ET VENDEPUNKT? – Mange eldre kan forebygge sosial isolasjon gjennom enkle digitale plattformer, og allmennsykepleiere i kommunehelsetjenesten kan redusere og utsette behovet for institusjonsplass og sykehustjenester, påpeker artikkelforfatteren.

«Bo trygt hjemme»-reformen avhenger av sykepleiere

Sykepleierne spiller en avgjørende rolle i å sikre trygge hjem for eldre. La oss sammen styrke sykepleietjenestene – og legge til rette for at våre eldre kan bo trygt og verdig hjemme så lenge som mulig.

Publisert Sist oppdatert
Lill Sverresdatter Larsen

Integrerte teambaserte helsetjenester kan redusere sykehusinnleggelser med 20–30 prosent

EN MANN, MED brillehematom som pandaøyne, strever med gangfunksjonen etter enda et fall. Lukten av ham kjentes før han kom til syne, og i det dypeste av sitt hjerte ønsker han en sykehjemsplass.

Naboene, som selv sto på terskelen til alderdommen, sto sammen og krevde handling. De visste at sykepleietjenesten var selve bærebjelken for å bo trygt hjemme, og i denne kommunen var sykepleiere og helsefagarbeidere mangelvare.

HÅP OM TRYGGHET. Vi er privilegerte som har oppnådd en høy levealder i samfunnet vårt. Det er en indikator på et sunt samfunn, og som professor Bodil H. Blix skriver: En kollektiv suksesshistorie, som vi likevel har gitt individuelt ansvar å bære konsekvensene av.

Hvis vi skal fortsette vår kollektive suksesshistorie, må samfunnet styrke sykepleien i kommunene.

Regjeringens kommende «Bo trygt hjemme»-reform gir håp. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere, trygghet for tjenester og støtte til pårørende er nøkkelområder som regjeringen setter søkelys på. Norsk Sykepleierforbund støtter dette, samt regjeringens visjon om at samfunnet skal legge til rette for at eldre som ønsker det, får mulighet til å bo hjemme lenger.

HVA MÅ TIL? Hva skal til for å bo trygt hjemme? Mye har endret seg på få år. Som en kommunedirektør oppsummerte det: «De som er på sykehjem nå, var på sykehus før. De som var på sykehjem før, er hjemme nå. De som er på Intensiv avdeling nå, døde før».

Veksten i kommunale helse- og omsorgstjenester har først og fremst kommet pasienter under 50 år til gode. Terskelen for mottak av tjenester i hjemmet har økt siden 2015, noe som har hatt størst konsekvenser for eldre med langsiktige behov.

Endringene krever andre tjenester og mer sykepleiekompetanse enn tidligere.

Hvis vi skal fortsette vår kollektive suksesshistorie, må samfunnet styrke sykepleien i kommunene. Det er på tide å investere i fremtiden og sikre en trygg alderdom for alle

TRE FORUTSETNINGER. Norsk Sykepleierforbund anbefaler tre viktige tiltak for at befolkningen skal kunne bo trygt hjemme.

1) Tverrfaglige team. Det trengs teambaserte arbeidsmetoder som ledes på riktig måte. Internasjonale erfaringer viser at integrerte, teambaserte helsetjenester kan redusere sykehusinnleggelser med 20–30 prosent. Tverrfaglig sammensatte team er relevante på flere områder, inkludert pasientsentrerte helsetjenesteteam, hverdagsrehabilitering, palliasjon og innen psykisk helse og rus. En teambasert allmennhelsetjeneste vil sikre kontinuitet mellom dagens allmennlegetjeneste og hjemmetjenesten, noe som er avgjørende for at helsetjenestene skal håndtere økt vekst av pasienter. Det vil spesielt ha stor nytte blant eldre med komplekse behov og pasienter som trenger sammenhengende og koordinerte tjenester.
2) Allmennsykepleiere. Det må satses på allmennsykepleiere, med særlig oppmerksomhet rettet mot distriktene. Sykepleiernes ekspertise omhandler helhetstenking både når det gjelder behandling, pleie og omsorg for den enkelte pasient, samt pasienten som del av et helhetlig helseforløp og helsesystem. Sykepleierne har både klinisk og organisatorisk kompetanse, og allmennsykepleiere har en avansert sykepleierkompetanse. De arbeider allerede i flere kommuner, og vil spille en avgjørende rolle i fremtidens kommunehelsetjeneste. Erfaringer viser at allmennsykepleiere i kommunehelsetjenesten kan redusere og utsette behovet for institusjonsplass og sykehustjenester, samt dempe det totale behovet for helsetjenester. For at befolkningen skal kunne bo trygt hjemme, må regjeringen sikre rekrutteringstilskudd og øke rammer for lønnstilskuddet som stimulerer kommunene til å ta denne livsnødvendige kompetansen i bruk.
3) Betydelig oppskalering. Det trengs en betydelig oppskalering i kommunenes teknologisatsing, samt virkemidler som støtter dette. Mange eldre kan forebygge sosial isolasjon, holde trygg kontakt med sine pårørende og utsette behov for hjelp gjennom enkle digitale plattformer. En langt mer offensiv bruk av teknologi kan øke trygghet og samtidig effektivisere ressursbruken for de kommunale hjemmetjenestene uten at kvaliteten forringes. Arbeid som kan automatiseres, må bli gitt muligheten slik at helsepersonells tid kan brukes mer pasientnært – og til forebyggende tiltak.

Vi oppfordrer regjeringen til å satse på teambaserte arbeidsmetoder som ledes på riktig måte, å øke satsingen på allmennsykepleiere og omfavne teknologi og digitalisering for å frigjøre kapasitet til de pasientene som trenger det mest

HANDLING NÅ! Vi står ved et vendepunkt. Med over én million pensjonister i Norge og en antatt økning til 1,4 millioner innen 2040, er det på tide å handle bredt og raskt.

Sykepleierne spiller en avgjørende rolle i å sikre trygge hjem for eldre. Vi oppfordrer regjeringen til å satse på teambaserte arbeidsmetoder ledet på riktig måte, øke satsingen på allmennsykepleiere, og omfavne teknologi og digitalisering for å frigjøre kapasitet til de pasientene som trenger det mest.

La oss sammen styrke sykepleietjenestene, og legge til rette for at våre eldre kan bo trygt og verdig hjemme så lenge som mulig. Det er på tide å investere i fremtiden og sikre en trygg alderdom for alle.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS