RISIKO: En algoritme med informasjon fra blant annet tidlig ultralyd kan være beste metode for å forutsi svangerskapsforgiftning.
RISIKO: En algoritme med informasjon fra blant annet tidlig ultralyd kan være beste metode for å forutsi svangerskapsforgiftning.

Screening av svangerskapsforgiftning opp i Beslutningsforum

Tidlig ultralyd av alle gravide åpner også opp for muligheten for å screene for svangerskapsforgiftning.

Publisert

0,9 prosent av alle fødte barn i Norge blir forløst før uke 37 på grunn av svangerskapsforgiftning, som også kalles preeklampsi.

411 gravide med svangerskapsforgiftning fødte før uke 37 av svangerskapet i 2020.

Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet ut at screening med en algoritme som kan forutsi preeklamsi, vil føre til at vi unngår 173 tilfeller av preterm preeklampsi per år, dersom den kombineres med forebyggende behandling. Behandlingen er lavdose acetylsalisylsyre, altså aspirin.

Nåværende praksis innebærer å vurdere risikoen ved hjelp av medisinsk og obstetrisk sykehistorie.

Beslutningsforum for nye metoder møtes mandag og skal vurdere om Norge skal innføre denne typen screening av gravide. Forumet er ledet av administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Mener algoritme gjør en bedre jobb

FHI har vurdert effekt og nytte av dette på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder.

Algoritmen som skal kunne forutsi risiko for preeklampsi, skal mates med informasjon om mors risikofaktorer. Det omfatter måling av gjennomsnittlig blodtrykk, Doppler ultralyd av arterier i livmoren og måling av proteinet Placenta Growth Factor (PlGF) i den gravides blod.

Alle gravide er i ferd med å få tilbud om tidlig ultralyd i den offentlige helsetjenesten. Det kan fasilitere innføringen av screeningprogrammet på sikt, ifølge FHI-rapporten.

Helseøkonomisk lønnsomt

En algoritme basert på disse faktorene kan benyttes for å beregne individuell risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning i uke 11-14 av svangerskapet.

FHI konkluderer med at algoritmen er sikrere til å forutsi preeklampsi ved forløsning før uke 34 og uke 37. Det er ikke vist at algoritmen er effektiv for å forutsi preeklampsi med forløsning fra uke 37.

For tidlig fødsel defineres som fødsel før 37 fullgåtte svangerskapsuker.

Screening og lønner seg også økonomisk. Et tilfelle av preeklampsi koster i nærheten av 100.000 kroner. Den totale besparelsen for helsevesenet årlig vil være på rundt 17 millioner kroner.

Fem andre saker til behandling

Beslutningsforum skal også behandle fem andre saker.

Det er legemidler til behandling av leukemi, brystkreft, atopisk eksem og nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem.

Beslutningsforum skal også vurdere et legemiddel til sedasjon og gjøre en revurdering av et legemiddel til behandling av nedsatt syn grunnet aldersrelatert makuladegenerasjon.

Dette skal behandles av Beslutningsforum:

Første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme.

Virkestoffet zanubrutinib (legemiddelet Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi, hvis pasienten har fått minst én tidligere behandling.

Virkestoffet sacituzumab govitecan (legemiddelet Trodelvy) til behandling av brystkreft. Dersom det godkjennes er det til monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft, dersom de har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger. Minst en av disse behandlingene må ha vært for avansert sykdom.

Virkestoffet remimazolam (legemiddelet Byfavo) til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer. Remimazolam er et nytt legemiddel til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer. Det er et korttidsvirkende benzodiazepinsedativ som gis intravenøst.

Baricitinib (Olumiant) til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem. Dette er en revurdering i Beslutningsforum.

Powered by Labrador CMS