Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

STUDIE: Professor Pål E. Martinussen ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU er førsteforfatter av en ny studie som viser at lederstil har betydning for om leger ønsker å bli værende på arbeidsplassen – eller finne en annen jobb.

Foto: Montasje: Annemette Sande

En av fem sykehusleger ønsker å forlate arbeidsplassen sin

En ny studie viser at en femdel av sykehuslegene som ble spurt om de har intensjoner om å bli i, eller forlate, jobben sin, svarte at de har intensjoner om å bytte jobb. Lederstil har betydning for om legene blir værende.

Publisert: 2020-06-09 — 06.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

I hvilken grad legene føler støtte fra ledelsen, spiller en vesentlig rolle for om sykehusleger ønsker å bli værende i jobben. Ytterligere en femdel svarte at de ikke har bestemt seg, viser studien, publisert i BMC Health Services Research. 

Et stort problem
– Legeturnover er et problem i mange land. Derfor er det viktig å undersøke hvorfor det er slik. Enkelte, særlig eksterne ting er vanskelig å gjøre noe med, men ledelsesstil er noe man kan gjøre noe med, sier studiens førsteforfatter, professor Pål E. Martinussen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Studien viser til endringene det norske helsevesenet har vært gjennom de siste tiårene og peker på hvordan sykehusledelse også er endret som en konsekvens av dette. Studien nevner tre reformer: ramme- og stykkprisfinansiering, fritt sykehusvalg og helseforetaksreformen.

Organisatoriske endringer
Forfatterne skriver at selv om reformene ikke har vært ment som ledelsesreformer, så har de resultert i en rekke organisatoriske endringer ved sykehusene.

Som for eksempel nye forhandlingssystemer, insentivkontrakter og endringer i ledelse og organisasjonskulturer. Tidligere forskning viser hvordan både sykehusledelse og leger har måttet tilpasse seg en drift med økt fokus på effektivitet og kostnader. Endringene har ført til en mer markedslignende praksis.

Studien «Should I stay or should I go? The role of leadership and organisational context for hospital physicians’ intention to leave their current job» ser på forholdet mellom legers ønske eller intensjon om å bli værende i jobben sin, deres vurdering av sykehusledelsen ved arbeidsplassen og organisatoriske forhold på arbeidsplassen.

– Mange leger har vært – og er – misfornøyd med disse reformene, men vi har ikke hatt slik tallfestet informasjon tidligere. Med denne studien får vi tallfestet informasjon om hvordan ledelse vurderes opp imot arbeidshverdagen, sier Martinussen.

To typer lederstil
Forskningen er basert på en spørreundersøkelse gjort i samarbeid med Legeforeningen blant sykehusleger i 2016. Nesten 3.000 leger fra Legeforeningens register ble forespurt om å delta i undersøkelsen, hvorav 971 gjennomførte. Om tallene er representative, svarer Martinussen:

– Vi kan si at resultatene er representative fordi vi har sammenlignet respondentenes geografiske plassering, alder, kjønn, spesialisering og mer med Legeforeningens register, og funnet at de skiller seg lite ut ifra det.
Deltakerne besvarte spørsmål om hvordan de opplevde lederes prioritering av ulike aspekter ved jobben som lege. Blant annet om å fremme profesjonelle standarder og kvalitet i pasientbehandlingen, motivasjon av ansatte, håndtering av problemer og konflikter, rutiner og regler – i tillegg til spørsmål om organisering og styring, sammenslåing av avdelinger/klinikker og kommandolinjer.

Ved å bruke faktoranalyse, ble to ulike typer ledelse identifisert. En mer «helsefaglig» ledelse som legger vekt på å fremme medisinske standarder og kvalitet i pasientbehandlingen, og en mer «foretaksfaglig» ledelse, som har et større fokus på økonomisk styring som ressursbruk, budsjettkontroll sammen med praktiske organisatoriske løsninger og styring av den daglige driften. Deretter besvarte deltakerne spørsmål om hvorvidt de planlegger eller har intensjon om å forlate arbeidsplassen sin.

Lederstil har betydning
Studien viser at leger som oppgir lederstilen som helsefaglig, har lavere sannsynlighet for å ønske å forlate arbeidsplassen sin. Mens hos leger som følte det vanskelig å identifisere seg med verdiene de opplevde at arbeidsplassen står for og hvor de sosiale forhold ble opplevd som mindre bra, var intensjonen om å forlate arbeidsplassen større.

Av de spurte svarte 21 prosent, 200 personer, at de har intensjon om å forlate sin arbeidsplass. Ytterligere 20,3 prosent, 193 personer, svarte at de ikke har bestemt seg for om de vil forlate eller bli værende ved sykehuset der de er ansatt. Mens 58,8 prosent, 560 personer, svarte at de ikke har intensjon om å forlate arbeidsplassen sin.

– Det er kanskje ikke overraskende at der leger oppfatter en støttende holdning, har man det bedre. Nå har vi tallfestet at lederstil har betydning. Og lederstil kan endres innad på sykehusene på ulike måter. Slik kan man igjen bidra til bedre organisasjonskulturer og arbeidsklima som gjør at flere leger ønsker å bli i jobben sin, sier Martinussen.

Flere yngre leger
De 200 som svarte at de har intensjoner om å forlate sykehuset de er ansatt ved, svarte også på oppfølgingsspørsmål om foretrukket arbeidssted. Av dem svarte 89 (45 prosent) at de ser for seg å arbeide for et annet sykehus. Mens litt over en firedel, 56 personer, ønsker å gå over til det private.

– Det er viktig å få frem at den avhengige variabelen i analysen ikke er om de ønsker å forlate helsevesenet, men sykehuset de er tilknyttet, sier Martinussen.
Martinussen påpeker at kjønn og spesialisering ikke ser ut til å virke inn på resultatene, men at alder derimot spiller en rolle. Det er flere leger under 40 år som svarer at de har intensjoner om å forlate sykehuset de er tilknyttet.

– Det er interessant at det er flere yngre leger som svarer dette. Når man nå får dette frem, kan det være mulig å ta grep for å hindre det.

Samtidig påpeker Martinussen at det kan være flere årsaker til dette som studien ikke har undersøkt.

– Yngre leger må ofte bytte arbeidsplass for å fullføre spesialisering, og dette kan spille inn. Det kan også være at de yngre opplever det nye regimet hardere enn mange eldre som har vært i arbeidet lengre. Dette svarer ikke denne studien på.

Videre forskning
Studien forteller noe om hvordan ledelse spiller inn i legenes arbeidshverdag, men Martinussen sier det er flere forhold som denne studien ikke fanger opp, og som det kan være interessant å forske mer på.

– Forskjellene mellom ulike sykehus, små mot store og god økonomi versus mindre god økonomi – og hvordan disse faktorene spiller inn – vil være interessant å se nærmere på. Også arbeidsmiljø, nattevakt-frekvens, arbeidstid, lønn, fordeling mellom pasienttid og administrativt arbeid, er aspekter som spiller inn.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!