Nye OUS og klinisk forskning – et synkende flaggskip?

Det er på tide at Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst sørger for en helhetlig plan for fremtidens sykehus. Det er pasientene som taper mest dersom samfunnsoppdraget om klinisk forskning mislykkes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Marit Vindal Forslund
Marit Vindal Forslund

Kronikk: Marit Vindal Forslund, postdoktor/lege i spesialisering, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus(OUS) og tillitsvalgt for Yngre legers forening (YLF)
Cathrine Hoelstad, studiesykepleier ved Kreftklinikken på OUS og klinikktillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Benedicte Stavik, seniorforsker og tillitsvalgt i Forskerforbundet, OUS

DET HAR BLITT en vane at nye norske sykehus bygges for små. Dette på tross av gjentatte advarsler fra fagfolk og tillitsvalgte underveis i prosessen. Nå ser det ut til at også Nye Oslo Universitetssykehus (OUS) planlegges for lite til å kunne ivareta sine pålagte samfunnsoppgaver. Forskning er en av sykehusets fire kjerneoppgaver som trues i nytt storsykehus.

Cathrine Hoelstad
Cathrine Hoelstad

Riksrevisjonen anbefaler helseforetakene, via ledere, å «sørge for tilstrekkelig forskningsstøtte, rom, utstyr og skjermet tid, slik at helsepersonell har nødvendig handlingsrom for å delta i og gjennomføre kliniske studier». Nye OUS gjør det stikk motsatte – ved å nedprioritere forskningsareal og splitte forskningsmiljø og fagmiljø i nytt sykehus.

KREVENDE OPPGAVE. Artikkelforfatterne sitter som tillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet i Medvirkningsgruppe for forskning og undervisning ved både Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Vår oppgave er å komme med gode råd til arkitektene om hvordan et forhåndsbestemt areal til forskning og undervisning best kan utnyttes i de nye sykehusbyggene. Men hvordan kan vi løse denne oppgaven når arealet avsatt til forskning er kritisk mye mindre enn det faktiske behovet?

Regjeringens visjon er at klinisk («pasientnær») forskning skal være en integrert del av all klinisk praksis og pasientbehandling. I tråd med dette har Nasjonal handlingsplan for kliniske studier satt som mål at antallet kliniske studier skal dobles og at fem prosent av pasienter i spesialisthelsetjenesten skal delta i kliniske studier innen 2025. Med andre ord: Det skal forskes mer – og flere pasienter skal tilbys deltakelse i studier.

KATASTROFALE FØLGER? OUS har vært et flaggskip innen klinisk forskning i Norge. Dessverre reflekteres ikke dette i planlegging av Nye OUS. Forskningen trues av flere grunner:

Forskningen er en av sykehusets fire kjerneoppgaver som trues i det nye storsykehuset

  • Den pasientnære forskningen må skje der pasientene er. Det er likevel besluttet at pasientbehandlingen skal flyttes til Nye OUS i etappe 1 fra 2030, mens forskningsaktiviteten skal bli igjen på Ullevål frem til etappe 2 i 2035. Det vil bli katastrofalt for forskningsaktiviteten om forskningsmiljøene skal være på Ullevål, mens pasientene er på Gaustad og Aker.
  • Øremerket areal til forskning fra OUS og Universitetet i Oslo utgjør samlet sett under én prosent av arealene i Nye Rikshospitalet og Nye Aker. Dette er altfor lite til å dekke behovet for blant annet undersøkelsesrom, arbeidsplasser, lager for utstyr og «mini-laboratorier» for håndtering av biologiske prøver. Riksrevisjonens nye rapport om forskning i sykehus angir at god nok tilgang til rom og nødvendig utstyr er en sentral faktor for å øke deltakelse i kliniske studier.
  • Det foreligger i dag ingen helhetlig plan for når forskningsvirksomheten skal flyttes fra Ullevål, eller hvor den skal ligge. Planlegging av etappe 2, som inkluderer forskning, er ennå ikke påbegynt.

HELHETSPLAN, TAKK! Totalt sett vurderes det at nåværende planer innebærer høy risiko for redusert forskningsaktivitet ved Nye OUS, stikk i strid med regjeringens visjon. Vi mener at forskningen må følge pasientene. En konkret plan for videreføring av dagens forskningsaktivitet og betydelig mer øremerket forskningsareal i nye sykehusbygg er helt nødvendig for å kunne utføre oppdraget vi er satt til å gjøre.

Det er på tide at OUS og Helse Sør-Øst sørger for en helhetlig plan for fremtidens sykehus. Det er pasientene som taper mest dersom samfunnsoppdraget om klinisk forskning mislykkes.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatterne oppgir ingen oppgitte interessekonflikter, men opplyser at som tillitsvalgte deltar i medvirkningsgrupper for forskning og undervisning i Nye Rikshospitalet og Nye Aker.


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 09-utgaven

Powered by Labrador CMS