk.

– Hva er det eventuelt som står i veien for å få dette til?

– Først og fremst er det mangel på ressurser, spesielt personell med kritisk helsekompetanse. UNN har behov for de samme fagressursene som øvrige helseforetak. I tillegg velger dyktig helsepersonell å jobbe via vikarbyrå fremfor å være ansatt i sykehuset. Lite tid hos ledere og marginale administrative ressurser gjør at det blir krevende å jobbe strategisk med kontinuerlig forbedring.

Må planlegge bedre
Finnmarkssykehuset erkjenner at de har for store kostnader knyttet til innleie fra byrå, og skriver at de har satt i verk flere tiltak for å redusere bruken.

– Koronasituasjonen har imidlertid gjort at vi ligger etter i prosessen. I tillegg har Finnmarkssykehuset måttet dekke opp for personell fra Norden som ikke har kunnet reise til Finnmark på grunn av nasjonale og regionale smittevernregler, forklares det videre.

Finnmarkssykehuset antar at bedre og mer langsiktig planlegging vil redusere behovet for innleie fra byrå. Og peker også på et felles rekrutteringsprosjekt i Helse Nord som et tiltak som kan gi resultater. Men en nasjonal ressursmangel kan stikke kjepper i hjulene for planene om å snu den negative innleietrenden, tror sykehuset.

– Finnmarkssykehuset konkurrerer med alle andre klinikker og helseforetak i landet. Det er en utfordring, men gjør at vi må tenke annerledes, skriver de, men synes rapporten med anbefalingene gir et godt bilde og forsikrer at de allerede er i gang med flere at tiltakene som er anbefalt dem.

Forutsetter rekruttering i budsjett
Tove Finne Lyngved, økonomisjef i Helgelandssykehuset, sier noe av forklaringen på diskrepansen mellom budsjett og regnskap handler om at de når de arbeider med budsjett, har som forutsetning at det rekrutteres til vakante stillinger.

– Budsjettmidlene legges derfor på posten for fast lønn, ikke innleie. I noen tilfeller klarer vi ikke å rekruttere eller ansette noen til de vakante stillingene, og vi blir avhengig av innleie. Da får vi innleiekostnader som ikke er budsjettert på posten for innleie, men på posten for fast lønn.

Lyngved påpeker, i likhet med Finnmarkssykehuset, at det innenfor noen fagområder er svært vanskelig å rekruttere og at ansettelser kan ta lang tid.

– Uforutsett fravær kan også være en årsak til innleie, legger hun til, men vil gå gjennom rapporten og anbefalingene i forbindelse med styrebehandlingen av internrevisjonsrapporten.

Vil ikke kommentere
Nordlandssykehuset i Bodø skriver i en kort kommentar at de har mottatt revisjonsrapporten og går grundig gjennom denne.

«Vi forbereder nå en egen sak knyttet til rapporten, som vårt eget styre får til behandling i første styremøte etter ferien, den 9. september. Vi ønsker derfor å avvente kommentarer til media til at både Helse Nord styret og vårt eget styre får behandlet saken», kommenterer de videre.

Powered by Labrador CMS