– Nå er det rettslig prosess. Nå må vi lese gjennom begjæringen, og så skal den svares ut, sier Bente Hayes til Dagens Medisin torsdag ettermiddag. Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

– Nå er det rettslig prosess. Nå må vi lese gjennom begjæringen, og så skal den svares ut, sier Bente Hayes til Dagens Medisin torsdag ettermiddag.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

Onkologitildeling utsettes: – Nå er det rettslig prosess

Sykehusinnkjøp HF sier til Dagens Medisin torsdag ettermiddag at helseforetaket har mottatt legemiddelselskapet MSDs begjæring om midlertidig forføyning. Det betyr at hele eller deler av onkologianbudet utsettes.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelselskapet MSD har begjært midlertidig forføyning for å stanse Sykehusinnkjøps tildeling av årets anbud på kreftlegemidler. Det skjer etter at Sykehusinnkjøp HF valgte å se bort fra en uttalelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som konkluderte med at helseforetaket har brutt regelverket for offentlige anskaffelser, og at bruddet medfører plikt til å avlyse anbudet.

Etter tildeling av anbud er det en lovpålagt karenstid. Den skal sikre konkurransedeltagere mulighet til å klage.

Uten MSDs begjæring om midlertidig forføyning ville tildelingsavtale blitt signert etter karenstid var over tirsdag neste uke.

– Nå er det rettslig prosess. Vi må lese gjennom begjæringen, og så skal den svares ut, sier Bente Hayes til Dagens Medisin torsdag ettermiddag.

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.

Uvisst omfang

i et intervju gjort tirsdag ettermiddag, før Sykehusinnkjøp HF mottok begjæringen, spurte Dagens Medisin om det er nye legemidler som er innført gjennom Beslutningsforum, som ikke blir tatt i bruk som følge av en eventuell rettsprosess.

– Det er helt avhengig av den midlertidige forføyningens innretning og domstolens vurdering, sa Hayes.

Bakgrunnen for saken er prislekkasjer for kreftlegemidler, deriblant MSDs pembrolizumab (Keytruda).

Uten saker i KOFA ville tildeling funnet sted 8. august og oppstart ville vært 1. desember.

MSD: Vil ikke stanse hele anbudet

Hans Petter Strifeldt, direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i MSD, sier til Dagens Medisin at begjæring for midlertidig forføyning ikke gjelder hele onkologianbudet.

– Det er kun for de ti sammenligningsgruppene der pembrolizumab (Keytruda) er inkludert – ikke for hele onkologianbudet.

Dagens Medisin har bedt om innsyn i begjæringen som Sykehusinnkjøp har mottatt. Den er ved publisering av denne artikkelen ikke besvart.

– Det handler om tillit

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening, har tidligere sagt til Dagens Medisin at han er bekymret for ugyldiggjøring av anbudet.

– Det vil utsette Norge for ett år til med høyere legemiddelpriser. Men det vil også utsette noen av våre pasienter for dårligere behandling, sa Heinrich.

Overlegen sa at han mener MSD ikke bidrar til et godt samarbeidsklima mellom legemiddelindustri, helseforetak og det onkologiske miljøet i Norge.

– Strifeldt, hva sier du til dem som mener at denne saken og KOFA-klager ødelegger samarbeidsklima mellom industri, det offentlige og behandlende leger?

– Systemet for anskaffelser er til for å sikre bærekraftig, forutsigbar tilgang til legemidler. Vi støtter og vil beskytte systemet slik at det kan fungere etter intensjonen. Nå er det avdekket betydelige svakheter, og vi vil bidra til å adressere disse. Nå skal vi få nok en objektiv vurdering av om dagens praksis er nyttig for pasientene og de regionale helseforetakene. Dette handler ikke om relasjoner mellom behandlende leger, industri og det offentlige. Det handler om tillit til et system som skal gi pasienter forutsigbar, bærekraftig tilgang til medisiner også i fremtiden.

– Du er ikke bekymret for at midlertidig forføyning gjør at pasienter ikke får tilgang til behandlinger som har fått ja i Beslutningsforum siden forrige anbudsrunde?

– Nei. Anbud handler om anskaffelseskonkurranse mellom legemidler som spesialistgruppen har funnet likeverdige. Hvis en behandling for eksempel anses som så viktig at norske pasienter må få tilgang til den utenom en anbudsprosess, så får de det.

Strifeldt sier pasienter vil få tilgang til medisiner de skal ha og ikke blir skadelidende av saken.

