MEDLEMSMØTE: Fra venstre: Ståle Clementsen, leder Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Lindy Jarosch-von Schweder, leder Sør-Trønderlag legeforening, Marit Sundset, prosjekttillitsvalgt, Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt Of, og Tobias Solli Iveland, foretakstillitsvalgt Ylf.
MEDLEMSMØTE: Fra venstre: Ståle Clementsen, leder Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Lindy Jarosch-von Schweder, leder Sør-Trønderlag legeforening, Marit Sundset, prosjekttillitsvalgt, Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt Of, og Tobias Solli Iveland, foretakstillitsvalgt Ylf.

Fagforeningsmøte om Helseplattformen på St. Olavs: – Fortvilende å høre om, sier legepresidenten

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, var blant deltagerne på et lukket legeforeningsmøte om Helseplattformen på St. Olavs hospital tidligere denne uken. – Slitasjen og trettheten legene forteller om bekymrer meg, sier legepresidenten. – Vi skulle aldri tatt i bruk en så uferdig løsning, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

Publisert Sist oppdatert

– Legene ønsker gode IKT-verktøy som sikrer pasientsikkerheten. Det har de ikke fått. Mange er resignerte nå, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, til Dagens Medisin.

Rime har tidligere denne uken vært i Trondheim og på St. Olavs hospital. På tirsdag arrangerte Legeforeningen medlemsmøte om situasjonen og utfordringene på sykehuset og i regionen knyttet til innføring av journalsystemet Helseplattformen.

Helsetilsynets tilsynsrapport kom i april. Den konkluderte med at innføring av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Tilsynsmyndigheten skrev at feilene i det nye journalsystemet truer pasientsikkerheten på St. Olavs hospital, og ved virksomheter helseforetaket utveksler elektronisk informasjon med.

Rapporten pekte på låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger, meldinger til eksterne og legemiddeladministrasjon, som feil og utfordringer som kan medføre særlig høy risiko.

Ønsker å gjøre en god jobb

Ifølge rapporten har flere informanter oppgitt at de fører skyggeregnskap ved hjelp av notatblokker og «gule lapper», for å holde oversikt over pasientene. Rapporten beskriver også at helsepersonell må sjekke flere steder for å innhente aktuell informasjon. Informasjon som tidligere var samlet på ett sted.

– Legene har, som påpekt i Helsetilsynets rapport, gjort en formidabel jobb i innføringsfasen, sier Rime.

Nå er legepresidenten og de ansatte ved St. Olavs glad for at Helsetilsynets rapport støtter det legene har sagt i fra om; at innføring av systemet går utover pasientsikkerheten, og at feil må rettes før videre utrulling av systemet.

– De ansatte ønsker å gjøre en god jobb, men er redde for at feil i systemet går utover pasientsikkerheten. De har manuelt måtte dobbeltsjekke mye de siste månedene, men tror ikke de har kapasitet til å gjøre dette i lang tid. Etter innføringen av Helseplattformen føler legene at de har mindre tid til pasientbehandling, og det er vanskelig når de vet at mange venter på behandling.

Bekymret for at ansatte ikke orker melde inn feil

På medlemsmøtet fortalte legene at det er behov for mer support fra Helseplattformen AS for å få løst problemene som er.

– Legene uttalte at de får det de beskriver som standardsvar på sine henvendelser, og beskriver det som en enorm slitasje. Det fører til at man blir trøtt og lei av å melde ifra. Den trettheten bekymrer meg, det er viktig at feil meldes inn og rettes.

Rime orienterte på møtet om hvordan Legeforeningen sentralt, og de lokale tillitsvalgte, jobber opp mot ledelsen ved sykehuset og ulike styrer. Rime sier det er viktig å høre fra klinikerne som bruker systemet hva de opplever, og så kunne formidle det videre til politikere.

