PROFILERING: Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert dette året som sykepleiernes og jordmødres år. Jordmorforbundet har benyttet anledningen til å profilere vår profesjon, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup. 

Foto: pressefoto

Jordmorforbundet om kritikken: – Skivebom fra NFA

– Det er viktig for Jordmorforbundet å fremme vår kompetanse slik at kvinner tar informerte valg når de har behov for våre tjenester, sier forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, reagerer Norsk forening for allmennmedisin (NFA) på en video Jordmorforbundet har postet på Facebook, fordi de mener videoen sprer uriktig informasjon som kan gi gravide falsk trygghet.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, er overrasket over kritikken og beskriver den som skivebom: 

– Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert dette året som sykepleiernes og jordmødres år. Jordmorforbundet har benyttet anledningen til å profilere vår profesjon. Jordmorforbundets video er folkeopplysning som baserer seg på fakta om jordmorledet svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg, sier hun til Dagens Medisin.

– Fremmer vår kompetanse
Hun viser til en rekke kilder, deriblant systematiske oversikter som oppsummerer all tilgjengelig forskning fra Cochrane Library.

– Det er viktig for Jordmorforbundet å fremme vår kompetanse slik at kvinner tar informerte valg når de har behov for våre tjenester. Faktainformasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker det samme som vår video, argumenterer hun.

FHI-saken hun viser til er fra 2015.  Der står det at: «Det er gode grunner til å velge svangerskapsomsorg og fødselshjelp der jordmødre styrer oppfølgingen. Oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen færre forløses med vakuum eller tang og noen færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte, viser en Cochrane-oversikt.»

Viser til artikler fra ulike år
Oversikten sammenligner jordmorstyrt svangerskapsomsorg med andre måter å følge opp gravide på blant kvinner i Australia, Canada og Storbritannia i 2015. Det samme gjør oppsummeringen NFA legger til grunn for sin kritikk, men artikkelen NFA viser til er en oppdatert versjon fra 2016.  

Det er unødvendig ordkrig som dette som skaper dårlig samarbeidsklima, som slett ikke er ønskelig fra vår side. Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet

I forfatternes oppsummering i 2015-versjonen heter det at: «Gjennomgangen antyder at kvinner som fikk jordmorstyrt omsorg, hadde mindre sannsynlighet for intervensjon og større sannsynlighet for å bli fornøyd med omsorgen sammenlignet med kvinner som fikk annen type oppfølging. Ytterligere forskning er nødvendig for å undersøke funnene om færre fødsler og færre dødsfall under fosteret under 24 uker, og foster- og nyfødtdød knyttet til jordmorstyrte modeller for omsorg».

Har flere kilder
På spørsmål konklusjonen i den oppdaterte artikkelen fra 2016, viser Schjelderup til flere kilder som hun mener underbygger påstandene i videoen.

Deriblant den siste utgitte Jordmorboka fra 2017, skrevet av Anne Brunstad og Eva Tegnander, som tar for seg nettopp Cochrane-rapporten. 

I det aktuelle kapittelet skriver Brunstad/Tegnander at dersom svangerskaps- og fødselsomsorgen blir organisert slik at en jordmor eller et jordmorteam har hovedansvaret, vil færre kvinner føde prematurt, færre vil oppleve abort og dødfødsel, færre vil ha behov for epidural og det vil bli færre operative vaginale forløsninger. Funnene ble også vurdert til å være av så god kvalitet at det er usannsynlig at framtidige studier vil endre konklusjonen. Det anerkjennes imidlertid at studien hovedsakelig tar for seg kvinner med lav risiko for komplikasjoner.  

Også norske undersøkelser
– Vi har i tillegg to studier fra Norge som sammenligner utfall hos lavrisikofødende som starter fødselen ved kvinneklinikk og jordmorstyrt fødestue. De fant at kvinner som starter fødselen ved den jordmorstyrte enheten sjeldnere fikk epiduralanalgesi, medikamentell smertelindring og medikamentell stimulering av rier, og de fikk færre episiotomier, sier Schjelderup. 

Studiene hun sikter til kan du lese her og her.

Til slutt viser hun til Jordmormodellen, et norskstøttet prosjekt fra Utenriksdepartementet, studert i doktogradsavhandlingen til Berit Mortensen, som medvirket til færre akutte keisersnitt og at langt færre kvinner hadde blodmangel etter fødsel.

– Det medvirket også til at færre barn ble født for tidlig, at det var færre syke og at færre trengte behandling på nyfødtavdeling. Dette legger vi til grunn for at vi påpeker at «gravide som har jordmor i svangerskapet har færre komplikasjoner, trenger mindre medisinsk smertelindring under fødsel og føder friskere barn nærmere termin» i videoen vår.

Vil ikke ha ordkrig
NFA frykter budskapet i videoen vil føre til et dårligere samarbeid innen svangerskapsomsorgen. Jordmorforbundet kaller utspillet fra NFA for «uheldig»:

– Det er unødvendig ordkrig som dette som skaper dårlig samarbeidsklima, som slett ikke er ønskelig fra vår side. Vi nevner ikke fastlegene med ett ord i vår video, men fremmer kun jordmors kompetanse. Kvinner etterspør vår kompetanse og større tilgang til jordmortjenesten. Jordmorforbundet vil presisere at kvinner kan selv velge hvilken oppfølging de vil ha i svangerskap, fødsel og barseltid, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS