UTSETTELSE: Fastlege Tommy Andreassen mener eget primærhelseteam gir et bedre helsetilbud til psykisk utviklingshemmede. Nå ber han politikerne utsette endringer som kan føre til avvikling av ordningen.

Hva er viktigst - helsetilbud til de mest sårbare pasientene eller politikk?

Personer med utviklingshemming er blant de som har det dårligste helsetilbudet i Norge. Primærhelseteam skulle rette opp i dette. Da er det alvorlig og uetisk at et velfungerende tilbud nå kan bli satt på vent.

Publisert Sist oppdatert

Primærhelseteam (PHT) i fastlegekontor består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Teamet ledes av en av fastlegene på kontoret. Målet er å bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest, blant annet personer med utviklingshemninger. Prosjektet ble innført i 2018, da i ni kommuner.

Fikk ikke grunnleggende rettigheter

Stian Brødsjø

NOU På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming (2016), viste til at fastlegeordningen ikke fungerer bra for denne brukergruppen. Vi skulle bort fra tjenestetilbud preget av tilfeldigheter og lite systematikk.

Derfor er det problematisk at Helse- og omsorgsdepartementet nå kan stoppe PHT fra juni 2024. Regjeringen vurderer innføring av profesjonsnøytrale takster, men først fra juli 2025.

Et opphold på ett år vil bety at mye utviklingsarbeid går tapt, fagfolk slutter og aller viktigst: brukerne får et svekket tilbud. Det er disse innbyggerne – de svakeste av de svake, som vil tape på at tilbudet blir borte. For la oss minne om noe viktig her: Det er ikke de ukompliserte pasientmøtene legene trenger bistand til, men de brukerne som trenger kompetansen til et tverrfaglig team for å få rett hjelp.

Trenger sykepleier-takst

Lena Åsen Engen

I PHT ble det ansatt sykepleiere ved legesenteret, og der alle medarbeiderne skulle ha en tverrfaglig tilnærming. De skulle også få mulighet for oppsøkende virksomhet til sårbare pasientgrupper. Til nå har det vært mulig å takste for sykepleiernes pasientarbeid. Denne muligheten faller vekk fra 1. juni 2024. Regjeringen vil så vente ett år med innføring av profesjonsnøytrale takster, som gjør det mulig å finansiere stillinger med andre profesjoner enn leger på legekontor. Det betyr at sykepleiere ved fastlegekontoret må sies opp og pasientene mister en særdeles velfungerende helsetjeneste.

Lønnsomt for Norge

PHT har vært et viktig grep, er konklusjonen i en evaluering laget for Helsedirektoratet: «PHT kan trolig kan veie opp for kostnadene av tiltaket», og at det «derfor kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre PHT på legekontoret».

En viktig forutsetning er at legekontoret utvikler teamarbeidet og involverer PHT-sykepleieren og helsesekretæren på en god måte i arbeidet med den komplekse pasienten. Det handler altså ikke om utføring av enkle rutiner.

Har hjulpet de svakeste pasientene

Olga Espegren

Sørlandsparken legesenter har lykkes godt med å lage et PHT, etter at Kristiansand kommune innførte PHT i 2018. Fastlegene og sykepleierne har fått god kompetanse på brukergruppen de før ofte var faglig usikre på.

Da legesenteret startet opp med primærhelseteam hadde de fem-seks personer med utviklingshemming på sine lister. I dag har over 30 prosent av voksne innbyggere med utviklingshemming, som for øvrig bor i 13 kommunale bofellesskap, fastlege på dette legesenteret.

PHT har bidratt til:

  • Avmedisinering
  • Økt mestring hos brukerne
  • Mindre utfordrende adferd
  • Færre HMS-avvik hos ansatte i tjenesten
  • Sykdom oppdages tidligere
  • Bestillerkompetanse overfor Habiliteringstjenesten ved Sørlandet sykehus er økt

Målet må være gode tjenester

Cathrine Humlen Ruud

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet. Ett av fire satsningsområder er kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. USHT har fulgt utviklingsarbeidet ved Sørlandsparken legesenter og sett hvilken god effekt dette har hatt for brukere, pårørende og ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming. Planene om nedleggelse er et bekymringsfullt avvik fra den nødvendige trenden med å kontinuerlig utvikle og forbedre tjenester spesialtilpasset psykisk utviklingshemmede.

Vi frykter en tilbakegang i arbeidet med å styrke denne sårbare gruppen. En slik nedtrapping fra juni 2024 vil stå i strid med nasjonale retningslinjer og Hurdalsplattformens mål om å sikre nok tid og kompetanse til pasientene og muligheter for å leve et best mulig liv med sine utfordringer gjennom en god tilrettelegging. Det blir vanskeligere for brukerne å mestre egen helse.

Forleng vilkårene til 2025

Aleksander Sandnes

Så lenge fastlegesentrene er næringsdrevne kan vi ikke forvente at de opprettholder tjenester som ikke gir inntektsmuligheter. Vår oppfordring til regjeringen er å forlenge vilkårene som gjør det mulig å bruke sykepleier i en primærhelseteammodell, til profesjonsnøytrale takster er innført. 

Fastlege Tommy Andreassen, daglig leder Brumunddal legesenter og leder for faggruppa for innovasjon i Norsk forening for allmennmedisin

Prosjektleder Stian Brødsjø, USHT Agder (vest)

Lena Åsen Engen, sykepleier i primærhelseteam, Sørlandsparken legesenter

USHT-leder Olga Espegren, USHT Agder (vest)

Cathrine Humlen Ruud, spesialsykepleier, USHT Agder (vest)

Fastlege Aleksander Sandnes, daglig leder Sørlandsparken legesenter

Alle skribentene er tilknyttet det omtalte prosjektet. Utover dette er det ikke oppgitt noen interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS