OVERFØRING: – Dette handler ikke om inndragelse av forskrivningsrett, men om en overføring av ansvaret for finansiering fra folketrygden til de regionale helseforetakene, uttaler Jan Frich viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Bildet er tatt i annen sammenheng.

Foto: Vidar Sandnes

RHF-ene: – Handler ikke om inndragelse av forskrivingsrett

– Dette handler ikke om inndragelse av forskrivingsrett, men om en overføring av ansvaret for finansiering fra Folketrygden til de regionale helseforetakene, uttaler Jan Frich viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt kollegene Kristine Bodding Gjendemsjø og Marte Swakhoven sin bekymring for konsekvenser av at legemidler blir overført fra blåresept til H-resept.

– Vi som er helprivate spesialister mister forskrivingsretten, uttalte Gjendemsjø som også mener overføring fra blåresept til H-resept fører til at pasienter mister valgfriheten de har i dag.

– Og de risikerer å bli stående i kø.

– Omfattes ikke av ordningen
Dagens Medisin har spurt de regionale helseforetakene om det vil det vil bli aktuelt å gi helprivate spesialister mulighet til å søke helseforetakene om å forskrive medikamenter som tas inn i H-reseptordningen, og om kommentar til Gjendemsjøs uttalelser.

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, uttaler at:

– De fire regionale helseforetakene finansierer H-reseptene og har inngått en felles avtale med Apotekforeningen om utlevering av slike legemidler og direkte oppgjør, jamfør forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus.

– Det er i avtalen krav om at resepten skal være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive H-reseptlegemidler. Avtalespesialister er legespesialister som har en driftsavtale med det regionale helseforetaket. Helprivate spesialister har ikke slik driftsavtale og er ikke omfattet av H-reseptordningen.  

– Dette handler ikke om inndragelse av forskrivingsrett, men om en overføring av ansvaret for finansiering fra Folketrygden til de regionale helseforetakene. Legemidler kan forskrives for ett år og pasienter med gyldig resept på tidspunktet for overføring av finansieringsansvaret for det aktuelle legemiddelet vil kunne hente ut medikamentene i hele reseptens gyldighetsperiode. I denne perioden kan pasienten bli henvist til spesialisthelsetjenesten eller avtalespesialist med driftsavtale.

Helse Nord RHF
Jan Eskil Severinsen, kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord, skriver til Dagens Medisin at Helse Nord stiller seg bak Jan Frichs uttalelser. Severinsen skriver også at det ikke vil bli aktuelt å gi helprivate spesialister mulighet til å søke helseforetaket om å forskrive medikamenter som tas inn i H-reseptordningen.

– Forskrivingsrett hos avtalespesialister kan ikke sammenliknes med å gi forskrivingsrett til helprivate aktører.

– Vi mener det er liten risikoen for å stå i kø i det offentlige, og at andre tiltak enn at helprivate får forskrivningsrett vil settes inn om det skulle bli en problemstilling.

Helse Midt-Norge RHF
– Vi har ikke kommentarer til uttalelsen om at «inndragning» av forskrivingsrett fører til økt kø i det offentlige helsevesen. Helprivate spesialister er ikke en aktuell konstellasjon i Midt-Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Hanne Sterten i en e-post.

– Våre avtalespesialister kan derimot, etter avtale, forskrive H-reseptlegemidler etter at behandlingen er startet ved lokalt sykehus.

Helse Vest RHF
Kommunikasjonsdirektør i Helse Vest skriver i en e-post at Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, er kjent med Helse Sør-Øst sine svar, og at de stiller seg bak dem.

Powered by Labrador CMS