OMSTRUKTURERING: De ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene etterlyser en omfattende omstrukturering av tjenestene, hvis vi skal bo trygt hjemme i fremtiden, skriver Trude Anita Hartviksen ved Senter for omsorgsforskning, nord. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helsepersonell vil ha fem ting på plass, hvis innbyggerne skal bo trygt hjemme

Skal vi bo trygt hjemme, trengs det en omfattende omstrukturering av kommunenes helse- og omsorgstjenester. De ansatte peker på fem områder som bør prioriteres.

Publisert
Trude Anita Hartviksen

BÅDE LEVE HELE LIVET, kvalitetsreformen lansert av forrige regjering, og Bo trygt hjemme-reformen, lansert av nåværende regjering, løfter frem betydningen av at eldre får støtte til selv å mestre eget liv. Eldre skal kunne leve et aktivt liv og oppleve trygghet ved å bo i eget hjem.

Samtidig flyttes flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og institusjonstjenesten til tjenester som utøves i innbyggerens eget hjem.

KOMPLEKSITET. Dette betyr flere spesialiserte oppgaver og en radikal økning i kompleksitet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosessen har imidlertid så langt vært gjennomført uten en tilsvarende satsing på kompetanseutvikling og ressursmessig prioritering.

Senter for omsorgsforskning har tidligere i år laget en kunnskapsoppsummering om hva eldre selv mener må til for å kunne bo trygt hjemme. Nå har vi også laget en kunnskapsoppsummering om hva ansatte i helse- og omsorgstjenestene mener må til for å sikre trygge kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

OMSTRUKTURERING. Kunnskapsoppsummeringen er basert på 15 vitenskapelige studier fra Skandinavia. De er publisert i 2018–2023.

Behovene de ansatte mener må til for å sikre trygge tjenester kan deles i fem områder:

  1. Personsentrert tverrfaglig samarbeid: Det trengs omfattende endringer i organisasjonsstrukturen til kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester for å kunne gi personsentrert kommunikasjon og omsorg med en helhetlig forebyggende tilnærming. Det betyr en tydelig ansvarsavklaring, teamorganisering, tilrettelegging og koordinering for et tillitsbasert tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid.
  2. Kompetanseutvikling: Når flere spesialiserte oppgaver med høyere kompleksitet overføres til de kommunale hjemmebaserte tjenestene, må en tilsvarende satsning på kompetanseheving gjennomføres.
  3. Organisatorisk stabilitet og fleksibilitet: Vi har behov for tjenester med større stabilitet, en tydelig struktur og forutsigbarhet, retningslinjer og prosedyrer, et forenklet dokumentasjonssystem og et velfungerende avvikssystem. Men det må også være rom for kreativitet og innovasjon, samt å kunne håndtere uforutsette situasjoner. Vi trenger en heltidskultur, og en forbedringskultur basert på kompetanse og engasjement.
  4. Tillitsbasert ledelse: Ledelse av kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester er omfattende, utfordrende og komplekst. Dette fordrer tett lederstøtte med samtidig frihet til å ta egne beslutninger. Det anbefales en tillitsbasert ledelsesform med humor og latter, hvor ansatte opplever å bli sett, med lederverktøy som støtter refleksjon og dialog.
  5. Ressursfordeling: Økte arbeidsoppgaver overføres til en kommunal hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste som allerede er overbelastet med oppgaver, regulert av tidsbegrensninger, og som opplever bemanningsutfordringer og høy utskiftning. Dette kan være en fare for pasientsikkerheten hvis ikke ressurser omfordeles og prioriteres til disse tjenestene i takt med oppgavene.

Temaområdene i kunnskapsoppsummeringen viser behov for gjennomgående utviklingsprosesser i kommunale hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Kort sammenfattet kan dette beskrives som profesjonalisering og bedre samlet ressursutnyttelse.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS