Vi må beskytte de gravide fra koronaviruset

Gravide og ammende arbeidstakere skal ikke settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn, og norske arbeidsgivere må sikre trygge arbeidsforhold for dem.

Publisert
Hanne Charlotte Schjelderup
Hanne Charlotte Schjelderup

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

GRAVIDE KAN HA økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som ved vanlig influensa. Vi vet foreløpig for lite om dette også gjelder for Covid-19. Jordmorforbundet henstiller til føre var-prinsippet før vi vet mer. Gravide og ammende arbeidstakere skal ikke settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn.

Gravide er sårbare og vi har for små studier av koronasmitte til å konkludere foreløpig.

UKJENT RISIKO. Under graviditeten endres kvinnens immunsystem. I tillegg inntreffer fysiske forandringer, som at mellomgulvet hever seg og at kroppen krever mer oksygen. Totalt gjør dette at gravide kvinner i utgangspunktet er mer sårbare overfor luftveisinfeksjoner og lungebetennelser. Tidligere epidemier har også vist dette i praksis. Ved svineinfluensaen og SARS-epidemien ble gravide rammet betydelig hardere enn normalbefolkningen. Det er ennå ikke klart om koronaviruset kan gi risiko for fosterutviklingen.

Danmark har valgt å definere gravide som en risikogruppe ut ifra et føre var-prinsipp: «Gravide håndteres derfor under hele graviditeten på lige fod med andre risikogrupper og skal sidestilles hermed i deres arbejdsmæssige situasjon», skriver Sundhetsstyrelsen, som tilsvarer Helsedirektoratet i Norge, på sine nettsider.  Videre presiseres at den enkeltes helse bør prioriteres høyere enn funksjonen den ansatte ivaretar.

Jordmorforbundet får også støtte hos Yngre legers forening.

Gravide er sårbare og vi har for små studier av koronasmitte til å konkludere foreløpig

TO SMÅ STUDIER. Så langt har kinesiske forskere gjennomført to små studier av fødende med koronainfeksjon. De fant ingen tegn til at viruset hadde smittet over til fosteret i mors mage, eller at de nyfødte hadde alvorlige helseproblemer. Det var heller ingenting som tydet på at viruset rammet mødrene spesielt hardt. Babyene ble isolert fra mødrene umiddelbart etter fødsel, for å unngå smitte.

Ut ifra de to studiene er det ingenting som tilsier at koronasmittede gravide blir alvorlig syke eller at smitten overføres til fosteret. Det er viktig å presisere at det er snakk om svært små studier som ikke store nok til å utelukke at graviditet gjør noen kvinner mer utsatt for alvorlig koronasykdom, eller at viruset i noen tilfeller kan overføres til fosteret. Studiene undersøkte bare gravide i slutten av tredje trimester.

MANGLER KUNNSKAP. Vi vet altså heller ingenting om hva som kan skje tidligere i svangerskapet. Nylig meldte den britiske avisen The Guardian om at en nyfødt baby var smittet av SARS-CoV-2. Vi vet ennå ikke nok om hvorvidt dette betyr at viruset kan overføres fra mor til foster, eller om babyen ble smittet under fødselen. Det er nødvendig med mer forskning før vi kan dra konklusjoner om koronasmitte og risiko for gravide. Ifølge Folkehelseinstituttet er det foreløpig lite som tyder på at gravide, barn og unge er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom.

Risiko for smitte i befolkningen øker nå. Det er vist lokal smittespredning i Norge som ikke er tilknyttet utenlandsreiser. Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide, er de samme som for befolkningen ellers: God håndhygiene og begrenset kontakt med andre.

RETNINGSLINJENE. Når arbeidstaker er gravid, plikter arbeidsgiver å sørge for at den gravide ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan medføre risiko for fosteret. Arbeidsgiveren skal foreta vurderinger av om hvorvidt det er fare for fosteret – og vurdere den samlede risikoen. Gravide og ammende arbeidstakere skal ikke settes til arbeid som kan medføre risiko for foster eller barn.

I Norge tar den gravide kvinnens jordmor eller lege en særskilt vurdering av om koronaviruset kan gi en risiko, og vurderer om arbeidet den gravide skal utføre innebærer risiko for eksponering av viruset. I så fall må arbeidsgiveren ta stilling til om det er mulig med tilrettelegging eller omplassering for å beholde den gravide i arbeid. Dersom det foreligger risiko for fosteret og omplassering ikke er mulig, bør den gravide kvinnen tas midlertidig ut av arbeid.

Jordmorforbundet mener at norske arbeidsgivere må sikre trygge arbeidsforhold for den gravide og kvinner som ammer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS