Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

BESLUTNINGSFORUM: Beslutningsforum godkjente i mai ti nye metoder. Cathrine Loftus (foran t.v.) er ansatt som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, og således verken lenger direktør i Helse Sør-Øst eller leder av Beslutningsforum. Foto: Arkiv

Beslutningsforum sier ja til ni nye metoder

Beslutningsforum for Nye metoder vurderte på møtet i mai tretten nye metoder.

Publisert: 2021-05-31 — 11.57

Under dagens møte ble det vurdert tretten nye metoder.

Av de tretten nye metodene fikk ni metoder ja, og fire nei. I tillegg vurderte Beslutningsforum på dagens møte om det skulle igangsettes prisforhandlinger for en ny genterapi.

Sistnevnte var en konseptgodkjenning for en alternativ prisavtale for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi. I saken ble det besluttet at Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger om en resultatbasert avtale for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma), jamført rammeverk for alternative prisavtaler.

LES OGSÅ
Gir fullmakt til å igangsette forhandling om «verdens dyreste legemiddel»

Les også: Gir fullmakt til å igangsette forhandling om «verdens dyreste legemiddel»

 

Disse metodene fikk ja:

– MIGS-kirurgi til behandling av pasienter med åpenvinklet glaukom fikk ja.

– Fettsugin (lipektomi) som behandlingsmetode for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem fikk ja.

LES OGSÅ
Ny leder for Beslutningsforum

–Talazoparib (Talzenna) til behandling av voksne pasienter med kimcelle BRCA1/2-mutasjoner som har HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.

– Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med obinituzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

– Avatrombopag (Doptelet) til behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) hos voksne pasienter som er refraktære overfor annen behandling.

– Iksekizumab (Taltz) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos ungdom og barn over 6 år som er aktuelle for systemisk behandling.

– Anakinra (Kineret) til behandling av familiær middelhavsfeber.

– Mannitol (Bronchitol) til behandling av cystisk fibrose hos voksne over 18 år som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling. 

– Ponesimod (Ponvory) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Disse metodene fikk nei:

– Pegvaliase (Palynziq) til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri). Beslutningsforum skriver at det er mangelfull dokumentasjon i forhold til klinisk nytte av behandlingen, og at prisen er høy.

– Ibalizumab (Trogarzo) til behandling av multiresistent hiv-infeksjon hos voksne. Prisen er for høy i forhold til dokumentert nytte, skriver Beslutningsforum i sin beslutning.

– Ofatumumab (Kesimpta) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Beslutningsforum skriver i beslutningen at Prisen på legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at ofatumumab (Kesimpta) har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS. Sykehusinnkjøp bes forhandle videre med leverandøren om pris for hele eller deler av den aktuelle pasientpopulasjonen.

– Natalizumab sc (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Beslutningsforum skriver i sin beslutning at prisen på legemiddel er for høy, at det ikke er dokumentert at natalizumab (Tysabri) til subkutan injeksjon har en nytte som tilsier at dette preparatet kan ha en vesentlig høyere pris enn tilsvarende behandlingsalternativer til bruk ved behandling av RRMS. Sykehusinnkjøp bes om å forhandle videre med leverandøren om pris for hele eller deler av den aktuelle pasientpopulasjonen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!