ÅTTE JA: I septembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder sa leder Inger Cathrine Bryne og de tre andre RHF-direktørene ja til å innføre åtte metoder, mens fire metoder fikk nei. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Åtte metoder fikk ja i Beslutningsforums septembermøte

Fire metoder fikk nei og innføres dermed ikke som behandling i offentlige sykehus i Norge.

Publisert

Mandag morgen avholdt Beslutningsforum for nye metoder sitt septembermøte. 

– Vi behandlet tolv metoder i dagens møte. Åtte av disse innføres og fire innføres ikke, sier Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin rett etter møtet. 

Disse metodene fikk ja

 • Transperineal biopsitaking sammenliknet med transrektal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft. Transperineal biopsitaking innføres som rutine ved alle sykehus. Transrektal biopsi utfases. 

Les mer i egen artikkel: Beslutningsforum ber sykehusene om å fase ut bruken av transrektal prostatabiopsi

 • Buprenorfin/nalokson (Zubsolv) sublingvaltablett til behandling av opioidavhengighet. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk ved start av avtaleperiode, tentativt 01.11.2023.
 • Fedratinib (Inrebic) til behandling av primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytose myelofibrose for JAK-hemmer-naive pasienter. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk ved oppstart av nye onkologianbud. 
 • Tukatinib (Tukysa) i kombinasjon med trastuzumab og kapecitabin til behandling av HER2-positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkreft, hos pasienter som har fått minst to anti-HER2 behandlingsregimer tidligere. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2022.
 • Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 
 • Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med HER2-/neu-positiv serøs endometriekreft. Innføres. Behandlingen gis utenfor indikasjon. Pasienten skal informeres om årsaken til dette og hva det innebærer. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
 • Cefiderokol (Fetcroja) til behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
 • Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon til behandling av kronisk hepatitt C-virus-infeksjon hos pasienter mellom 12 og 18 år som veier minst 30 kg. Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Disse metodene fikk nei

 • Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom. Innføres ikke.

– I den saken har vi vurdert om nintedanib (Ofev) tas i bruk til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom, og vi har landet på at den ikke innføres. Det er basert på at effekten ikke står i forhold til pris for den behandlingsgruppen, sier fagdirektør i Helse Vest, Bjørn Egil Vikse, til Dagens Medisin.  

– Sykehusinnkjøp bes også om å gjenoppta forhandlingene med selskapet, sier Bryne.   

Vikse forklarer at nintedanib (Ofev) allerede er i bruk til en annen pasientgruppe, og understreker at disse ikke vil miste behandlingen.

– I vedtaket har vi også valgt å presisere at det vedtaket ikke gjelder for gruppen pasienter med idiopatisk lungefibrose, som er en pasientgruppe der metoden allerede er i bruk, sier han. 

Medisinsk direktør i legemiddelselskapet Boehringer Ingelheim Norge, Arnt-Ove Hovden, er skuffet over at ikke nintedanib (Ofev) tas i bruk til behandling av progressiv kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (PF-ILD). 

– Vi i Boehringer Ingelheim jobber kontinuerlig med innovasjon og utvikling av nye legemidler, og vi er lei oss for at denne innovasjonen fortsatt ikke kommer norske pasienter med PF-ILD til gode, i motsetning til hva som er tilfellet i våre nordiske naboland som allerede har refusjon, sier Hovden i en pressemelding.  

– Ofev er eneste godkjente legemiddel som er anbefalt i nye internasjonale guidelines for behandling av PF-ILD, så det haster å finne en løsning også i Norge, sier han videre. 

 • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. Innføres ikke. Prisen på kombinasjonsbehandlingen er for høy i forhold til dokumentert klinisk
  nytte. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.
 • Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller – rearrangering, med progresjon etter minst en tidligere linje med systemisk behandling. Innføres ikke. Det er begrenset tilgjengelig dokumentasjon og prisen på legemidlet er høy. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør. 
 • Eculizumab (Soliris) til behandling av paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, atypisk hemolytisk uremisk syndrom, relapserende neuromyelitis optica spectrum disorder og behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis. Innføres ikke for noen av indikasjonene. 

«Alexion, leverandøren av Soliris, har ikke levert dokumentasjon til metodevurderinger. Prisen på legemiddelet er svært høyt og det er med dagens pris ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt basert på tilgjengelig dokumentasjon», heter det i protokollen.

Og videre: «Beslutningsforum ber fagdirektørene gå i dialog med klinikerne for å utvikle kriterier for videreføring og eventuelt avslutning av behandling med Soliris for pasienter som allerede er under behandling med legemiddelet.» 

Egen referansegruppe for ikke-legemidler

Fra i høst går Nye metoder over til å ha to referansegrupper – en for legemidler og en for ikke-legemidler. Etter to år skal ordningen evalueres, skriver Nye metoder på sine nettsider. 

Dette gjøres for å løfte behov og utfordringer innenfor medisinsk utstyr.

Nå skal det oppnevnes nye medlemmer i referansegruppene, og Nye metoder planlegger et første møte med de nye gruppene i midten av november.

* Oppdatert med kommentarer fra Boehringer Ingelheim. 

Powered by Labrador CMS