Dagens Medisin spurt sekretariatet for Nye metoder om Beslutningsforum kan instruere Sykehusinnkjøp HF til å gå til direkte anskaffelse av et legemiddel eller annen metode hvis det anses som viktig nok, og om det er opsjon på tolv måneders forlengelse i avtaler som er inngått og som gjelder per i dag.

Sekretariatet har ikke svart ut spørsmål per torsdag ettermiddag.

– Opp til MSD

I et intervju gjort før MSD begjærte midlertidig forføyning, sier Veronika Barrabes, styreleder i LMI at LMI ikke tar stilling til hva MSD foretar seg eller utfallet i denne konkrete saken, det vil være opp til henholdsvis MSD og domstolen.

– Det er helt opp til MSD hvordan de kjører denne prosessen videre.

Hun og LMI har imidlertid forståelse for at selskap på prinsipielt nivå ønsker å prøve saker hva gjelder lovforståelse gjennom de offentlige kanaler.

– Hvordan vurderer dere at denne saken og tematikken påvirker samarbeidsklima mellom industri og det offentlige?

– Det er klart det blir litt frustrasjon når saken pågår. Men vi er avhengig av en god dialog og tillit mellom oss. Det kan vi ikke gi oss på. Vi må sammen finne de beste løsninger slik at medisinen kommer til pasient når den skal. Vi skal gjøre vårt for å oppnå tillit.

Barrabes presiserer at omtalte frustrasjon gjelder prislekkasje-saken generelt, og ikke begjæring om midlertidig forføyning.

– Samarbeidet må være så bra at vi ikke får saker i KOFA, det må være målet.

– Har fått gode tilbakemeldinger

I et intervju gjennomført tirsdag ettermiddag, før Sykehusinnkjøp HF mottok begjæring om midlertidig forføyning sier Bente Hayes, administrerende direktør i helseforetaket til Dagens Medisin at hun opplever et godt samarbeidsklima mellom industri og det offentlige.

– Vi er veldig åpen og tilgjengelig for dialog. Og vi ønsker å ha den på lavest mulig nivå.

Hayes sier de har svart ut de henvendelser som har vært rundt saken i løpet av vinteren og våren. Fra LMI og andre.

Les også: LMI og NHO anklager Sykehusinnkjøp for prislekkasje

LMI er ikke fornøyde med Sykehusinnkjøps svar om prislekkasje

– I hvilken grad vurderer du at Sykehusinnkjøp HF har tillit hos leverandører og med aktører man samhandler med?

– Jeg opplever at vi har tillit hos leverandører og organisasjoner. Vi har god dialog med leverandørene, og har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi har håndtert dem. Vi svarer ut alle henvendelser som kommer, og har hatt mange dialogmøter med leverandører. Som sagt har vi fått gode tilbakemeldinger på hvordan vi opptrer. Det er svært viktig at vi er profesjonelle og behandler leverandørene likt.

– Også er det klart at insidenser som skjer utenfor egen organisasjon er vanskelig å styre. Men det påvirker ikke viktigheten av at konfidensielle priser forblir konfidensielle.

Hayes sier at i deres gjennomgang, og så langt de klarer å se, så har ikke insidensene medført endringer i tildelinger eller påvirket konkurranser.

– Hvilke grep tar man for å forhindre at hemmelige priser blir offentlige i fremtiden?

– Etter hendelsene i fjor høst og sist vinter er det iverksatt flere tiltak. Vi har tett dialog med våre samarbeidspartnere om hvordan de forholder seg til de avtaler som er inngått. Både Alliance og Apotekforeningen har endret sine rutiner for å unngå at enhetspriser eller statistikk publiseres.

Direktøren sier at internt har Sykehusinnkjøp HF gjort endringer rundt bruk av beregningsmodeller (beregningsmodeller inneholder ikke enhetspriser, men behandlingskostnader) i dialogen med leverandørene.

– Det er svært uheldig at konfidensiell informasjon kommer ut, det tar vi på alvor. Vi vil i fremtiden fortsette å ha fokus på dette internt og med de aktører vi samhandler med.

Rettelse: Veronika Barrabés, styreleder i LMI ble intervjuet av Dagens Medisin før det ble kjent hva MSD ville gjøre i saken, men etter at det ble kjent at Sykehusinnkjøp vil gjennomføre anbudet, tross KOFAs anbefalinger.

Powered by Labrador CMS