Tommy Skars blogg

Tvangsplassering av unge på sykehjem øker kraftig

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

I fjor vedtok Stortinget i prinsippet et forbud mot å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) jobber fortsatt med å følge opp nasjonalforsamlingens anmodningsvedtak gjennom et lovutkast som skal på høring. Nå viser den ferske oversikten LHL Hjerneslag har hentet ut fra Helsedirektoratet at det var en kraftig økning i tvangsplassering av unge voksne på sykehjem i 2021.

Oversikten som Helsedirektoratet har sendt HOD denne uka viser at ved utgangen av 2021 var tre personer i alderen 0-17 år og 28 personer i alderen 18-49 år langtidsplassert på sykehjem mot sin vilje. Begge grupper har økt siden 2020, og gruppa 18-49 år har økt kraftig.

Tallene for 2021 med 2020-tall i parentes, er følgende (tallene sier ikke noe om årsak
til langtidsoppholdet, som kan skyldes alt fra sykdom til ulykker):

  • Antall totalt 0-17 år: 8 (4)
  • Antall 0-17 år med flytteønsker: 3 (2)
  • Antall totalt 18-49 år: 91 (76)
  • Antall 18-49 år med flytteønsker: 28 (15)

Når det gjelder hvordan kommunene har fulgt opp de som har flytteønsker – altså de
som er plassert på sykehjem mot sin vilje – viser oversikten for gruppa 0-17 år at ingen av disse har flytteønske som ikke er eller blir fulgt opp av kommunene. For gruppa 18-49 år er det konkrete flytteplaner for kun 14 av 28.

Alle tall over er rapportert inn til Helsedirektoratet fra Statsforvalterne.

Det foreligger av personvernhensyn ikke mer detaljert oversikt enn den vi har gjengitt her.  

I 1998 henstilte Stortingets sosialkomite til regjeringen å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut av sykehjem fikk det innen 2005, og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til.

Siden da har statsråder eller stortingsrepresentanter fra alle partier som har hatt regjeringsmakt uttalt seg mot denne uverdige praksisen. Tøffe ord har ikke blitt fulgt av like tøffe handlinger.

16. februar 2021 fattet Stortinget vedtak om å sikre at personer i alderen 0–49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske. Dette vedtaket – som er et såkalt anmodningsvedtak - krever endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, som HOD må komme med forslag til. I hjernehelse- og hjerneslagmagasinet SlagNytt nummer 1 2022 stod det at departementets høringsnotat om lovendring på sykehjemplassering skulle sendes på høring før sommeren. Men det lar vente på seg. På en ny henvendelse fra SlagNytt nå, svarer HOD at de anslår at høringsnotatet blir sendt ut i høst, og at årsaken til at det er noe forsinket, er at arbeidet har vært mer omfattende enn først antatt.

Det er bekymringsfullt at fortsatt plasseres barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje i velferdslandet Norge, og at andelen unge voksne økte kraftig fra 2020 til 2021. Dette er spesielt alvorlig for de det gjelder. Det er også alvorlig fordi dette viser at politikerne ikke har gjort nok for å oppfylle egen ambisjon om at ordningen skulle opphøre i 2005. Det er alvorlig fordi kommunene fortsetter en praksis de vet Stortinget har sagt nei til.

Nå forventer vi et tydelig løfte fra helseministeren om at det varslede lovforslaget har høy prioritet i departementet og et tydelig signal på når det kommer.

Powered by Labrador CMS