KLAGER: Sykehuset Østfold mener at gebyret som Datatilsynet har pålagt sykehuset bør bortfalle eller reduseres vesentlig. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen Foto:

KLAGER: Sykehuset Østfold mener at gebyret som Datatilsynet har pålagt sykehuset bør bortfalle eller reduseres vesentlig. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

Foto:

Sykehus klager på gebyr for personvern-brudd

Sykehuset Østfold klager på et gebyr på 750.000 kroner fra Datatilsynet og setter blant annet spørsmålstegn ved om tilsynet er rette instans for saken. Sykehuset reagerer også på tilsynets medieuttalelser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Sykehuset Østfold ble nylig ilagt et gebyr på over 700.000 kroner av Datatilsynet. Foranledningen er at informasjon om et stort antall pasienter skal ha vært tilgjengelig for ansatte, som ikke skulle hatt tilgang. Informasjonen har vært tilgjengelig i et internt datasystem. Det var sykehuset selv som meldte fra om svikten.

Sykehuset har reagert på gebyret og leder Jostein Vist ved Juridisk avdeling ved sykehuset omtalte gebyret som «uforståelig høyt». Datatilsynet har på sin side gitt uttrykk for at de mener at summen er rimelig.

Nå har Sykehuset Østfold sendt inn klage på vedtaket. Sykehuset krever at gebyret «frafalles eller reduseres vesentlig».

Spør seg om de meldte rett

I klagen, som er datert torsdag, fremgår det blant annet at sykehuset er kritisk til følgene av gebyret for meldekulturen i sykehusene. Det fremgår også at det råder usikkerhet i sykehuset om det var rett å melde inn saken til Datatilsynet og ikke til Fylkesmannen/Statens helsetilsyn.

«I ettertid stiller vi spørsmål ved om dette er var en riktig vurdering, da saken i realiteten handler om taushetsplikten var tilstrekkelig ivaretatt ved midlertidig oppbevaring av helseopplysninger for bearbeiding i tråd med helsepersonellovens formål.»

Viser til mediedekning

Sykehuset Østfold henviser også spesifikt til uttalelser Datatilsynet har kommet med overfor Dagens Medisin i etterkant av vedtaket om gebyr.

«SØ har merket seg at Datatilsynet uttaler til Dagens Medisin 2.11.2020 at tilsynet vil slå hardt ned på personopplysningssikkerheten for å bevisstgjøre sykehusene, og at gebyr i slik størrelsesorden som i denne saken skal være en vekker for sykehusene. Ved dette tilkjennegir tilsynet etter SØ sin oppfatning at det tas utenforliggende hensyn ved fastsettelse av gebyrer i enkeltsaker. Dette er etter SØ sin oppfatning en saksbehandlingsfeil, og må få som konsekvens at gebyret bortfaller eller reduseres.»

Avventer

Dagens Medisin har vært i kontakt med Datatilsynet angående klagen som sykehuset Østfold har sendt inn.

– Vi avventer å kommentere saken til vi har fått sett nærmere på og tatt stilling til klagen, sier seniorrådgiver Susanne Lie.

Powered by Labrador CMS