Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tone Wilhelmsen Trøens blogg Publisert 2014-09-29

Hvis pasienten er viktigst

I dag venter altfor mange pasienter unødvendig lenge på helt nødvendig helsehjelp. Særlig gjelder dette de som strever med rusproblemer og psykiske lidelser. Mitt hjerte banker spesielt for disse pasientene. De har ventet lengst på behandling, de har lite valgfrihet og ventetiden kan for mange av dem være livstruende.

Regjeringens viktige reform fritt behandlingsvalg er svaret på hvordan vi skal redusere ventingen og ta pasientene mer på alvor. Fritt behandlingsvalg er ett av tre hovedelementer i vår reform. De to andre handler om å gi de offentlige sykehusene mer frihet til å øke sin aktivitet, og en strategi for økt og bedre bruk av anbud ved anskaffelser. Det er samspillet mellom disse elementene som gjør reformen så viktig i arbeidet for å redusere unødvendig venting og styrke pasientens rettigheter.

Når ventetiden er livstruende
For en stund siden besøkte jeg en liten, privat rusinstitusjon. Der møtte jeg en ung mann med tung rusbakgrunn som fortalte meg sin historie. Han var takknemlig for at han hadde blitt fanget opp av hjelpeapparatet, og at han flere ganger ble tilbudt avrusing i perioder han var langt nede og sterkt ruset. Men etter avrusingen fulgte hver gang en lang venteperiode før det var ledig kapasitet til videre behandling og rehabilitering. Ventetiden ble hver gang tøffere og tøffere, og endte alltid med tilbakefall til rusen. Men ikke denne gangen. Nå hadde han fått tilbud om plass i den lille rusinstitusjonen som fungerte nærmest som en omsorgsbolig for ham inntil plassen i behandlingstilbudet var ledig. Den lille rusinstitusjonen, som klarte å skreddersy omsorgen rundt hver enkelt bruker, strever med å overleve. Den evige kampen for midler, evinnelige søknader på kortvarige prosjekter og uforutsigbare rammebetingelser er for krevende for en engasjert og ideell eier. Den unge mannens budskap til meg var at han sannsynligvis hadde vært død om han hadde ventet på det offentlige helsetilbudet. Han var glad for muligheten til omsorg i ventetiden, men fortalte meg hvor sjeldent et slikt tilbud var. Jeg tror institusjoner som kan gi omsorg i en venteperiode er viktige, men aller helst jobber jeg for mer sømløs hjelp til disse pasientene. Avrusing må etterfølges av behandling med en gang. Da er pasientene motivert og har størst mulighet til å kunne ta imot både den livsviktige behandlingen og rehabiliteringen som følger.

En reform som utfordrer det bestående
Regjeringens forslag til fritt behandlingsvalg har vært til høring, og engasjementet er stort. Også med kritiske røster. Ikke bare fra Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet, men og fra organisasjoner og foretak. Det er helt naturlig. Det er en reform som både videreutvikler dagens system, og utfordrer det. Målet er å gi pasienten mer makt, mobilisere kapasitet blant private og utsette de offentlige sykehusene for mer konkurranse. Regjeringen har forventninger til helsetjenesten som kan oppleves krevende for dem som er på innsiden. Men for oss er det viktigste å sette pasienten i sentrum.

Høyre har lang tradisjon med å flytte makt fra systemet til pasienten. Vi foreslo fritt sykehusvalg og rett til behandling innenfor tidsfrister og møtte også da motstand fra Arbeiderpartiet. Til slutt ga de etter og gikk inn for begge reformene. Også nå kjemper Arbeiderpartiet i mot en reform som gir pasientene større makt. En reform som er viktigst for de som trenger det aller mest.

Jeg er sikker på at helseminister Bent Høie lytter godt til høringsinnspillene. Det skal også vi på Stortinget gjøre. Men vi skal også lytte til pasientene, som forteller mange historier om den totale mangelen på valgfrihet, den evigvarende ventetiden mellom avrusing og behandling, og mangelen på samhandling som kan gi resultater for den enkelte.

Valgfrihet for alle
Historien om den unge gutten med mange tilbakefall til rus, illustrerer hvorfor vi trenger en ny reform som setter pasientens valgfrihet i fokus. Enkelte forsøker i debatten å fremstille valgfrihet som en uegnet rettighet for ruspasienter og psykisk syke. Det mener jeg er en undervurdering og en unødvendig stigmatisering av disse pasientene, Min erfaring, etter mange samtaler med mennesker med psykiske utfordringer eller rusproblemer, er at de er fullt i stand til å foreta valg. Mange av dem hevder at valgfrihet er noe av det viktigste for å oppnå gode resultater av behandlingen.

Under den rødgrønne regjeringen vokste det frem en mer og mer todelt av helsetjeneste, der de med god økonomi eller en raus arbeidsgiver kjøpte seg behandling i det private, mens køene for andre vokste. Jeg ønsker ikke et slikt system hvor valgfrihet skal være bare for de med god råd. Jeg mener at fritt behandlingsvalg vil føre til et mer rettferdig og likeverdig samfunn. Et samfunn der pasienten står i sentrum. Et samfunn der det er viktigere at pasienten får behandling raskt, enn at private ikke skal få gi behandling. Jeg mener fritt behandlingsvalg er nøkkelen på veien til dette.

Derfor skal kapasiteten innenfor den offentlige helsetjenesten økes og tilgangen til private tilbud bli bedre for alle med rett til behandling, uavhengig av betalingsevne, fordi staten skal ta regningen. Så enkel og god er tanken bak fritt behandlingsvalg. Høyre vant valget på en politikk for nye ideer og bedre løsninger. Vi vant valget fordi vi setter pasienten først, ikke systemet.

Kommentarer

 • Kristin Dons-Wallebek 08.04.2016 15.57.25

  I dag venter alt for mange pasienter for lenge på helsehjelp...startet denne siden med...så leser jeg i Aftenposten i dag fredag 8apr...hvor du mener at små team vil gjøre eldre tryggere. Så langt er jeg som sykepleier veldig enig med deg. Men det er et stort MEN: Det er fint om du kan fortelle alle disse eldre hvor du skal finne sykepleierne i hjemmetjenesten? ..Jeg tror ikke sykepleier blir motivert av dine meninger rundt arbeidsdeling....når det er såå mange der ute som trenger faglig sykepleie. du skriver at det er mye sykepleie i å slå av en prat og vise omsorg...Enig her - men tror ikke du har tatt inn over deg hvordan hjemmetjenesten fungerer i kommunene...Som sykepleier skal det alltid være et høyt fokus på å jobbe faglig...med faglig team og kollegaer........De eldre blir det bare fler og fler av..Derfor: Må praktisk bistand settes ut på anbud - og SKAL ikke ha noe med sykepleie å gjøre.. Men siden du mener at hjemmesykepleie og praktisk bistand skal likestilles - hvorfor da ikke ta betaling for hjemmesykepleie også...så får kommunene inn litt penger i kassa...Forslaget ditt er bra :Med små team - men kun faglig team...ikke bland yrkesrollene.

 • Finn Hansen 07.10.2014 17.38.00

  Bra at dere tenker på disse pasientene. Men tenk på oss også da ...... Vi er 175000 som må bruke Levaxin for lavt stoffskifte. Ordlyden som går igjen i behandling er at det er en enkel sykdom å behandle og at dagens behandling med Levaxin er det eneste rette. Så sikker er man på det at man nekter pasienter som ikke føler seg bra å prøve andre preparater som er å få på registreringsfritak. Vi startet en FB-gruppe i fjor som nå har vokst til 2500 - uten at vi har annonsert noe. Og det kommer fremdeles ca. 50 nye hver uke. Vi startet en underskriftkampanje i våres : Ja til bedre behandling av stoffskiftesyke, som snart runder 3000. Alle er misfornøyd med behandlingen vi får og med de holdninger helsenorge - dere innebefattet - har til oss. Vi hadde satt meget stor pris på en solid gjennomgang av vår situasjon. Vi underbehandles i stor stil fordi legenes metode ikke fanger opp annet en blodparametere. Vår kliniske situasjon vurderes slett ikke og behandlingen fortsetter uten hensyn til de klager vi fremfører med den forklaring at det finnes ikke andre preparater. Vi lever i en situasjon der vi ikke får medvirke i behandlingen. Vi opplyses ikke om hvilke behandlingsvalg vi har, ja man lyver mot bedre vitende oss rett opp i ansiktet og nekter for at det finnes andre preparater å bruke enn Levaxin. Til de som likevel vet at de finnes og etterspør ett av dem, får man vite alt fra at det er noe ubrukbart alternativt tull til at det er farlig å bruke. Og legen nekter oss å prøve dem

 • Håvard Skjærvik 06.10.2014 12.54.00

  På tide at pasientene ut fra tanken Fritt behandlingsvalg gis til gang til time hos avtalespesialister. Avtalespesialsiter utgjør 6 % av legeårsverk i Norge, men utfører 30 % av alle spesialistkonsultasjoner til en langt rimeligere kostnad enn sykehuspoliklinikkene. Mange avtalesespailsister har mye kortere ventetider. Da må avtalespesialister få lov å registrere seg på Fritt Sykehusvalg.

