DISKUTERER DATA: Forsker og avdelingsdirektør Hanne Gulseth deltar på konferansen med diskusjon av norske tall om covid-19 og diabetes. I år skjer presentasjonene på nett. Foto: Julie Kalveland

DISKUTERER DATA: Forsker og avdelingsdirektør Hanne Gulseth deltar på konferansen med diskusjon av norske tall om covid-19 og diabetes. I år skjer presentasjonene på nett.

Foto: Julie Kalveland

Covid-19 og diabetes: – Viktig å sørge for god blodsukker-kontroll

Nærmere ti prosent av voksne pasienter som har vært innlagt med covid-19 i Norge har en diabetesdiagnose.– Heldigvis har vi hatt forholdsvis lite smitte, få sykehusinnleggelser og få dødsfall av SARS-CoV-2 i Norge, sammenlignet med andre land, sier lege Hanne Gulseth som forsker på covid-19 og diabetes i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Også i Norge ser vi en økt forekomst av sykehusinnleggelser hos personer med type 2-diabetes.

Et av de store spørsmålene knyttet til covid-19, har vært hvilke personer som er mest utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, dersom de blir smittet med SARS-CoV-2. Etter hvert som helsetjenestene og forskerne har fått mer kunnskap, har det vist seg at personer med diabetes er en av gruppene som er særlig utsatt.

– Diabetes har vist seg å være en risikofaktor for alvorlig sykdom og død av covid-19 i mange land, sier lege og avdelingsdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagens Medisin.

Hun forsker på diabetes og covid-19 i Norge og deltar denne uken på diabeteskonferansen EASD, som i år avholdes som en virtuell kongress, hvor hun også presenterte tall fra Norge.

Barn ikke i risikosonen
Så langt har forskningen vist flere koblinger mellom diabetes og alvorlig sykdom.

– Det man er særlig opptatt av, er sammenhengen mellom blodsukkerkontroll og alvorlig forløp av covid-19. Jo høyere blodsukker, jo mer alvorlig ser forløpet ut til å være, sier Gulseth, og legger til:

– Det ser også ut til å være en sammenheng mellom alvorlig sykdom og høy kroppsvekt og nedsatt nyrefunksjon. Det er altså flere ulike faktorer ved diabetes, som virker sammen, og som gjør at konsekvensene kan bli alvorlige.

Folkehelseinstituttet har tidligere publisert flere hurtigoppsummeringer av forskning på covid-19. Et av hovedfunnene så langt er at alder er den viktigste risikofaktoren. Det gjelder også for dem med diabetes, forklarer Gulseth.

– Det ser ut til at barn med diabetes ikke har den samme risikoen for alvorlig forløp som voksne. Det viser både tall fra Europa og USA. Man lurer på om dette skyldes at barn generelt har mindre risiko for å bli smittet med SARS-CoV-2 og at barn har et annet immunapparat enn voksne.

Forskerne har fortsatt ikke noen gode svar på hvor vidt personer med diabetes er mer utsatt for å bli smittet av SARS-CoV-2. Dette skyldes at personer med diabetes i mange tilfeller har blitt prioritert for testing, og derfor kan være overrepresentert i tallene som foreligger.

Størst risiko ved type 1

Det er også forskjell på risikoen for alvorlig forløp for personer med type 1- og type2-diabetes.

– De første rapportene som kom fremhevet type 2-diabetes som mest alvorlig for utvikling av alvorlig sykdom, men så kom det en stor studie i sommer som viste at risikoen for død, relativt sett, var høyere for type 1-diabetes enn for type 2-diabetes, henholdsvis tre og to ganger økt sjanse, sammenlignet med dem som ikke hadde diabetes.

Gulseth understreker at det er viktig å merke seg at personer med type 1-diabetes er en liten gruppe.

– Risikoen i seg selv, ser ut til å være høyest for type 1-diabetes, men siden det er færre som har type 1-diabetes, er antallet med type 2-diabetes som dør høyere.

For personer med type 1-diabetes, er det flere faktorer som øker risikoen, ifølge Gulseth:

  • dårlig blodsukkerkontroll, definert som et langtidsblodsukker på over ti
  • å ha hatt diabetes i over 15 år
  • andre komplikasjoner som kjent hjerte-kar-sykdom eller nedsatt nyrefunksjon

– Så det er snakk om en høy-risiko-gruppe generelt, som også har høy risiko for alvorlig covid-19.

Få tilfeller i Norge

En artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening publisert i midten av september, som Dagens Medisin tidligere har omtalt, viser at flertallet av pasientene som ble innlagt med covid-19 hadde underliggende sykdommer. 

– Heldigvis har vi hatt forholdsvis lite smitte, få sykehusinnleggelser og få dødsfall av SARS-CoV-2 i Norge, sammenlignet med andre land.

Tallene Gulseth la frem på konferansen er en del av underlaget for den tidligere omtalte artikkelen. Forskerne har sett på tall frem til 13. mai. 

Det fremgår at 9,4 prosent av de voksne personene på over 20 år som har vært innlagt med covid-19, har en diabetesdiagnose.

– Også i Norge ser vi en økt forekomst av sykehusinnleggelser hos personer med type 2-diabetes.

Gulseth understreker at tallene ikke sier noe om hvorvidt covid-19 er mer alvorlig for personer med type 2-diabetes, eller om det er lavere terskel for sykehusinnleggelse for denne gruppen.

Kilde: Skjermdump, poster på EASD 2020 av Hanne Gulseth, FHI

Små tall

Kun 0,6 prosent hadde type 1-diabetes, men de eksakte tallene er veldig små.

– I Norge er det veldig få med type 1-diabetes som har vært smittede og syke, så det ser foreløpig ikke ut til å være en tydelig økt risiko, men tallene er veldig usikre, sier Gulseth.

–  Vi ser heller ikke noen økt risiko for barn, noe som er tråd med tallene fra resten av verden.

Nylig publiserte FHI tall fra Dødsårsakregisteret viser at den avdøde hadde diabetes i i 12 prosent av covid-19-dødsfallene i Norge.

– Må ha kontroll

Personer med diabetes bør følge de samme smittevernrådene som andre personer om å holde god avstand og vaske hender, mener Gulseth, som også viser til FHIs råd til risikogrupper.

– Et ytterligere råd er å tilstrebe å ha et så godt regulert blodsukker som mulig. Det er viktig å gå til regelmessige diabeteskontroller for å få best mulig behandling og oppfølging, selv om selve konsultasjonen kanskje må gjøres digitalt, sier hun.

– Det har blitt mye spekulert i om noen medisiner kan øke risikoen eller beskytte mot covid-19, men der kan vi ikke si noe sikkert ennå, så det må vi følge med på i videre studier.

Leger bør være påpasselige med å følge opp diabetespasienter, mener forskeren.

– Det er viktig at helsetjenesten og personer med diabetes ikke unødvendig utsetter diabeteskontrollene, slik at pasientene ikke går med uoppdagede og ubehandlede komplikasjoner.  Å intensivere behandling der det er nødvendig og å ha god dialog med pasientene om viktigheten av god blodsukkerkontroll og livsstilstiltak er viktig for forebygging både av diabeteskomplikasjoner og alvorlig covid-19-forløp.

Powered by Labrador CMS