KONTINUITET: Vi tror en løsning med primærklinikker kan skape en mer sømløs tjeneste med større kontinuitet rundt pasienten for komplekse oppgaver og utredning.Vegard von Wachenfeldt og Erik Tjønnfjord

Fastlegeordningen 2.0 – hva om fastlegene flyttet sammen med avtalespesialistene?

Hva om vi flyttet avtalespesialister inn i kontorfellesskap med fastleger, men med samme henvisningsplikt som i dag?

Publisert Sist oppdatert

Noe er oppriktig galt når 46 prosent av nær 10.000 av sykehusleger ikke vet om de fortsatt ønsker å jobbe i den offentlige helsetjenesten om to år. Samtidig står hver 24. innbygger uten fastlege selv om fastlegene jobber i gjennomsnitt 55,6 timer i uken. Fastlegene har for lengst ropt varsko om en fastlegeordning som kan stå foran kollaps.

Hva om vi tenker litt annerledes?

Ny kunnskap og nye behandlinger har ført til at sykdommer som før var dødelige nå har blitt kroniske. Befolkningen lever lenger med komplekse sykdomstilstander, og trenger derfor mer og økt samordnet oppfølging. Er helsevesenet organisatorisk rustet for dette, eller er dette bakgrunnen for den misnøyen vi ser fra leger og sykepleiere?

Forskning viser at pasienter som har samme fastlege over lengre tid har lavere dødelighet. Fastlegeordningen står derfor sterkt i vårt helsevesen, hvor fastlegen er den overordnede kontaktpersonen som holder trådene samlet og kan se den større sammenhengen. I spesialisthelsetjenesten ser vi at leger utdannes raskere og blir mer og mer spesialiserte. Tendensen ser ut til å være at legene, særlig ved større sykehus, tidlig kommer inn på høyt spesialiserte avdelinger. Hva gjør det med avstanden mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?

En mer sømløs tjeneste

I et innlegg i Dagens Medisin 21. mars 2024 skrev Jan Frich at det trengs større breddekompetanse på sykehusene. Økt spesialisering har ført til at vi blir bedre på en liten del av en helhet, noe som er ønskelig. Men samtidig gjør det at sykehusene blir mer snevre med en risiko for at helheten tapes av syne, sier han. Han mener at det er behov for breddekompetanse i sykehusene, og peker på at det er kommet flere innspill om at sykehusene må utdanne flere generalister. Men er det sykehusene som skal følge opp helheten?

Hva om vi tenker litt annerledes? Hva om vi flyttet avtalespesialister inn i på kontorfellesskap med fastleger, men med samme henvisningsplikt som i dag? Fastlegene som kjenner pasientene og avtalespesialistene kan i samarbeid følge opp pasientene med en utvidet kompetanse. Ved ytterligere behov for spesialisert kompetanse kan det videre henvises til de mer de spesialiserte tjenestene på sykehusene.

Vi tror en slik løsning kan skape en mer sømløs tjeneste med større kontinuitet rundt pasienten for komplekse oppgaver og utredning. Samtidig vil det også skape et stimulerende arbeidsmiljø i primærhelsetjenesten hvor man ikke står alene rundt problemstillinger, men har kollegaer med ulik kompetanse man kan diskutere med. På den måten kan man hurtig henvise til en kollega og få en rask vurdering uten lange ventetider.

Fastlegeordningen 2.0  – primærklinikker

Dette vil trolig senke antallet henvisninger til sykehus betydelig, og løse problemer på et lavere nivå med økt kontinuitet av kompetanse. I mange tilfeller vil dette resultere i redusert transporttid og venting for pasienter. Samtidig gir det sykehusene mer tid til pasienter som virkelig trenger en høyspesialisert utredning og behandling.

En slik ny ordning kan vi kalle for en primærklinikk. En primærklinikk kan ha rundt 5-15 fastleger på samme senter med noen utvalgte brede spesialiteter som eksempelvis kirurgi, indremedisin, ØNH, hud, barnelege, gynekologi, og psykiatri. Mindre fastlegekontorer kan være satellitter som tilhører en slik primærklinikk. Men for å få til en slik omlegging av helsevesenet må vi fjerne flaskehalsen og utdanne flere spesialister, det vil si flere stillinger i alle ledd av LIS-utdanningen. Samtidig må det ikke gå på bekostning av akuttberedskapen på sykehusene som må ivaretas med en god breddekompetanse.

En slik ordning kan både øke kvaliteten og effektivisere helsevesenet. Følgende kan det gi store kostnadsbesparelser for helsevesenet med færre konsultasjoner og innleggelser på sykehus. Det vil gi lavere transportkostnader, og redusere ventetider som tapper pasienter for energi. Raskere avklaring av pasientforløpet kan videre føre til raskere tilbakeføring til arbeid. Besparelser vil dermed også ha samfunnsøkonomiske perspektiver utenom de besparende kostnadene for helsevesenet,

Skal vi fortsette på nye versjoner av 1.x av fastlegeordningen, eller er det på tide å oppgradere til versjon 2.0 med primærklinikker?

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Powered by Labrador CMS