Atle Hunstads blogg

Prioriteringsmeldingen: Vi må begynne å synliggjøre samfunnsnytter av helsetiltak

Atle Hunstad

Atle Hunstad er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Melanor for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Han er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner.

Skal vi legge til rette for at mennesker med sykdom eller nedsatt funksjon skal kunne være mest mulig selvstendige, delta i sosiale aktiviteter og stå i jobb om de kan? Har det noen verdi for storsamfunnet og AS Norge dersom personer med nedsatt funksjon og helse kan gå på skole, ta utdannelse og bidra til verdiskapning i Norge? Selvfølgelig, mener vi i Melanor. Derfor må vi også tørre å se på nytteverdi utover helsesektoren når vi vurderer helsetiltak i Norge.

En stor del av helsenæringens forskning og utvikling har til formål å bidra til bedre helse for innbyggerne og økt bærekraft i offentlige helse- og velferdssystemer. Noen av disse nye løsningene bidrar til å unngå sykdom eller at pasienter i større grad kan fortsette å leve normalt, gå på skole, stå i jobb og klare seg selv mest mulig uten å belaste velferdsordningene.

I dag skal ikke samfunnsverdien av ulike helsetiltak synliggjøres. Man regner for eksempel ikke på verdien av økt deltakelse og selvstendighet. Det er kun rene helseøkonomiske effekter som skal synliggjøres.

Dette fører til at den merverdien som nye og innovative behandlingstiltak kan ha for samfunnet på makronivå, ikke synliggjøres eller har noen verdi ved beslutninger om tiltak i helsesektoren.

Med prioriteringsrammer som ikke tillater at positive samfunnseffekter synliggjøres i regnskapet, risikerer vi at nye og kanskje litt dyrere løsninger ikke kjøpes. Disse løsningene regnes ofte ikke som kostnadseffektive i henhold til isolerte helseøkonomiske analyser, nettopp fordi man ikke regner på de større samfunnsmessige konsekvensene.

Ser man til andre sektorer, for eksempel transport, vurderes også bredere samfunnseffekter av ulike tiltak. Melanor mener det også i helsesektoren bør synliggjøres bredere nytteeffekter av helsetiltak for samfunnet.

Mer informasjon for best mulig beslutningsgrunnlag

Forvaltningen er forpliktet til å sørge for et best mulig beslutningsgrunnlag. Forvaltningen skal også vise hvordan tiltak påvirker de som blir berørt. Melanor mener det er viktig for helsetopper, helsemyndighetene og politikerne å være kjent med i hvilken grad et nytt helsetiltak har positive ringvirkninger utover de rent helseøkonomiske, for samfunnet.

Selv om det er gode argumenter for dagens prioriteringsrammer, mener vi at åpenhet rundt alle samfunnseffekter av tiltak, mer komplette og opplyste beslutningsgrunnlag gir bedre beslutninger - ikke nødvendigvis andre prioriteringer. Vi mener det er behov for prioriteringsrammer som tillater synliggjøring av alle samfunnseffekter ved helsetiltak, og ser frem til en debatt omkring dagens prioriteringsrammer.

Powered by Labrador CMS