MELDER FRA: Mandag denne uken meldte ansatte ved Kreftklinikken fra om bekymring knyttet til planene om å innføre Helseplattformen. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

Frykter at kreftpasienter blir skadelidende ved innføring av Helseplattformen

Ansatte ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital mener innføring av Helseplattformen sannsynligvis vil gi alvorlige følger for pasientene.

Publisert

Den siste tiden har det stormet rundt Helseplattformen, det nye journalsystemet som innføres i Helse Midt-Norge. Etter planen skal plattformen tas i bruk ved St. Olavs hospital om én knapp måned.

Nå slår sykepleiere og leger ved Kreftklinikken alarm.

Bekymret for lavere effektivitet

I en bekymringsmelding som ble sendt til klinikksjef Arne Solberg på mandag, beskrives sterke bekymringer for en forestående innføring av plattformen for kreftpasienter.

I brevet, som Dagens Medisin har fått tilgang til, vises det til at et allmøte som ble avholdt ved sykehuset om Helseplattformen i starten av måneden har forsterket bekymringer knyttet til innføringen.

Det vises til at det har vært en økende forekomst av kreft i Norge og at et større behandlingstilbud har medført en «formidabel» økning i aktivitet ved klinikken. 

Det påpekes også flere utfordringer, blant annet med kapasitet innen diagnostikk.

Den pressede situasjonen gjør det ikke mulig å redusere aktiviteten før, under eller etter innføringen av det nye IT-systemet, hevdes det i brevet, som er underskrevet at plasstillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund, Yngre legers forening og Overlegeforeningen.

Det fremgår at det er skrevet på vegne av leger og sykepleiere ved klinikken.

I brevet vises det til erfaringer med et tilsvarende IT-system i Danmark og Finland, og ved legevakten i Trondheim kommune. Basert på disse erfaringene mener forfatterne av brevet at «det er sannsynliggjort at det vil ta flere år å oppnå samme effektivitet som vi har i dag».

Frykter prognosetap og overdødelighet

De ansatte er også bekymret for at det kan forekomme feil ved systemet som benyttes for å bestille og gi kjemoterapi til pasienter.

Basert på situasjonsbeskrivelsen og erfaringene, skriver de tillitsvalgte til slutt: 

«Vi mener derfor at innføring av HP [Helseplattformen. Journ. anm.] ved St. Olavs hospital med overveiende stor sannsynlighet vil medføre prognosetap, overdødelighet og økt lidelse for kreftpasienter i Midt-Norge. Vi finner det ikke forsvarlig at HP innføres ved St. Olavs hospital.»

Dagens Medisin har kontaktet Andreas Haaland, vara-plasstillitsvalgt for Overlegeforeningen, som er en av dem som har underskrevet brevet.

– Det er kraftig kost, men vi opplever at man ikke har gjort noen form for risikovurdering av denne situasjonen, og jeg synes vi argumenterer godt i brevet for hvorfor vi er bekymret. Vi har ingenting å gå på av kapasitet, verken i form av lokaler eller folk, sier Haaland.

Han forteller at de tillitsvalgte er innkalt til møte med klinikkledelsen om henvendelsen i kommende uke.

– Hvordan opplever at dere at henvendelsen har blitt møtt?

– Vi opplever forståelse og at vi blir hørt av klinikksjef. Men vi savner tiltak fra systemet lengre oppe. 

Her kan du lese alle Dagens Medisins saker om Helseplattformen

Les: Utsetter Helseplattformen for fastlegene

Se kommentarer fra klinikksjef Arne Solberg og viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen i denne saken. 

Nye sykepleier- og legeopprop

Dagens Medisin har tidligere omtalt at elleve overleger og to spesialsykepleiere sendte et åpent brev via Adresseavisen til styrene ved St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge om stans av innføring av Helseplattformen. Et opprop som fikk støtte av 42 legevakt-leger, som skrev et åpent brev til Trondheims befolkning via Adresseavisen. Legevakt-legene har brukt systemet i fem måneder.

Nå har mer enn 20 leger og over 100 intensivsykepleiere ved sykehuset signert nye opprop mot innføring av journalsystemet.

Også disse oppropene er publisert i Adresseavisen.

Oppropene peker på at systemet vil redusere effektiviteten og kunne ha alvorlige konsekvenser i behandlingssituasjoner hvor riktig behandling er tidskritisk.

– Vi er svært bekymret for forsvarligheten i pasientbehandlingen hvis Helseplattformen blir innført ved St. Olavs hospital, skriver legene og sykepleierne.

De ber om at Helseplattformen ikke innføres.

Les også: Finske leger: – Apotti truer pasientsikkerheten

– Stemningen for Epic i Finland er under frysepunktet

Helseplattformen: – Har hatt dialog om problemstillingen

Vil bli innført

I en artikkel publisert hos NRK 11. oktober uttaler Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, at Helseplattformen vil bli innført.

– Å skrote systemet er verken en aktuell eller mulig løsning hvis vi skal sikre en forsvarlig bruk av helsekroner og en forsvarlig helsetjeneste i fortsettelsen, sier Slørdahl.

Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, sier hun deler helsepersonellets bekymring og at de tas på alvor.

Hun sier til NRK at sykehusets fokus er på pasientsikkerhet og at det legges tiltaksplaner for ulike scenarioer, som innebærer omfattende datasupport og økt bemanning. Direktøren sier at målet er å være tilbake i normal drift etter fire uker.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at bekymringsbrev sendt til styrene ved sykehuset og RHF-et skal tas opp på kommende styremøter.

Les også: Sundhedsplatformen i Danmark får fortsatt kritikk fra legene

Danske Datatilsynet med krass kritikk av Sundhedsplatformen

Åpner for å skrote Helseplattformen

Fungerende ordfører i Trondheim, Mona Berger (SV), sier til NRK at hun er bekymret for situasjonen og at kommunen er bedt om å redegjøre for situasjonen og tiltak for forbedringer når det gjelder situasjonen på legevakt.

Hun sier det kan bli aktuelt å avvikle Helseplattformen.

– Om Helseplattformen på sikt ikke greier å levere gode løsninger som ivaretar pasientsikkerheten, sikrer bedre informasjonsflyt og gir bedre tjenester må det selvfølgelig sees på om det finnes andre systemer som er bedre.

Les også: Leger meldte Helseplattformen til Statsforvalteren

Derfor er det mange klikk i Helseplattformen

Fredag ettermiddag melder Helse Midt-Norge om at det er satt av nærmere 100 millioner kroner til en ekstraordinær innsats de neste månedene for å kutte ventelister ved sykehusene før innføringsfasen.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS