Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

VANSKELIG SAK: Cecilie Daae, Helse Nord-direktør, synes tarmkreftsaken har vært vanskelig. Men forsikrer at dagens vedtak om å flytte tarmkreftkirurgien fra Helgeland til Bodø ikke er et tegn på mistillit, men en nødvendighet i sørge for-ansvaret. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Helse Nord-sjefen: – Dette har ikke vært noen enkel beslutning

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord, står fast på at det nå var nødvendig å gripe inn overfor Helgelandssykehuset:

– Å sikre et forutsigbart og likeveldig tilbud til en pasientgruppe som er i en alvorlig situasjon veide tyngst.

Publisert: 2020-10-15 — 18.31

BODØ (Dagens Medisin): Årets kanskje viktigste styremøte i Helse Nord er nettopp avsluttet, og et enstemmig styre vedtok å følge administrerende direktør Cecilie Daaes anbefaling om å blant annet flytte planlagte tarmkirurgiske inngrep fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

På grunn av teknisk trøbbel var det vanskelig å følge møtet, men det er lagt ut i opptak som du kan se her. 

Hele vedtaket i åtte punkter kan du lese nederst i saken.

Daae sier til Dagens Medisin at beslutningen ble tatt så sent som tirsdag denne uken, etter at direktøren i Helgelandssykehusets beslutning om å flytte denne typen operasjoner fra Sandnessjøen til Mo i Rana, ikke hadde ønsket effekt.

– Beslutningen om å flytte operasjonene fra Sandnessjøen til Mo kom ganske brått på lørdag. Men innholdet og effekten av det tiltaket har ikke roet diskusjonen ned eller løst det utfordringsbildet som har stått der en stund.

LES OGSÅ
Vil flytte all tarmkreftkirurgi fra Helgeland til Bodø

– I tillegg har det vært mange uforutsette hendelser den siste tiden som har skapt bekymring, både hos oss, blant pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig, sier hun. 

Midlertidig

Helse Nord-styret har hatt tarmkreftkirurgien oppe i hvert eneste styremøte den siste tiden og diskutert hvordan man kan ivareta sørge for-ansvaret og støtte Helgelandssykehuset samtidig.

– Jeg har tenkt grundig. Og dette har ikke vært noen enkel beslutning. Vi ser at dette også preger nyhetsbildet i stor grad, noe som blir en utfordring for å ivareta pasientene og de ansatte i Helgelandssykehuset, sier hun og understreker:

– Flyttingen av tarmkreftkirurgien er midlertidig og bare ett av flere tiltak som vi håper i sum vil kunne understøtte det arbeidet som skal skje i Helgelandssykehuset. Vår bekymring knytter seg kun til det tarmkreftkirurgiske området ved Helgelandssykehuset.

Det er ikke sånn at vi har satt diagnose på Helgelandssykehuset som helhet.
Cecilie Daae, adm.dir. Helse Nord

– En faglig fundert beslutning

– I hvilken grad er beslutningen som i dag er tatt av styret basert på en medisinskfaglig begrunnelse?

– Alle disse tre prosessene er jo av medisinskfaglig karakter, etter min oppfatning, sier Daae, og viser til arbeidsprosessene knyttet til 12 forbedringspunkter, møte med de tre fagekspertene og ikke minst tilbakemeldingene fra Statens helsetilsyn.

– Det som ble referert fra møtet med Helsetilsynet i styremøtet i Helgelandssykehuset mandag, var jo sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Dette er jo et arbeidsmiljø som har stått i et press over lang tid, og det å skape rom for de gode prosessene fremover, krever jo også tid. Nå får man frigjort både tid og rom til å gjennomføre disse prosessene, i tillegg til hospitering – ikke bare for kirurger, men for hele operasjonsteam.

– Jeg har full tillit til disse prosessene. Og det er ingen intensjon om å ikke tilbakeføre tarmkreftkirurgien til Helgeland når de oppfatter at de har kommet langt nok.

LES OGSÅ
Sykehusansatte: – Vi er sjokkert og forbannet

Helgelandssykehuset er uenig

– Hvordan tok ledelsen på Helgelandssykehuset beskjeden?

