Desentralisert legeutdanning gir dyktige leger

Lokal akademisk kompetanse var et viktig vurderingspunkt før etableringen av desentralisert medisinutdanning i Finnmark i 2017. Erfaringene – også fra pandemien – har forsterket argumentet for desentralisert utdanning av leger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ingrid Petrikke Olsen

Innlegg: Ingrid Petrikke Olsen, studieleder i Finnmarksmodellen og forskningsgruppeleder for Interprofessional rural research team Finnmark (INTEREST)

FAKULTETSSTYRET VED Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet vedtok høsten 2015 å starte oppbyggingen av en desentralisert modell slik at det femte- og det sjette året av medisinutdanningen kunne foregå i Finnmark. Studieplan og læringsmål ved UiT skulle innfris, men undervisningsarenaen kunne være forskjellig fra Tromsø og Bodø.

Antallet studenter ble dimensjonert ut ifra kapasiteten ved de minste læringsarenaene. Hver høst begynner tolv studenter på femteåret – og fortsetter på det sjette året påfølgende høst. Til sammen utgjør de en studentgruppe på 24 studenter, og studentene gjennomfører eksamen i Finnmark.

FAGLIG GODT INNBLIKK. Spesialisthelsetjenesten i Finnmark er geografisk spredt. For eksempel foregår undervisningen i psykiatri i all hovedsak i Karasjok, hvor også Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) har sin hovedbase. Det er 28 mil mellom Karasjok og Hammerfest, hvor studentene har sitt bosted.

Nettopp avstandene øker betydningen av gode pasientforløp og en god samhandling mellom tjenestenivå i den kliniske hverdagen. Dette tar vi med inn i oppfyllelsen av læringsmålene i studieplanen. Studentene møter lektorer og professor i allmennmedisin fra tre kommuner – og får dermed et godt innblikk i fagområdet.

Vi kan fortsatt strekke oss etter å bygge en god kultur for undervisning, styrke den pedagogiske kompetansen blant underviserne og forsterke den akademiske kompetansen

KOMPETANSE – OG PRAKSIS. I spesialisthelsetjenesten er ansatte i bistillinger klinikere ved akuttsykehuset i Hammerfest. Ved et lokalsykehus, som i Hammerfest, har ikke medisinsk og kirurgisk avdeling egne seksjonerte vaktlag, som for eksempel kardiologi og øvre og nedre gastrokirurgi.

Denne breddekompetansen blant legene, i kombinasjon med prehospital utvelgelse av hvilke problemstillinger som direkte skal til tredjelinjetjenesten, er verdifull praksis for studentene på avsluttende studieår.

Lokal akademisk kompetanse var et viktig vurderingspunkt i utredningsarbeidet forut for beslutningen om etablering av desentralisert medisinutdanning i Finnmark. Veiledningskompetanse på masternivå er en del av femteårets studieplan, hvor legeakademikere fra Finnmark hadde erfaringer som veiledere allerede før 2015.

FORSKNINGSMILJØET. Finnmarkssykehuset har i mange år hatt et lite, men aktivt forskningsmiljø, inkludert ph.d.- kandidater. Stedlige professorer og førsteamanuenser har en sentral plass i både undervisning, veiledning og den fortløpende evalueringen. Gjennom ulike lokale fagfunksjoner er det integrasjon inn til institutter på helsefakultetet. Ved institutt for klinisk medisin er det etablert en egen tverrfaglig forskningsgruppe ved UiT Hammerfest i 2021.

Fra før har sykepleierutdanningen i Finnmark en forskningsgruppe som har vært viktig ved den nylige etableringen av egen samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. I det siste studieåret er deler av undervisningen også fra fagområder der UNN, med sine amanuenser og professorer, bidrar med (digital) undervisning til studentgruppa i Finnmark. Dette samarbeidet om undervisningsoppgaver mellom leger i Tromsø og i Finnmark er i seg selv en styrke.

VEIEN VIDERE. Ikke alt er på plass. Vi kan fortsatt strekke oss etter å bygge en god kultur for undervisning, styrke den pedagogiske kompetansen blant underviserne og forsterke den akademiske kompetansen. Felles med sykepleierutdanningen mangler en helsetjeneste for studenter, studentrådgivning, sosiale møteplasser som vanligvis ivaretas av studentsamskipnaden.

Sammen med Finnmarkssykehuset og kommunene erfarer vi år for år hva det betyr å ha tatt på seg ansvar for å være vertskap for høyere utdanning og tilrettelegge for studentene. Likevel har det så langt gått fint å etablere en desentralisert utdanningsmodell i Finnmark for en liten gruppe medisinstudenter.

FLEKSIBILITETEN. Under de mange covid-19-utbruddene, lokalt og nasjonalt, har det vist seg at en liten gruppe av studenter og undervisere har gitt fleksibilitet, slik at vi raskt legger om og tilpasser oss de gjeldende smittevernregler. Også dette er et argument for desentraliserte modeller.

Den aller viktigste tilbakemeldingen har studentene selv stått for i en kommentar i Tidsskriftet, under overskriften «Desentralisert legeutdanning, ja takk!»

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS