IMPONERENDE RESULTATER: – Banebrytende for en pasientgruppe med dårlig prognose, sier overlege Bente Vilming, OUS/Radiumhospitalet. Foto:

PARP-hemmer bedrer overlevelse ved ovarialcancer

Vedvarende behandling med PARP-hemmeren olaparab sammen med bevacizumab bedrer progresjonsfri overlevelse hos pasienter med ovarialcancer. Det viser en ny studie, presentert på ESMO.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/ESMO (Dagens Medisin): Det viser en ny studie, presentert på ESMO. – Banebrytende for en pasientgruppe med dårlig prognose, sier overlege Bente Vilming, OUS/Radiumhospitalet.

Studien PAOLA-1/ENGOT-ov25 trial, som ble presentert som såkalt Late Breaking News på ESMO lørdag ettermiddag viser at etter median oppfølgingstid på 24 måneder var progresjonsfri overlevelse for kvinnene som fikk kombinasjonen med olaparab og bevacizumab, i 22.1 måneder. For kvinnene som fikk placebo var tilsvarende resultat 16.6 måneder. Forskjellen er signifikant.  

– Denne studien viser lengste progresjonsfrie overlevelse vi noen gang har sett, sier professor Isabelle Ray-Coquard, Centre Leord Bérard i Lyon i en pressemelding fra kongressen.  Hun har hovedansvaret for studien.

Og hun legger til:

– Pasientene i studien er ikke selektert ut fra operasjonsresultat eller BRCA-mutasjonsstatus og representerer således hele populasjonen med kvinner som har avansert  ovarialcancer.

Ray-Cocuard påpeker at studien bekrefter tidligere studier som viser at denne type kombinasjonsterapi er hensiktsmessig. Behandlingen gir heller ikke mer bivirkninger sammenlignet med placebo.

Fakta

Ovarialcancer er den femte mest vanlige kreftformen blant kvinner, og er den gynekologiske kreftformen med dårligst prognose.I Norge får noe over 520 kvinner hvert år ovarialcancerPrognosen er dårlig. Fem års relativ overlevelse er rundt 50 prosent.Kilde: Kreftregisteret

Første i sitt slag
PAOLA-1/ENGOT-ov25i er den første fase-tre studien som har undersøkt effekten og sikkerhetsprofilen ved bruk av en PARP-hemmer i kombinasjon med bevacizumab som førstelinjebehandling for pasienter med avansert ovarialcancer med og uten BRCA-mutasjon.

I studien er 806 pasienter med ovarialcancer stadium III/IV med partiell eller komplett respons på standard behandling med platinum-cellegift og bevacizumab inkludert. Etter at denne behandlingen ble avsluttet ble kvinnene randomisert til henholdsvis behandling med olaparab eller placebo. Begge gruppene fikk bevacizumab.

Forskerne har også sett nærmere på noen undergrupper av ovarialcancer. Da dokumenteres det at for kvinner med avanser ovarialcancer som har en BRCA-mutasjon og i gruppen med manglende evne til homolog rekombinasjon (HRD), er effekten av kombinasjonsbehandlingen enda bedre. For disse kvinnene er median progresjonsfri overlevelse 37.2 måneder. mot 21.7 måneder i placebogruppen.

– Banebrytende
– Denne studien må vi kunne si er banebrytende for en pasientgruppe med dårlig prognose. Når det dokumenteres at hele studiepopulasjonen får tilbakefall et halvt år senere enn de som ikke fikk olaparib, er betydningsfullt, sier overlege Bente Vilming, OUS/Radiumhospitalet til Dagens Medisin.

Hun er imidlertid ikke overrasket over resultatene, for også tidligere studier har pekt i samme retning både når det gjelder kombinasjonsbehandling og at PARP-hemmere har effekt også på pasienter uten BRCA-mutasjon.

Hun forklarer at det PARP- hemmere gjør, er at de hemmer enzymet PARP som reparerer enkelttrådig brudd i DNA. Ved å hemme dette enzymet oppstår det lett brudd også i den andre DNA-tråden. Reparasjon av disse dobbelttrådige bruddene gjøres ved homolog rekombinasjon.

– Kreftceller som mangler DNA-mekanismen for slik reparasjon, vil dermed død. Vi har likevel ikke den fulle forklaringen på hvorfor PARP- hemmere også virker på pasienter som ikke har BRCA-mutasjon eller andre genfeil som medfører HRD, sier Vilming.  

Anbefaler endret praksis
Også to andre store fase tre studier på bruk av PARP-hemmere i førstelinjebehandling ble presentert. Den ene studien hadde bare med  høyrisikopasienter for tilbakefall. Den andre innkluderte bare høygradige serøse carcinomer, som er den vanligste formen for ovarialcancer.

-Begge viste signifikant progresjonsfri overlevelse for alle de inkluderte pasientene, men effekten var best hos pasienter med BRCA-mutasjon eller HRD, sier Vilming.  

Hun påpeker at de tre studiene ikke er entydige på om pasienter uten BRCA-mutasjon eller annen form for HRD vil ha nytte av PARP-hemmer i førstelinje.

Hva betyr dette for norske pasienter?

– Anbefalingen etter de tre presentasjonen er entydig på at PARP-hemmere bør inngå i førstelinjebehandlingen av ovarialcancer, sier Vilming.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin dekker den europeiske kreftkongressen ESMO 2019 de neste dagene. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen. Her finner du alle sakene fra årets kongress.

https://www.dagensmedisin.no/nyheter/esmo-2019/

Powered by Labrador CMS