 • Bjørn Foss Gravingen 01.10.2014 22.34.00

  Norsk helsevesen generelt preges av "feil medisin for feil diagnose", altså administrasjonsmessig, ikke medisinsk. Stadig får sykehusene beskjed om "å spare" ørten millioner, noe de gjør ved å legge ned diverse stillinger. Samlet raporterer mange avdelinger "innsparinger" som i sum blir i nærheten av pålegget. Dette medfører at helsekøene blir lengre, sykelønnsutgiftene øker og køen av arbeidsledige minker ikke (i beste fall). Noe annet er, at slik "innsparing" ikke er oppsigelsesgrunn, så de som mistet stillingen sin sitte å teller binders med samme lønn, mens de får noen vikariater. dette igjen medfører at "reelle vikarer" mottar dagpenger. Våre fjolsevalgte har i hvert fall merket seg at sykekostnadene øker, og diskuterer karensdager og redusert sykelønn, i stedet for å sette inn resurser for å få folk friske fort. Galskap satt i system, det hjelper ikke å bytte politisk farge, for "Sir humpery" beholder rådgiverjobben.

 • Lege 2 30.09.2014 10.55.00

  "Hvis pasienten er viktigst": "Hvis" er riktig brukt ord.Det er ingenting med Høyres politikk så langt som tyder på at pasienten, enkeltindividet, er viktigst. Jeg viser til kollegaens, " Lege" kommentar vedr. ny pasientjournallov. Pasienter slutter nå i psykoterapi mens det er tid til å komme seg unna: En del psykologer og psykiatere har journalført for hånd, og en del har gamle Ikt-systemer som de skal bytte ut. Disse vil ikke bli koblet opp imot de nye systemene. Pasientene slutter før de nye IKT-systemene tas i bruk for å unngå krenkelsene ved å få spredt rundt i hele helseNorge at de har hatt en depresjon og gått i psykoterapi. Det er pasientene som bør bestemme, om de vil ta ulempene ved å være åpne for hele helseNorge om psykisk lidelse: Vi vet at pasienter med psykiske lidelser hyppigere blir bagatellisert og psykologisert i helsevesenet, dvs. løper en ikke ubetydelig risko for helseskadelige krenkelser og mangel på somatisk hjelp. Prof. i helsetjenesteforskning, Gulbrandsen, har tidligere skrevet i Aftenposten at helsepersonell er av de mest fordomsfulle yrkesgruppene som finnes- noe pasienter med mentale lidelser får unngjelde for i helsevesenet. Nå bidrar Høyre- og flere andre partier- til at pasienter med stigmatiserende lidelser som de ikkeønsker at skap bli kjent, blir spredt rundt via kontaktoversiktene som blir tilgjengelige for unødvendig mange- for å spare penger. Høyt privat forbruk på bekostning av de mest sårbare pasientene, er viktigst for Høyre

 • Lege 29.09.2014 16.39.00

  Mitt inntrykk etter å ha lest forslaget til fritt behandlingsvalg er at det kun blir dyrt byråkrati og lite valg for pasienten. Jeg tilhører også de som mener, at pasientene bør ha mer selvbestemmelsesrett, og jeg blir sint på vegne av pasienter som har blitt krenket og behandlet som pariakaster i helsevesenet. Det gjelder bl.a. psykisk syke,rusmisbrukere og mennesker med tilstander som gir smerter - og ikke minst middelaldrende kvinner. Hvis fritt behandlingsvalg hadde medført virkelig frihet og ikke masse byråkrati, hadde jeg stemt for. Nå tror jeg heller på å øke antall avtalespesialister enn dette frie behandlingsvalget til Høyre. Vedr. at Høyre setter pasientene først - og ikke systemet: Høyre stemte i juni for ny pasientjournallov som reduserer pasientenes rett til å bestemme hvem de skal ha tillit til, svekker personvernet og uthuler taushetsplikten. Dette er gjort fordi dere håper på økt effektivitet -på bekostning av pasientene som trenger å få løfter- og som allerede har fått løfter- om at intet annet behandlende helsepersonell f. eks. skal få kjennskap til, at pasienten går hos privatpraktiserende psykiater.Dette er ikke frihet. Dere har tatt fra pasientene retten til å gi uttrykkelig samtykke til at helsepersonell i andre virksomheter skal få tilgang til f.eks. diagnoser og kontakter hos fastlege, psykolog osv. Sperring sperrer ikke for diagnoser eller kategori helsehjelp. Sperring skaper spekulasjoner omkring innhold- og kan åpnes- som regel helt unødvendig.

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er stortingspresident og ledet tidligere familie- og kulturkomiteen. Trøen sitter på Stortinget for Høyre og er utdannet sykepleier.

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!