Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne etter februarmøtet, med fagdirektør Bjørn Egil Vikse i bakgrunnen.
Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne etter februarmøtet, med fagdirektør Bjørn Egil Vikse i bakgrunnen.

Beslutningsforum vil ha mindre skulderkirurgi

Vil at ikke-kirurgisk behandling skal være førstevalget.

Publisert Sist oppdatert

En skulder med rotatorcuff-ruptur kan behandles både kirurgisk eller ikke-kirurgisk.

Nå har Beslutningsforum og leder Inger Cathrine Bryne avgjort at ikke-kirurgisk behandling skal være førstevalget. Såkalt konservativ behandling skal være utprøvd i tilstrekkelig grad før eventuell kirurgisk intervensjon.

– Det er en svak effekt, om noen av kirurgi, og derfor en slik beslutning, sier Bryne.

Resultatene fra en metodevurdering gjort av Folkehelseinstituttet (FHI) tyder på at kirurgi ikke gir klinisk relevante forskjeller i effekt.

Nå vil fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene gå i dialog med fagmiljøene i egen region og avklare og avstemme med dem.

– Det er ikke et kirurgiforbud, det kan jo være unntak her, men man sier at man skal først prøve å se om man kan få god effekt av konservativ behandling, sier Bryne.

Over tid forventer hun en nedgang i antall operasjoner.

– Det vil fremdeles være noen personer som har nytte av kirurgi.

Ulik terskel for kirurgi

Fagdirektør i Helse Vest Bjørn Egil Vikse viser til at det har vært forskjeller i praksis mellom ulike helseforetak.

– Jeg tror nok at det har vært tradisjon for at hvis du har kommet til en kirurg med dette, så har det vært lav terskel for operasjon. Nå ønsker vi at det skal gå lenger tid, sier Vikse.

Tall fra Norsk pasientregister tyder også på at det er variasjon i bruk av kirurgi på tvers av de regionale helseforetakene i Norge.

– Det har vært stor forskjell i landet. Noen steder har det vært flere operasjoner enn andre. Jeg tror at det er mulig å bruke de samme konservative indikasjonene, sier Vikse.

Sa nei til migrenemedisin

Beslutningsforum vurderte fire legemidler, blant dem eptinezumab (Vyepti) som forebygging mot migrene hos voksne som har minst fire migrenedager per måned. Eptinezumab er en type CGRP-hemmer.

– Det er nei. Det er flere andre legemidler i samme gruppe som har en lavere pris, og det er ikke dokkumentert fordeler med akkurat dette legemidlet som kan tilsi at behandlingskostnadene kan være høyere, sier Bryne.

Sa ja til medisin mot barneleddgikt

Beslutningsforum har sagt ja til sekukinumab (Cosentyx) til behandling av barneleddgikt hos barn fra seks år og oppover med aktiv entesittrelatert artritt (ERA) og aktiv juvenil psoriasisartritt (JPsA). Legemiddelet er tiltenkt de som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling, eller som ikke tolererer den.

– Det er et legemiddel vi allerede har innført for andre indikasjoner. Det er en indikasjonsutvidelse og prisen er ok, så vi er glade for å innføre det til denne pasientgruppen også, sier Vikse.

Trakk sak om MS-medisin

Beslutningsforum skulle revurdere ofatumumab (Kesimpta) til voksne pasienter med diagonosen relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Beslutningsforum vurderte dette første gang i oktober 2020. Beslutningen da var å be FHI gjøre en forenklet vurdering hvor de oppdaterer den helseøkonomiske modellen, i tillegg til et prisnotat fra Sykehusinnkjøp.

Denne gangen valgte Beslutningsforum å trekke saken.

– Vi har nå funnet grunn til å trekke denne saken og be Sykehusinnskjøp gi et motbud til leverandørene.

Bryne kan ikke kommentere om årsaken var at legemiddelet var for kostbart.

Midlertidig avtale om lungekreftmedisin

Det siste punktet i møtet var amivantamab (Rybrevant) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter progresjon på platinumbasert behandling.

Beslutningsforum avgjorde her at man går inn for en konseptgodkjenning, som innebærer at de gir tilslutning til at Sykehusinnkjøp kan inngå forhandlinger om en midlertidig avtale.

Dette gjør de i påvente av bedre dokumentasjon på effekten av legemiddelet.

– Det er en spesifikk type lungekreft. Vi vil gå i gang med å forsøke å få til en avtale med dette legemiddelselskapet om dette legemiddelet. Det vil i så fall være det som kalles for en midlertidig godkjenning med en midlertidig pris, for å gi firmaet mulighet til å skaffe mer data. Dersom det viser seg at dette fungerer godt, kan Beslutningsforum vurdere en permanent avtale.

Powered by Labrador CMS