Den nye helsehusbevegelsen

– Helsehus samler helsetjenester i ett bygg for å skape større fagmiljø og redusere driftskostnader. Det skal tilbys et helhetlig og koordinert tjenestetilbud – med rett behandling til rett tid på rett sted, skriver Terje Raustøl.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tellef Raustøl, Raustøl Utvikling AS
Helsehus samler helsetjenester i ett bygg for å skape større fagmiljø og redusere driftskostnader. En rekke helshusklynger er etablert og nye er under utvikling. Det foreligger ingen kriterier for når helshusbegrepet kan benyttes – praksisen varierer fra sted til sted.
ÉN AV bølgene i den nye bevegelsen er at et kunnskaps- og praksisfelt om helsehus er i ferd med å nå land. Rapporter, analyser og dokumenter om ulike temaer i er utarbeidet. Selskaps- og samarbeidsformer, kunnskapsutvikling, strategier og begrunnelser er temaene som blir beskrevet og belyst. Men hvorfor blir helsehus etablert? Hva er drivkreftene?
Etablerte virksomheter omgjøres til helsehus. Drammen geriatriske kompetansesenter har skiftet navn til Drammen helsehus. Navnskiftet skal bidra til å dreie tjenestetilbudet mot økt forebyggende aktivitet.
Sarpsborg sykehus omgjøres til et moderne helsehus med legevakt, spesialiteter og samarbeid med private aktører. Oslo kommune etablerer egne korttidssykehjem. Det skal opprettes fire–fem korttidssykehjem eller helsehus i Oslo. Tåsenhjemmet er valgt som framtidig helsehus for Oslo Vest.
SAMHANDLING. Dagens helsehus ordnes i tre klynger; samhandlingshelsehus, kommunale helsehus og private helsehus. Samhandlingshelsehus er et samlebegrep for de helsehusene som er etablert for å realisere intensjonene i samhandlingsreformen.
Samhandlingshelsehus er et verktøy for å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle mer og bedre. Sømløse tjenester settes ut i livet. Samhandlingen skal styres mellom leger og andre helseprofesjoner både i kommuner og sykehus. Et helhetlig og koordinert tjenestetilbud skal tilbys. Rett behandling, til rett tid og på rett sted.
Eksempler på samhandlingshelsehus er Helsehuset Fredrikstad, Helsehuset i Halden og Aremark, Helsehuset – Indre Østfold Medisinske kompetansesenter IKS og helsehusene i Trondheim.
AKUTT DØGNENHET. Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av en enhet for kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Kommunene har ansvar for å gi slik hjelp. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som har behov for innleggelse i sykehus. Kommunal akutt døgnenhet tar imot pasienter hele døgnet med diagnoser og problemstillinger som skal være utredet eller avklart før innleggelse.
Kommunene i Nedre Romerike har etablert slikt tilbud på Romerike helsebygg. Oslo kommune etablerte slike plasser sommeren 2014 og har planer om å utvide tilbudet i 2015.
KOMMUNALT. Kommunale helsehus er et samlebegrep for helsehus som er etablert for å samordne kommunale tjenester, for å hindre innleggelse på sykehus – og for at sykehusopphold blir av kortest mulig varetekt. Tilbudene finansieres først og fremst av kommuner og med et begrenset innslag av virksomheter som finansieres av spesialisthelsetjenesten.
Eksempler på kommunale helsehus er Lillehammer helsehus, Helsehuset Sarpsborg, Smidsrød helsehus på Nøtterøy, Drammen helsehus og Helsehuset i Stavanger
De fire førstnevnte helsehusene har omtrent samme funksjonsfordeling. I disse sykehjemmene finner vi både langtidsavdeling, korttidsplasser med både avlastning og forsterkning, rehabiliteringsavdelinger, intermediæravdeling og lindrende enheter. Et av helsehusene har også øyeblikkelig hjelp. Lillehammer helsehus er et av Norges største sykehjem. Helsehuset i Stavanger har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.
UNDER UTVIKLING. De private helsehusene er begrunnet kommersielt, men løsningene er kulturelt og lokalt utformet.
Romerike Helsebygg, Østfold Helsehus, Helsehuset Kongsberg, Saba helsehus i Tønsberg er noen av de private helsehusene.
En rekke helsehus er under utvikling og etablering, blant annet i Larvik, Malvik, helsehus for Folloregionen, «Helsehuset Nordhordland 2017», Inn-Trøndelag helsehus og Helsehuset for ØRU-regionen.
FELLESTREKK. Begrunnelser og drivkrefter for å etablere helsehus, er samhandlingsreformen. Kompleksiteten i helsevesenet er en stående invitasjon til økt samhandling. Det komplekse inviterer til innovasjon. Utfordringene blir å skape nye roller og posisjoner i grenseflaten mellom kommuner og sykehus slik at et verdig liv kan skapes.
Eiendomsselskaper ser på helsehusene som et strategisk satsingsområde. De innser at helse er et marked i vekst. Framtidas arealbehov blir betydelig. Eiendomsselskapene øyner store muligheter. Men eiendomsselskaper må gjennomgå sin egen rolle i tilknytning til den store vektleggingen det blir på helsetjenester i framtida. Også eiendomsselskapene må bli en del av denne nye bevegelsen. Helsetjenesten trenger det. Helsehus samler helsetjenester i et bygg for å skape et større fagmiljø og for å redusere driftskostnader. Nye helsehus er avhengig av eiendomsselskaper som lager bygget, av leger og andre som er fagmiljøet, og økonomer som gir nødvendige økonomiske rammebetingelser.
Oppgitt interessekonflikt/disclaimer:
Raustøl utvikling AS arbeider med å skape nye sammenhenger mellom eiendom og helse innen områdene helsetjenester i handelshus og helsehus. Firmaet bistår helsetjenesten med å dokumentere effekter, utvikle konsepter, synergieffekter og hjelp til nyttige leieavtaler.
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2014

Powered by Labrador CMS