Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

BESTEMMER: Beslutningsforum for Nye metoder, under et tidligere møte.

Foto: Lasse Moe

Vurderte seks nye metoder

Beslutningsforum for Nye metoder møttes mandag for å vurdere blant annet behandling av flere kreftlidelser, hjertesykdom og opioidavhengighet.

Publisert: 2020-10-26 — 10.56

Mandag vurderte systemet for Nye metoder seks nye behandlinger.

Fem fikk ja og en behandling fikk nei.

LES OGSÅ
Glad kreftlege: «I mål» med immunterapi for en type lungekreft

Vurderte førstelinjebehandlinger for kreft
Beslutningsforum sa ja til to førstelinjebehandlinger med PD-1-hemmeren pembrolizumab (Keytruda).

Den ene var en kombinasjonsbehandling med karboplatin, og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel, for førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet plateepitelkreft i lungene.

Den andre var pembrolizumab som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og fluorouracil som førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkreft i hode og hals.

Det er presisert at det er for voksne pasienter med en svulst som har PD-L1-uttrykk, med en combined positive score (CPS) over 1. CPS er et mål som gir et mål på hvor mange av cellene det er tatt prøve av som er PD-L1-positive, sett opp mot det totale antall celler som det ble tatt prøve av.

(les mer om dette i SLV sin metodevurdering)

 

Hyperkalemi og opioidsubstitutt
Nye metoder sa ja til natriumzirkoniumsyklosilikat (Lokelma) for å behandle hyperkalemi hos voksne med hjertesvikt.

Hyperkalemi er en tilstand som fører til forhøyt nivå av kalium i blodet.

Under møtet sa også Beslutningsforum ja til at sublingvalfilmvarianten av buprenorfin / nalakson (Subokone sublingvalfilm) kan brukes for å behandle opioidavhengighet. Legemiddelet er aktuelt for bruk innen legemiddelassistert rehabiliterinng (LAR).

Det heter av metodevurderingen til Statens legemiddelverk at Sykehusinnkjøp startet opp anbud for LIS-LAR-legemidler og at buprenorfin / nalakson sublingvalfilm kan være aktuelt i anbudet, sammen med liknende legemidler som metadon og buprenorfin i ulike former som tabletter, mikstur- og injeksjonspreparater. De skriver at buprenorfin / nalakson sublingvalfilm vil trolig plasseres sammen med liknende virkestoff, men som sublingvaltablett, i anbudet.

Sublingvalfilm er en film som legges under tungen til pasienten, for å innta legemiddelet.

Vurderte øyesykdom og revma-behandling
Beslutningsforum sa også ja til filgotinib (Jyseleca) som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat (MTX), til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt.

Indikasjonen er hos voksne pasienter som har respondert eller er intolerant overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD-er).

Nye metoder vurderte også brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon, våt-AMD.

Denne behandlingen fikk nei under dagens møte.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!