HUSFORSKER: Ewa Ness, spesialist i psykiatri ved OUS og leder av Psykiatrisk legevakt, ble overrasket over reduksjonen i antallet henvendelser. 

Foto: privat

40 prosent færre oppsøkte Psykiatrisk legevakt: – Det overrasket oss veldig!

Antallet henvendelser til Psykiatrisk legevakt i Oslo falt med 40 prosent de 20 første dagene av covid-19-nedstengingen. Også antallet innleggelser ble halvert.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det viser en gjennomgang av journaler fra de første 20 dagene etter at den norske regjeringen 12. mars 2020 varslet strenge tiltak på grunn av covid-19-pandemien. Journalene er sammenlignet med journaler i samme periode i 2019, fra og med 13. mars til og med 1. april. 

Resultatene er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Ewa Ness, spesialist i psykiatri ved OUS og leder av Psykiatrisk legevakt, forklarer til Dagens Medisin hvorfor de ønsket å undersøke hvordan covid-19-pandemien i akuttfasen påvirket tilstrømningen av pasienter til Psykiatrisk legevakt i Oslo.

– Vi sto i en situasjon der vi ikke visste hva som skjedde og hva vi sto overfor. I utgangspunktet så vi for oss at vi måtte oppbemanne på grunn av pandemien. I stedet så vi en voldsom reduksjon i antallet henvendelser. Det overrasket oss veldig, sier hun.

Situasjonen vedvarte, og Ness bestemte seg så for å gjøre litt «husforskning»:

Hun fant at Psykiatrisk legevakt i Oslo hadde 105 henvendelser i perioden i 2019, mot 63 i 2020. Antall innleggelser var 16 i 2019 og 7 i 2020. Antallet tvangsinnleggelser var relativt stabilt.

Vi for oss at vi måtte oppbemanne. I stedet så vi en voldsom reduksjon i antallet henvendelser. Ewa Ness, spesialist i psykiatri ved OUS og leder av Psykiatrisk legevakt

Sammensatte årsaker

– Det var nok «folk flest», de med mindre alvorlige psykiske lidelser, som angst og depresjon, som unnlot å ta kontakt, enten fordi de var redde for å bli smittet eller fordi de ikke ville belaste helsevesenet. Jeg kan heller ikke utelukke at vi ble strengere på indikasjon i vurderingen av innleggelse i denne perioden.

– Blant de mer alvorlig psykisk syke, som personer med psykose eller rusmisbrukere, var antallet henvendelser relativt stabilt. Det henger nok sammen med at disse gruppene er mer «frakoblet» samfunnet, tror hun.

Av de som faktisk oppsøkte legevakta, opplevde halvparten plager med angst og uro knyttet til isolasjon og bekymring for smitte. Andre covid-19-relaterte plager var blant annet ensomhet, økonomiske bekymringer og fortvilelse over ikke å få den samme oppfølgingen i spesialhelsetjenesten.

TOMT VENTEROM: Dette var ikke et uvanlig syn i pandemiens første uker.  Foto: privat

Ness tror funnene kan være viktige å ha med seg til neste krise inntreffer.

– Det er ikke nødvendigvis på legevakten at trøkket kommer. Hjelpetelefonene har hatt lange køen i forbindelse med pandemien. Det forteller oss at folk trenger et sted å ringe til og tilgang til god informasjon på nett. Der har vi nok noe å lære.

Samme funn i Trondheim

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital meldte om 39 prosent reduksjon i pasienttilstrømningen i uke 12 sammenlignet med tilsvarende uke året før.

– Det er interessant at tallene deres og våre er så like. Befolkningen oppfatter sannsynligvis helsevesenet som et smittefarlig sted, og de tar rådene om sosial distansering på alvor. Synet av personell i beskyttelsesutstyr som tar prøver utenfor sykehuset eller i telt, bidrar til dette inntrykket. Folk kan ha trodd at helsetjenesten var overbelastet og av den grunn ha unngått å oppsøke legevakten. Dette har vi ikke data for, og årsaker til endringer i hjelpesøkende atferd under en pandemi bør undersøkes nærmere. Vi kan heller ikke utelukke at reduksjonen i antall frivillige innleggelser kan ha blitt påvirket av en høyere terskel for å legge inn pasienter den første perioden av pandemien, skriver forfstterne i rapporten i Tidsskirftet.

Styrker og svakheter med tallene
Gjennomgangen er gjort sammen med Erik Myrvang Salvador, spesialist i psykiatri ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet og Erlend Strand Gardsjord, konstituert overlege Seksjon for tidlig psykosebehandling ved OUS.

Psykiatrisk legevakt er et poliklinisk akuttilbud i regi av Oslo universitetssykehus, lokalisert ved Legevakten i Oslo sentrum, med åpningstid på kveld og i helger. Tilbudet betjener ca. en million innbyggere i og rundt Oslo. Pasientene trenger ingen henvisning, men blir triagert av sykepleiere i mottaket før vurdering av psykiater eller psykologspesialist.

Tallene stammer fra en uselektert legevaktsetting som betjener en relativt stor befolkning, noe som øker validiteten, men det tas likevel forbehold om at tallmaterialet er lite.

Powered by Labrador CMS