FEDMEKIRURGI: Flere svært ulike kirurgiske metoder tilbys i dag for behandling av sykelig overvekt. Illustrasjonsfoto: DM Arkiv/Marit Hommedal

Foto:

Beslutningsforum skal vurdere ulike former for fedmekirurgi

Direktørene i de fire regionale helseforetakene skal også ta stilling til seks andre metoder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I mandagens møte skal Beslutningsforum blant annet gjøre en vurdering av hvilke kirurgiske metoder som kan anbefales brukt i rutinebehandling ved sykelig overvekt hos voksne.

Metodevurderingen er gjennomført av Folkehelseinstituttet og inkluderte 22 effektstudier fordelt på 7 kirurgiske prosedyrer og 11 sammenligninger samt 27 studier om sikkerhet. 

Rapporten ble publisert i mars og konkluderer med at alle de kirurgiske prosedyrene for behandling av sykelig overvekt var assosiert med bedring i helserelatert livskvalitet. 

Resultatene av vurderingen tyder på liten eller ingen forskjell i effektene av ulike kirurgiske prosedyrer på vekttap og diabeteskontroll, men resultatene er i hovedsak
basert på dokumentasjon av lav til svært lav kvalitet, ifølge rapporten. 

Ut over fedmekirurgi skal disse metodene opp til behandling, ifølge sakslisten:

  • Endobronkial ventil (Zephyr) for reduksjon av lungevolum i behandling av emfysem. Behandling med ventiler som plasseres i lungene. Zephyr system er et eksempel på en type bronkial ventil.
  • Filgotinib (Jyseleca) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tap av respons eller intoleranse overfor enten konvensjonell behandling eller et biologiske legemiddel. 
  • Cemiplimag (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basalcellekarsinom som har progrediert under behandling med eller er intolerante overfor en «hedgehog»-hemmer.   
  • Satralizumab (Enspryng) som monoterapi eller i kombinasjon med immunsuppressiv terapi til behandling av nevromyelitt optisk spektrum-forstyrrelse (neuromyelits optica spectrum disorders) (NMOSD) hos voksne pasienter og ungdommer fra 12-års alder som er seropositive for anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG). 

NMOSD er en svært sjelden funksjonsnedsettende, nevrologisk sykdom som innebærer at kroppens immunsystem begynner å angripe øyenervene, ryggmargen og i sjeldne tilfeller også hjernen.

  • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakevendende inoperabel eller metastatisk trippel-negativ brystkreft hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere er behandlet med kjemoterapi mot metastatisk sykdom. 
  • Hydroksykarbamid (Siklos) til behandling av alvorlig kronisk anemi hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av sigdcellesykdom. 
Powered by Labrador CMS