– Det er mange klinikere som lurer på hva som skjer hvis systemet ikke blir bedre, og det er en reell bekymring for at de blir sittende med et system som vanskeliggjør en god pasientbehandling.

– Hva tenker klinikeren i deg når du får høre om situasjonen på St. Olavs?

– Det er fortvilende. Legene opplever at de ikke får gjøre jobben sin. De opplever mindre tid til pasienter, at pasienter venter i kø, og at risikoen for feil øker. Det er rett og slett fortvilende og frustrerende.

– Supportapparatet er overbelastet

Trond Utne, konstituert administrerende direktør for Helseplattformen AS, skriver til Dagens Medisin at det er satt i gang en prosess i samarbeid med St. Olavs hospital om hvordan etterslepet på innmeldte saker skal tas unna og hvordan helseforetakets eget superbrukerapparat skal ta unna en større andel av henvendelsene.

ERKJENNER OVERBELASTNING: Trond Utne, konstituert administrerende direktør Helseplattformen AS, innrømmer at support-apparatet i Helseplattformen er overbelastet.
ERKJENNER OVERBELASTNING: Trond Utne, konstituert administrerende direktør Helseplattformen AS, innrømmer at support-apparatet i Helseplattformen er overbelastet.

– Vi erkjenner at vårt supportapparat som skal betjene superbrukerne på St. Olavs hospital dessverre er overbelastet, skriver Utne.

Om standardsvar som legepresidenten nevner, skriver Utne at i svar til meldinger om behov for endringer i systemet er det etablert standardsvar i samarbeid med kommuner og helseforetak.

– I svarene vises det til at denne type henvendelse skal tas opp via lokale innføringsteam. Der det er behov for veiledning av bruker sendes det som regel henvisninger til aktuell brukerveiledning.

– Følelse av resignasjon og at tiden renner ut

Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt ved sykehuset, sier det er kommet positive tilbakemeldinger på medlemsmøtet som ble arrangert.

– Vi setter stor pris på at president Anne-Karin Rime og Ståle Clementsen, leder for Overlegeforeningen, stilte til møtet. For dem som står i denne krevende situasjonen er det av stor verdi å kunne gi og få informasjon direkte.

Bakkeheim sier stemningen blant de ansatte på sykehuset er preget av frustrasjon og resignasjon.

– Mange har nok en følelse av at tiden renner ut. Nå har vi stått i dette lenge, og det er vanskelig å se for seg at systemet brått skal bli mye bedre.

TILLITSVALGT: Vivi Bakkeheim er foretakstillitsvalgt i Norsk overlegeforening.
TILLITSVALGT: Vivi Bakkeheim er foretakstillitsvalgt i Norsk overlegeforening.

Overlegen viser til at leger har laget seg manuelle rutiner for å unngå at feil i systemet får uheldige konsekvenser for pasientene.

– Legene kjenner på et stort ansvar og er opptatte av å ivareta pasientsikkerheten. Det er lett å kjenne på fortvilelse når det kommer beskjed om at det ikke finnes en plan B. Noe mange har etterlyst.

Noe hun sier var beskjeden på et debatt- og medlemsmøte som Sør-Trønderlag legeforening inviterte til onsdag kveld.

– Det oppleves nok oppsiktsvekkende å få vite at det ikke finnes en plan B.

Sykehusdirektøren: – Skulle aldri tatt i bruk en så uferdig løsning

Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital, uttaler til Dagens Medisin at hun deler alle bekymringene som fremkommer fra Legeforeningen.

– Vi skulle aldri tatt i bruk en så uferdig løsning. Vi har mistet mye verdifull tid på at alvorlige feil, som ikke skulle vært der, rettes opp.

Aasveds største bekymring er tidsaspektet.

– De ansatte kan ikke fortsette å jobbe som nå med mye ekstra arbeid knyttet til at de ikke har tillit til løsningen, samtidig som løsningen er lite intuitiv og krever mer tid å bruke. Ansatte gjør virkelig en formidabel innsats, men kan ikke fortsette sånn i lengden.

