Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

POSITIV: Helse- og omsorgsminister Bent Høie tolker evalueringen som en bekreftelse på at regjeringen har fulgt opp den økonomiske delen av opptrappingsplanen for rusfeltet.

Foto: Fafo

Får godkjentstempel på opptrappingsplanen for rusfeltet

Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd. Men evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet avslører også store variasjoner i tilbudet til målgruppen.

Publisert: 2021-06-23 — 10.11

Fafo har, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Ipsos, evaluert opptrappingsplanen for rusfeltet. Oppdraget startet i 2017 og siden er det presentert til sammen fire statusrapporter. Onsdag ble resultatrapporten overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd, konkluderes det i rapporten, som ble lagt frem av Inger Lise Skog Hansen, seniorforsker ved Fafo og Maja Tofteng, seniorøkonom i SØA.

Her kan du lese rapporten. 

– Dette er et stort og viktig arbeid om en plan som har vært veldig viktig, både for meg og for regjeringen, sier Høie og fortsetter:

– Evalueringen som nå er gjort gir en god oversikt over hvordan planen blir fulgt opp. Den gir en bekreftelse på at regjeringen har fulgt opp den økonomiske delen og at opptrappingsplanen har bidratt til en reell styrking i kommunene.

«I hovedsak i riktig retning»
Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016. Målene i opptrappingsplanen er primært å styrke kapasiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt å styrke tilbudet til pårørende.

Den viser veldig tydelig at jobben ennå ikke er gjort og at det ligger store utfordringer foran oss
Bent Høie

Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren, der evalueringen viser at det har vært en økning i både kapasitet og kompetanse, og mange steder også mye utviklingsarbeid.

Men måloppnåelsen varierer for de fem definerte hovedmålene i opptrappingsplanen (se disse nederst i saken).

«I hovedsak har utviklingen gått i riktig retning, men vi kan ikke konkludere med at noen av målene fullt ut innfridd»

«Bildet er sammensatt, med store kommunale variasjoner. Generelt er det behov for fortsatt innsats dersom alle målene i planen skal kunne innfris», understrekes det i rapporten.

– Det er liten gruppe brukere som har særlig omfattende levekårsproblemer, og her finner vi mange med samtidig rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. Det er behov for økt oppmerksomhet om tilbudene og tjenestene til denne gruppen, sier Fafo-forskeren.  

– Det er bekymringsfullt, særlig med tanke på at overdosetallene har økt, understreker hun videre.

 • I en tidligere verjson av denne saken ble Hansen sitert på at selvmordstallene har økt. Det riktige er at overdosetallene har økt. 

Store variasjoner
Det kommunale tilbudet til rusavhengige varierer også stort, heter det i evalueringen.

Store og mellomstore kommuner ser ut til å ha hatt større effekt og nytte av opptrappingsplanen enn mindre kommuner.

Et funn er at under halvparten av kommunene mener de har et godt tilbud til barn med alvorlige og langvarige problemer.

Like mange kommuner oppgir at de har et godt tilbud til pårørende, som er et viktig mål i opptrappingsplanen.

Det er også behov for større oppmerksomhet og mer kompetanse i hjemmetjenesten om alkohol- og rusmiddelproblemer blant eldre, fastlås det videre.

Overraskende
Målet om at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse, vurderes til å ha lav måloppnåelse. Evalueringen viser at svært få i målgruppen er i arbeid eller arbeidsmarkedstiltak, mens andelen som er i meningsfull aktivitet eller har et tilfredsstillende sosialt nettverk er omtrent uendret.

– Overordnet er dette er en positiv evaluering, sammenlignet med andre rapporter om tilsvarende opptrappingsplaner. Men den viser veldig tydelig at jobben ennå ikke er gjort og at det ligger store utfordringer foran oss, sier Høie.

– Særlig når det gjelder bolig og arbeid, som har vært et prioritert område for regjeringen, er jeg litt overrasket at dette ikke i større grad slår ut i denne evalueringen. 

– Det er ikke mulig å snakke om dette feltet uten å snakke om Rusreformen, som jeg mener er helt nødvendig for å komme videre. Der var dessverre ikke det politiske Norge helt modne ennå, men det kommer til å skje fordi det er det naturlige neste skrittet mot å skape et samfunn der det er mulig å mestre sitt liv, også som rusavhengig, slår han fast. 

Flere anbefalinger
Fafo kommer med en rekke anbefalinger til det videre arbeidet for å nå målet om å styrke kapasiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet til personer som er i ferd med eller som allerede har utviklet rusmiddelproblemer.

Blant disse, en videre økonomisk satsing for å bidra til fortsatt utvikling på rusfeltet, samt å vurdere om sentrale økonomiske virkemidlene er hensiktsmessige for å møte utfordringene og behovet for utvikling i mindre kommuner.

FACT, i hovedsak forankret i psykisk helsevern, utvikles nå over hele landet. Utviklingen bør følges med tanke på i hvilken grad personer med rusmiddelproblemer inkluderes i tilbudene.

Det er indikasjoner på at en lite effektiv behandling av søknader om §12-soning i fengslene kan ha betydning for nedgangen i antall innsatte i ordningen. Dette bør gjennomgås.

Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte med rusproblemer som soner i ordinære avdelinger.

Det er fortsatt behov for å utvikle samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Her kan du lese rapporten. 

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder:

 • Tidlig innsats. Flere skal få hjelp før de utvikler rusmiddelproblemer.
 • Behandling. Styrke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudet.
 • Oppfølgingstjenester. Prioritere bolig, arbeid og aktivitet.

Planen har fem hovedmål:

 • Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
 • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusmiddelproblem, fanges opp og hjelpes tidlig.
 • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
 • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
 • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!