BEKYMRET: Styret i Helse Nord uttrykte bekymring for den store variasjonen mellom de ulike sykehusene i Helse Nord. 

Foto: Arkivfoto: Anne May Knudsen/Helse Nord

Bare ett helseforetak i nord innfrir tidsmålet i pakkeforløp for kreft

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fikk 76 prosent av kreftpasientene gjennom et pakkeforløp på normert tid og er dermed det eneste helseforetaket i Nord-Norge som når målet. Styret i Helse Nord er bekymret. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til de regionale helseforetakene (RHF) stiller krav om at andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 prosent.

I 2019 var andelen fullførte pakkeforløp innen fristen på 66 prosent i Helse Nord. Snittet for landet var på 67 prosent, fremgår det av saksdokumentene til styremøtet i Helse Nord onsdag.

Store variasjoner
I 2020 var denne andelen 69 prosent i Helse Nord under ett, men det varierte stort mellom helseforetakene. UNN hadde en måloppnåelse på 76 prosent, Finnmarkssykehuset 66 prosent, Nordlandssykehuset 64 prosent og Helgelandssykehuset 60 prosent.

Det er særlig pakkeforløp innen prostatakreft hvor måloppnåelsen er lav. Måloppnåelse for Finnmarkssykehuset innen denne kreftformen er på 33 prosent, for UNN er den 39,2 prosent, for Nordlandssykehuset 38, 4 prosent og for Helgelandssykehuset 39,1 prosent. Det gir et snitt for Helse Nord på 38 prosent. For landet som helhet er den 57 prosent.

Dette området har allerede pekt seg ut som et område fagdirektør i Helse Nord vil be helseforetakene om en detaljert gjennomgang av i 2021. Også variasjon mellom foretakene vil bli adressert.

Styret er bekymret
Styret i Helse Nord uttrykte bekymring for den store variasjonen mellom de ulike sykehusene og ønsket at dette ble reflektert i vedtaket.

– Vi må rette oppmerksomheten om denne variasjonen og en forventning om at dette fokuseres på det, sa Svenn Are Jensen under styremøtet.

Det er ingen grunn til at det er geografien som skal avgjøre hvor god pakkeforløpsbehandling man får i Nord-Norge. Hans-Jacob Bønå, styremedlem Helse Nord.

– Det er et strekk i måloppnåelse på 16 prosent fra det beste foretaket til det dårligste. Det er ingen grunn til at det er geografien som skal avgjøre hvor god pakkeforløpsbehandling man får i Nord-Norge, advarte Hans-Jacob Bønå.

– Jeg er enig i at det trengs et mer aktivt vedtak, men jeg tror også det er viktig å konstatere at det faktisk har skjedd en positiv utvikling, supplerte Inger Lise Strøm.

Påvirkes av flere forhold
Det er flere faktorer på virker pakkeforløpene i helseregionen, påpekes det i styresaken.  

Flere av pasientforløpene foregår i mer enn ett helseforetak, som i seg selv drar ut tiden. Funksjonsfordelingen gjør for eksempel at Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er avhengige av UNN og Nordlandssykehuset for å få pasienten gjennom et pakkeforløp.

Tilstrekkelig tilgang på legespesialister innenfor de ulike sub-spesialitetene er en annen faktor som kan påvirke forløpene.

– Skal prioriteres
I 2020 ble det startet 5849 pakkeforløp kreft fordelt mellom de 26 organspesifikke pakkeforløpene. Flest pakkeforløp ble startet innen tykk- og endetarmskreft (1434), etterfulgt av brystkreft (892), prostatakreft (602), blærekreft (536) og lungekreft (522).

– Med pandemien i 2020 ble helsevesenet satt under sterkt press. Sykehusene måtte iverksette beredskapsplaner med store omstruktureringer.

– Det er likevel slik at pakkeforløp for kreft må prioriteres uavhengig av pandemihåndteringen også i 2021, kreftomsorgen skal ha høy prioritet i Helse Nord. Det er gledelig å se at kreftpakkeforløpene i stor grad gjennomføres innenfor standard forløpstid til tross for utfordringene man hadde i 2020. Særskilt gode resultater har UNN med hele 76 prosent måloppnåelse. Variasjonen mellom helseforetakene må det arbeides målrettet med, skriver administrerende direktør Cecilie Daae i sin oppsummering til styret.

Styret samlet seg om et mer aktivt vedtak som lyder:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid til orientering. Styret konstaterer en positiv utvikling, men fortsatt for stor variasjon mellom helseforetakene.

2. Styret er bekymret for variasjon og har en forventning om større likhet i måloppnåelse mellom helseforetakene, med særlig fokus på forløp med lav måloppnåelse. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny orientering til styret etter 2. tertial 2021.

Powered by Labrador CMS