– Vi hadde et møte mellom styreleder i Helse Nord og styreleder i Helgelandssykehuset, samt direktør i Helgelandssykehuset og meg tirsdag kveld. Vi har en gjensidig forståelse av hverandres perspektiver og roller. Det er klart at mens vårt perspektiv er det overordnede og strategiske, er naturlig nok helseforetaket opptatt av å legge frem andre perspektiver også. Det skjønner jeg veldig godt, sier Daae og fotsetter: 

– Jeg syns vi har en åpen og god dialog i det som er en veldig vanskelig sak, både for Helgelandssykehuset og Helse Nord. Det er et dilemma å balansere disse hensynene mot hverandre på en god måte. Men det å sikre et forutsigbart og likeverdig tilbud til en pasientgruppe som er i en alvorlig situasjon, er det som veide tyngst for oss.

– Styret og ledelsen i Helgelandssykehuset håndterer et krevende oppdrag på en veldig profesjonell måte. Dialogen mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset er allerede etablert og jeg synes både adminitrerende direktør og styreleder har håndtert dette profesjonelt. Det er sånn det skal være og sånn det må være.

– Men styret i Helgelandssykehuset hadde en lang protokolltilførsel til vedtaket i foretaksmøtet, hvor de utrykker uenighet både til prosess og innhold.

– Handler ikke om mistillit

– Fagmiljøet i Mo i Rana oppfatter dette som mistillit. Hva tenker du om det?

– Jeg ser at det er kraftige reaksjoner i fagmiljøet på Mo, kanskje også andre steder, og jeg forstår det. Jeg har sagt til administrerende direktør i Helgelandssykehuset at jeg er villig til å møte fagmiljøene for å lytte til hvordan de tenker, med håp om at jeg kan nyansere noe av det jeg ser blir fortolkninger som ikke ligger i vedtaket fra Helse Nord RHF.

– Dette er ikke mistillit til noen. Dette er heller ikke avstraffelse av noen, selv om jeg kan forstå – i alle fall i dag – at man kan oppleve det sånn. Det er et forsøk for å skape et grunnlag for at man kan komme raskere og lengre med prosessene, og samtidig ivareta vårt overordnede sørge for-ansvar.

– Har det vært noen form for kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet i denne saken, som har bidratt til den anbefalingen du la frem for styret i dag?

– Det har ikke vært noen formell styringsdialog mellom departementet og oss. Jeg har normal dialog med departementet, som også får mange henvendelser og bekymringer rettet til seg om denne saken, og vi har utvekslet informasjon om det. Men de er svært ryddige på roller og ansvar. Oppfølging av foretaksgruppen og regional funksjonsfordeling ligger hos meg.  

– Så er det vår jobb å støtte og samarbeide med direktøren i Helgelandssykehuset i den store oppgaven hun har med å lede sykehuset i dag, men samtidig den prosessen som ligger foran henne med Nye Helgelandssykehuset.

– Mister nyansene

– Ansatte ved sykehuset i Mo i Rana tilbakeviser at det er dårlig arbeidsmiljø ved sykehuset. Hva tenker du om det?

– Det er ikke sånn at vi har satt diagnose på Helgelandssykehuset som helhet. Den saken vi har behandlet i styret i dag, handler isolert sett om tarmkreftkirurgiområdet. Vi har i stort et velfungerende Helgelandssykehus, både dag og natt og med faglig kompetanse og stort engasjement. Jeg vil tro at det varierer hvorvidt man kjenner seg igjen i at man har et godt arbeidsmiljø eller ikke.

– Det er så klart omdømmemessig krevende å stå i en situasjon som blir så eksponert over lang tid, både for Helgelandssykehuset og Helse Nord, og da kan jeg forstå at det er behov for å ta til motmæle hvis det blir for tabloid og man mister nyansene.

På spørsmål om hvorvidt Nordlandssykehuset har kapasitet, svarer Daae at det har de. Og viser til at det ikke er snakk om mer enn et mindre antall operasjoner.

– Jeg syns det er problematisk å beskrive det som «et lite antall» fordi da forsvinner jo enkeltpasientene litt. Det er jo én og én alvorlig sykdomsperiode som hver enkelt skal gjennom. Og hver enkelt er like betydningsfull og like viktig.

Dette er vedtaket:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomføre beslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!