Tommy Skars blogg

Endelig punktum for «tvangs»-plassering?

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Cirka 25 år etter at Stortingets sosialkomite henstilte til daværende regjering om å fremme forslag til tiltak for å stoppe plassering av unge voksne på sykehjem mot sin vilje (Innst. S. nr. 114 (1997-1998)), har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) nå sendt på høring et lovforslag om dette.

Forslaget fra HOD har bakgrunn i et anmodningsvedtak i Stortinget fra 16. februar 2021.

Det er bra at forslaget nå er kommet, selv om også det er kraftig forsinket etter hva som først ble skissert.

Høringsnotatet avdekker en rekke interessante funn:

  • Kommunene har fortsatt praksisen med å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje til tross for at de har fått kommunisert Stortingets klare vilje om at slikt ikke skal skje
  • Antallet barn og unge voksne på sykehjem økte i 2021, hvorav det var en kraftig økning i gruppen 18-49 år (fra 76 i 2020 til 91 i 2021)
  • Definisjonen av at ung i sykehjemsammenheng er 50 år, beskrives i høringsnotatet som nærmest tilfeldig

Nå er det viktig at alle brukerorganisasjoner og andre – også kommunene – deltar i høringen, som har frist 20. mars.

Vi må få på plass et lovverk som setter et endelig punktum for en uverdig praksis som har overlevd regjering og storting etter regjering og storting, tross fagre løfter år etter år fra statsråder med ulike farger.

Lovverket vi får på plass må sikre at det ikke er mulig med unntak som blir smutthull for kommunene til å videreføre dagens praksis. Videre må det når loven er på plass, komme ordninger for bedre veiledning til kommunene, kontrollmekanismer og mer ressurser for faktisk å kunne tilby de som er i målgruppen andre boformer enn sykehjem.

I tillegg må det vurderes om ung i sykehjemsammenheng bør endres til 60 år eller yrkesaktiv alder, da en 51-åring bare ut ifra alder har like lite å gjøre på et sykehjem som en 49-åring.

Powered by Labrador CMS