Per T. Lunds blogg

Det er god folkehelse i å bruke medisinene riktig

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Per T. Lund

Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden 2011. Han kom da fra stillingen som adm. dir. i Sykehusapotekene HF. Lund er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo.

Egentlig er det rart at det ikke har skjedd før. Det er ikke spesielt genialt, og i grunnen ganske enkelt.

I disse dager samler helse- og omsorgsministeren innspill til hva den nye folkehelsemeldingen bør handle om. Hvordan forebygge sykdom, skape et helsefremmende samfunn og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet? Regjeringens ambisjon er å finne gode svar på disse helt grunnleggende spørsmålene.

Mange innbyggere bruker allerede helsepersonellet i apotek til å få førstelinje helsehjelp. Dette gjelder ikke minst personer som er lite i kontakt med øvrig helsetjeneste. Denne funksjonen kan styrkes gjennom etablering av flere veiledningstjenester i apotek.

Ett av virkemidlene for å sikre god folkehelse, er å ha høy vaksinasjonsgrad i befolkningen. Erfaringer og undersøkelser viser at apotekene kan bidra til at flere vaksinerer seg. Fra koronavaksineringen vet vi at mange som ikke ønsket å bruke de store, kommunale vaksinasjonssentrene, faktisk dukket opp for å ta vaksinen i apotek.

Pasienter som står på langvarig legemiddelbehandling, bør få bedre oppfølging av behandlingen. Det er tankevekkende når en av fem innleggelser i akuttmottak skyldes feil legemiddelbruk. Apotekene kan bidra til at disse pasientene får et bedre tilbud i helsetjenesten. Veiledningssamtaler som støtter pasienten i legemiddelbehandling, virker! Selvsagt må det skje slik at fastlegene også blir holdt orientert.

SSBs levekårsundersøkelse om helse viser at omtrent 10 prosent av befolkningen har et udekket legebehov, og at de som har dårlig helse eller tilhører lavere sosiale lag er sterkt overrepresentert. Underforbruk av helsetjenester er et folkehelseproblem som særlig rammer de underprivilegerte. Det er mange helserelaterte problemer man kan få hjelp med i et apotek, uten at det stilles en diagnose. Og det er mange som er innom et apotek, uten å oppsøke andre deler av helsetjenesten jevnlig. Dette er et potensial regjeringen bør utnytte i folkehelsearbeidet.

Under pandemien har ungdoms helse blitt satt på prøve. Det gjelder ikke minst den psykiske helsen, men også andre helseplager har blitt nedprioritert når helsesykepleierne i kommunene er satt til å håndtere koronaen. Apotekpersonalets kunnskap om legemidler og hva som er trygg og riktig bruk, kan gi et lite bidrag til å avhjelpe situasjonen. Et nærmere samarbeid mellom kommune og apotek bør inn i folkehelsearbeidet.

Jeg synes det er rart at apotekene, som er en opplagt del av helsetjenestens førstelinje, ikke er trukket mer inn i folkehelsearbeidet tidligere. Det er en veldig enkel og nærliggende tanke, som bør tenkes helt ut når den nye Folkehelsemeldingen nå skal ta form.

Powered by Labrador CMS