BEKYMRET: Sykehusdirektør Grethe Aasved.
BEKYMRET: Sykehusdirektør Grethe Aasved.

– Det er bare en farbar vei videre, og det er at ansatte opplever at løsningen snarest mulig oppleves trygg og at den blir mer brukervennlig.

Direktøren mener det ikke står på innsats, hverken fra Helseplattformen AS eller St. Olavs.

– Alle tilgjengelige ressurser brukes på arbeidet med feilretting, optimalisering og opplæring. Men usikkerheten knyttet til hvor lang tid dette vil ta, preger oss.

Helseplattformen AS: – Sterkt beklagelig

Trond Utne, direktør for Helseplattformen AS, har stor forståelse for den frustrasjonen de ansatte opplever knyttet til de mange feilene som har vært.

– Det er sterkt beklagelig at såpass vesentlige feil ikke var avdekket og løst før løsningen ble tatt i bruk. At løsningen på mange områder har et brukergrensesnitt som krever betydelig opplæring og øving for å mestre er beklagelig.

Utne sier den kortsiktige løsningen er å fokusere på opplæring og støtte til brukerne.

– Hoveddelen av feil og viktige forbedringsønsker vil være rettet til 15. mai. Samtidig gjenstår det utvikling på flere områder, hvor feil og forbedringsforslag først rettes i oppdateringer fra vår leverandør Epic, som etter planen vil rulles ut i midten av juni og i september.

Samtidighetskonflikt løses delvis i september

Direktøren sier at den mest krevende utfordringen som gjenstår å løse er samtidighetskonflikten hvor kun en bruker kan redigere et journalområde til en pasient samtidig. En feil Helsetilsynet også pekte på som feil med særlig høy risiko.

– Her kommer det en delvis løsning i september. Vi undersøker også hvorfor dette problemet ikke opptrer i lignende omfang og alvorlighetsgrad hos øvrige kunder som benytter løsningen fra Epic.

Svarer ikke om det vil utarbeides en plan B

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge regionale helseforetak (HMN RHF), skriver i en kommentar til Dagens Medisin at det Anne-Karin Rime og Vivi Bakkeheim uttaler gjenspeiler at det er en svært krevende innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital.

– Vi er ikke der vi skulle vært og jeg har stor forståelse for at den belastningen og usikkerheten som helsepersonell opplever i hverdagen gjør det vanskelig for den enkelte. Det har vært en enorm innsats fra de ansatte både på St Olavs hospital og i Helseplattformen for å håndtere utfordringene.

Dagens Medisin har spurt Slørdahl om man vil utarbeide en plan B, det svarer han ikke på.

Slørdahl og HMN har tidligere uttalt at det er uaktuelt å gå tilbake til Doculive.

Direktøren i det regionale helseforetaket svarer derimot på andre spørsmål: om man vil sørge for tilstrekkelig support for sykehuset, hvordan forebygge resignasjon, og tidspunkt for når man kan se for seg at systemet fungerer som det skal og sykehuset kan være tilbake i normal drift:

DIREKTØR: Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge
DIREKTØR: Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge

– For å sikre feilretting og nødvendig optimalisering av løsningen, er ressursinnsatsen styrket betydelig for å kunne nå dette innen rimelig tid. Vi har også endret på innføringstakten i de andre helseforetakene for å sikre at løsningen ivaretar både pasientsikkerheten og arbeidshverdagen på St Olavs hospital før vi går videre. Samtidig er vi opptatt av å sikre ressurser til innføringen i kommunene som har gått som planlagt.

Han sier det viktigste HMN kan gjøre for å forebygge resignasjon og frustrasjon blant de ansatte er å bidra til at løsningen blir akseptabel for de som bruker den.

– Når det gjelder aktiviteten ved St Olavs hospital så er den imponerende høy i forhold til utfordringene de står i.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS