Leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne og fagdirektør Bjørn Egil Vikse vil vite mer om kostnadene knyttet til screening mot svangerskapsdiabetes.
Leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne og fagdirektør Bjørn Egil Vikse vil vite mer om kostnadene knyttet til screening mot svangerskapsdiabetes.

Beslutningsforum sier ikke ja til screening av svangerskapsforgiftning

Forumet sier imidlertid heller ikke nei, men vil at St. Olavs skal utføre en implementeringsstudie før forumet tar en avgjørelse.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum sa på sitt møte 12. mars at man trenger mer kunnskap for å avgjøre om screening av risiko for svangerskapsforgiftning skal innføres.

Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet ut at screening med en algoritme som kan forutsi preeklamsi vil føre til at vi unngår 173 tilfeller av preeklampsi før uke 37 per år, dersom den kombineres med forebyggende behandling.

Behandlingen er lavdose acetylsalisylsyre, altså aspirin.

Beslutningsforum, ledet av administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, vil ha enda mer kunnskap før forumet tar en beslutning.

– Beslutningen ble at det skal gjøres en implementeringsstudie ved St. Olavs. Det arbeidet de gjør der vil være grunnlaget for en nasjonal innføring, sier Bryne.

Fagmiljøet ved Senter for fosterdiagnostikk ved St. Olavs hospital HF får oppdraget med studien. Dette fagmiljøet inkluderer Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin.

– Vi ønsker å ha en god oversikt over hvor arbeidskrevende det er og hvor mye ressurser som går med. Vi må gjøre det i et klinisk miljø for å få god oversikt over de ressursmessige og organisatoriske forholdene, sier Bryne.

Implementeringsstudien skal evalueres og legges til grunn for eventuell beslutning om innføring.

Ja til Brukinsa mot leukemi

Beslutningsforum sa ja til å innføre virkestoffet zanubrutinib (legemiddelet Brukinsa) som monoterapi, altså behandling med dette ene medikamentet, til voksne med kronisk lymfatisk leukemi, hvis pasienten har fått minst én tidligere behandling.

Beslutningsforum forutsetter imidlertid at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Prisen er hemmelig.

Nei til Trodelvy for brystkreft

Beslutningsforum sa nei til virkestoffet sacituzumab govitecan (legemiddelet Trodelvy) til behandling av brystkreft.

Dersom det skulle godkjennes var det til monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft, dersom de har fått to eller flere tidligere systemiske behandlinger.

– Det er et viktig legemiddel for oss å få tilgang på. Begrunnelsen er at prisen er for høy, sier Bryne.

Fagdirektør i Helse Vest Bjørn Egil Vikse er bisitter i Beslutningsforum.

– Det er en pasientgruppe som har få andre gode alternativer, og vi vet at de sterkt ønsker denne medisinen, sier Vikse.

Beslutningsforum vil be Sykehusinnkjøp gjennoppta forhandlinger med leverandøren.

Nei til Byfavo for sedasjon

Beslutningsforum sa nei til virkestoffet remimazolam (legemiddelet Byfavo) til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer. Remimazolam er et nytt legemiddel til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer. Det er et korttidsvirkende benzodiazepinsedativ som gis intravenøst.

– Kortvarig sedasjon brukes for eksempel når du skal gjøre en ubehagelig prosedyre, som i skopiprosedyrer. Det gjør at du nesten sovner, eller sovner, og så skal du helst våkne raskt etterpå, forklarer Vikse.

Men svaret fra Beslutningsforum var nei, fordi det ikke var dokumentert fordeler som tilsvarer den økte kostnaden legemiddelet har sammenlignet med de som brukes i dag.

Nei til behandling av atopisk eksem

Beslutningsforum sa nei til baricitinib (Olumiant) til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

– Også der sier vi nei på grunn av høy pris. Også her er det andre legemidler, og prisen på dette er for høy, viser Bryne.

Ja til behandling med faricimab

Virkestoffet faricimab (Vabysmo) kan brukes av to pasientgrupper: pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem og pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon.

Tidligere har Beslutningsforum sagt nei til dette legemiddelet til begge disse gruppene fordi det var for dyrt.

– Det sin er kommet på siden forrige gang er at et hetteglass kan brukes på to pasienter. Man kan trekke opp til to pasienter fra ett glass. Dermed får man to til prisen av én, forklarer Vikse.Powered by Labrador CMS