Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Viljen til å bruke tvang

Selv om loven om tvangstesting for covid-19 er midlertidig, varsler den et fremtidig ønske om – og vilje til – å bruke tvang. At testingen kan synes lite inngripende, endrer ikke på dette.

Publisert: 2022-05-31 — 08.37

Svein Aarseth

Innlegg: Svein Aarseth, lege og leder av Rådet for legeetikk

DEN 7. FEBRUAR sendte regjeringen ut et forslag om midlertidig lov om tvangstesting for covid-19 og tilsvarende lovendring i Utlendingsloven før uttransportering med høringsfrist 1. mars. Proposisjonen ble fremlagt 20.mai, behandles i Justiskomitéen 3. juni, i Stortinget 10. juni og trer i kraft 1. juli.

Justismyndighetene mener tvangsbruk er nødvendig – og forholdsmessig – for å kunne gjennomføre pålagte uttransporteringer.

For at helsepersonell i fengselshelsetjenesten og ved utlendingsinternatet på Trandum og i Hurdal ikke skal miste tillit som behandlere, bør de ikke delta i tvangstesting av innsatte/internerte

Til tross for at forslaget er at lege eller annet helsepersonell skal utføre testen, har Justisdepartementet ikke bedt om høringsuttalelser fra helsepersonells organisasjoner. Rådet for legeetikk og Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har likevel avgitt høringssvar.

VÅRE INNVENDINGER. Rådet for legeetikk har hatt innvendinger til lovforslaget.

 • Bruk av tvang: Rådet mener at tvangsbruk ikke er forholdsmessig. Det samme mener Advokatforeningen.
 • Testing av barn: Lovforslaget inneholder ingen formuleringer om testing av barn. Dette kan bli en problemstilling dersom barnefamilier skal sendes ut. Rett nok står det i proposisjonen at når det gjelder testing av barn, må man ta særskilte hensyn. Ved utlevering av mistenkte kan barn over 15 år utleveres, og da kan det også være behov for tvangstesting.
 • Manglende henvisning til smittevernloven: Det er ingen henvisning til smittevernloven i lovforslaget. Dansk lovgivning som man tydeligvis har sett til, hjemler bare testing av det vi i Norge kaller allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det er verd å merke seg at i det høringsnotatet uttales at: «Departementet mener også at det kan være grunn til å ha mer generelle og permanente bestemmelser om plikt til å medvirke til undersøkelse også mot andre allmennfarlige smittsomme sykdommer».

Det er derfor grunn til å ta begrepet midlertidig i denne sammenheng med en klype salt.

HELSEPERSONELLETS ROLLE. Testen skal utføres av helsepersonell, mens politiet skal utøve tvangen. Helsedirektoratet definerer testen som helsehjelp etter helsepersonelloven. Direktoratet diskuterer bruk av tvang og påpeker at det kan være tilfeller der tvangstesting ikke skal gjennomføres fordi det ikke vil være forsvarlig.

Helsepersonellovens §12 hjemler undersøkelse av personer i forbindelse med straffbare forhold. Helsepersonell har ingen plikt til å foreta undersøkelser av person som helsepersonellet har til behandling.

VILJE TIL Å BRUKE TVANG. Det er ingen hjemmel for å pålegge helsepersonell å utføre covid-testing etter lovforslaget. For at helsepersonell i fengselshelsetjenesten og ved utlendingsinternatet på Trandum og i Hurdal ikke skal miste tillit som behandlere, bør de ikke delta i tvangstesting av innsatte/internerte.

Selv om loven er midlertidig, varsler den et fremtidig ønske om og vilje til å bruke tvang. At testingen kan synes lite inngripende, endrer ikke på dette.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!