Sykepleierne vil ha Akson

Nå må vi komme videre fra diskusjon til handling og få på plass bedre digitale verktøy som vil komme pasienter, pårørende og helsepersonell til nytte. Vi mener at det haster.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Lill Sverresdatter Larsen
Lill Sverresdatter Larsen

Innlegg: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

DET HAR VÆRT mye diskusjon i mediene om Akson, hva som er fordeler og ulemper, og i hvilken grad det er mulig å lykkes med et så stort prosjekt.

Det som ikke må glippe i debatten, er at det faktisk er et stort behov for å modernisere dagens IT-løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og at det er på høy tid.

LITE FUNKSJONELT. Dagens elektroniske pasientjournalsystemer som benyttes i sykepleietjenesten i kommunene, er ikke gode nok. Dette har sammenheng med at det er brukt lite penger på å videreutvikle systemene som ble tatt i bruk på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.

Disse systemene ivaretar administrative funksjoner som saksbehandling og fakturering for tjenester, men de innehar lite funksjonalitet som skal dekke helsefaglige behov for informasjon, dokumentasjon, planlegging av helsehjelp og samhandling.

Les også: Akson er uten samhandling

Den digitale utviklingen går i ekspressfart, og vi må ikke havne i en situasjon som medfører at den kommunale helse- og omsorgstjenesten detter av lasset på grunn av anskaffelse av feil løsning

MANGLENE. Systemene mangler mulighet til å dele informasjon mellom fastlege, legevakt, og resten av kommunal helse- og omsorgstjeneste i sanntid. De mangler god oversikt over pasientenes problemer og behov, og iverksatt helsehjelp som skal følges opp. De mangler mulighet til å lage planer for pasientene – og ivareta det som er viktig for dem.

Dårlig plan- og dokumentasjonsfunksjonalitet gjør det vanskelig å arbeide systematisk og målrettet. 

USTRUKTURERT. Systemene gir heller ikke støtte for arbeidsprosesser eller helsefaglige beslutninger. Den samme informasjonen registreres gjentatte ganger i fritekst og ustrukturert form, og det er liten mulighet for gjenbruk av informasjonen. Dette er uhensiktsmessig bruk av tid, gir dårlig oversikt, og gjør at vi ikke har data for kvalitetsforbedring og kunnskapsutvikling i tjenestene. Samhandlingsløsningen som er basert på meldingsutveksling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, trenger å bli videreutviklet.

Dette betyr at sykepleiere står med gammeldagse og lite funksjonelle løsninger som skal matche en kommunal helse- og omsorgstjeneste som er preget av stadig flere og sykere pasienter med langt større behov for avansert helsehjelp enn tidligere – og større og større mangel på sykepleiere.

BEHOVET. Sykepleierne trenger:

  • En løsning som gir mulighet for effektiv dokumentasjon og informasjonshåndtering ved hjelp av gjenbruk av strukturerte data.
  • En løsning med effektiv informasjonsflyt og som styrker samhandlingen med pasientene og mellom helsepersonell både innad i – og på tvers av – tjenestenivåene.
  • En løsning med informasjon i sanntid som er til å stole på, herunder pasientens legemiddelliste.
  • En løsning som gjør det mulig å yte mer koordinerte og planlagte tjenester.
  • En løsning som legger til rette for at pasientene får økt tilgang til egne helseopplysninger, informasjon og kunnskap om egen sykdom og behandling.

JA TIL AKSON. Derfor vil sykepleierne ha Akson. Vi vil ha en tverrfaglig løsning der det tas høyde for de ulike profesjonenes behov for verktøy slik at vi kan samarbeide om å gi pasienter og pårørende best mulig behandling og omsorg.

Vi mener at Akson må baseres på en åpen plattform som er fleksibel og bygget på internasjonale standarder. Plattformen må bygges stegvis i tett samarbeid med brukerne, og på den måten sikre at behovene til pasienter og helsepersonell blir ivaretatt. Dette er begrunnet i forskning som viser at sterk involvering av brukerne av løsningene er nødvendig for å lykkes.

DET HASTER! Løsningen må oppleves som nyttig, og den må gi gevinster underveis i innføringen slik at motivasjonen for å ta den i bruk, holdes høy. Sist, men ikke minst, må løsningen legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling.

Den digitale utviklingen går i ekspressfart, og vi må ikke havne i en situasjon som medfører at den kommunale helse- og omsorgstjenesten detter av lasset på grunn av anskaffelse av feil løsning basert på gårsdagens teknologi. Vi må ha mulighet til å bruke teknologien som verktøy til å utvikle tjenestene våre fremover.

Vi mener at det haster. Nå må vi komme videre fra diskusjon til handling og få på plass bedre digitale verktøy som vil komme pasienter, pårørende og helsepersonell til nytte.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS