Et utilsiktet brudd på barns grunnleggende rettigheter?

Opphører foreldreansvaret når barnet fyller tolv år?

Publisert
Geirmund Furnes
Geirmund Furnes

Innlegg: Geirmund Furnes, fastlege og far til tre barn, hvorav to med type 1-diabetes

SOM LEGE, MEN først og fremst far, lurer jeg på hvordan foreldre skal kunne følge opp sitt foreldreansvar ved kronisk sykdom hos barn som har fylt tolv år. Fra da har man som forelder nemlig ikke lenger lesetilgang på epikriser til sine barn via helsenorge.no. Dette er problematisk, både praktisk og juridisk.

Helserettslig myndighetsalder inntreffer først når barnet fyller 16 år, med noen få unntak: P-pilleforskriving er vanligste årsak. Epikriser fra spesialisthelsetjenesten burde derfor som hovedregel være tilgjengelig for foreldre via helsenorge.no frem til barnet fyller 16 år.

KLARE BEGRENSNINGER. Epikriser og journalnotat inneholder ofte meget viktig informasjon som er nødvendig for å kunne oppfylle foreldreansvaret ved sykdom, eller kronisk sykdom, hos barn. Foreldre får ved en del kroniske sykdommer hos eget barn hjelpestønad fra Nav, nettopp da mange sykdommer krever tett og daglig oppfølging av barnet.

Men – uten denne lesetilgangen får man klare begrensninger i tilgang til de råd og informasjon som nedfelles i epikriser.

Er denne praksisen et utilsiktet brudd på paragraf 3–4 i Pasient- og brukerrettighetsloven?

Nei, man husker ikke alt selv om man er med på konsultasjonen, selv ikke som lege.

INTENSJONEN? Jeg har tatt problemstillingen opp med spesialisthelsetjenesten, jurist hos statsforvalter – og da jeg nylig deltok i et eget kurs i helserett for leger. Samtlige har blitt like overrasket over det jeg påpeker; dette var de ikke kjent med. Alle har vært tydelige på at dette helt klart ikke er intensjonen med lovverket. Hvordan er dette likevel mulig? Og med hvilken begrunnelse?

Via helsenorge.no stilte jeg (3. mai i år) et spørsmål om dette til en saksbehandler. Svaret var ikke særlig oppklarende. Først ble det vist til at «foreløpig er tjenestetilbudet på vegne av barn svært begrenset, og særlig om du representerer barn over 12 år». Dernest kom følgende begrunnelse: «Barn får automatisk sin egen pasientjournal, men etter at barnet fyller 12 år, vil ikke pasientjournalen være tilgjengelig via helsenorge.no. Dette da barn mellom 12 og 16 år har det som kalles vergeinnsynsreservasjonsrett…»

Avslutningsvis ble det sagt at man selvsagt kunne be sykehuset om utskrift av journal. 

AUTOMATISK PLIKT? Begrunnelsen «vergeinnsynsresevasjonsrett» kan tilforlatelig virke grei. Men i praksis gjør helsenorge.no denne «retten» om til en automatisk «plikt» på vegne av barnet – all den tid dette gjennomføres for samtlige barn i aldersgruppen 12–16 år. Frem til nå har dette vært begrenset til de regioner der man allerede har etablert tilgang, det vil si Helse Vest og Helse Nord.

Det kan virke som om helsenorge.no legger til grunn at barnet som hovedregel nekter foreldrene innsyn. Helsenorge.no tar uansett ikke hensyn til de meget klare begrensningene som lovverket gir når man skal vurderer samtykkekompetanse hos barn i aldersgruppen 12–16 år.

Er denne praksisen egentlig et utilsiktet brudd på paragraf 3–4 i Pasient- og brukerrettighetsloven


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS