Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Immunterapi: Gjelder prinsippet om likeverd bare for økonomi?

Vi kan alle være enige om at man ikke skal kunne kjøpe seg til behandling i regi av det offentlige, men da må det være en forutsetning at det offentlige også behandler pasientene forsvarlig og likt, basert på pasientgruppe, geografi og aktuell indikasjon.

Publisert: 2019-08-31 — 10.18

Innlegg: Per Baumann, Asker. Talsperson for kreftpasient

IMMUNTERAPI-SAKEN har skapt mye diskusjon, og det er bra. Dog så har diskusjonen i stor grad kun vært om penger, det at rike kan kjøpe seg til behandlingsplass i det offentlige.

Les også: Dette er en enkeltsak

Felles for de fleste av de som har uttalt seg i media er at de ikke har lest Helsetilsynets vedtak, og er således heller ikke opplyst om bakgrunnen for vedtaket.

BAKGRUNN. Saken ble klaget inn til Helsetilsynet på tre områder:

 • Likebehandlingsprinsippet: Andre pasienter i samme situasjon har tidligere fått innvilget off label behandling i samme, men også i andre helseforetak.
 • Uforsvarlig pasientbehandling: Prioriteringskriteriene ble aldri lagt til grunn når off label-behandling ble vurdert. Det at dokumentert behandlingseffekt var påvist gjennom privatfinansiert behandling, overstyrte dette.
 • Brudd på forvaltningsloven: Fylkesmannen ga ikke pasienten medhold i sin klage ettersom embetet ikke har juridisk hjemmel til å gripe inn i saker om omhandler unntaksbestemmelsen eller off label-behandling, men kun behandlinger som er godkjent av Beslutningsforum. Dette gjør at Vestre Vikens vedtak var i brudd med forvaltningsloven all den tid et offentlig vedtak skal kunne påklages i minst en instans.

BESLUTNING. Systemet for Nye Metoder og Beslutningsforum baserer sine vedtak på tilgjengelig forskning. De kan således ikke beslutte behandlinger innført hos små pasientgrupper hvor relevant forskning ikke er mulig. Derfor er muligheten for off label-behandling essensiell for et forsvarlig og tilstrekkelig behandlingstilbud for disse pasientgruppene.

Per Baumann

Pasienten i aktuelle saken tilhører en liten pasientgruppe hvor det ikke er godkjent andre alternative behandlingsmetoder til cellegift. Når cellegiften ikke ga positiv respons, hadde Vestre Viken ingen alternative behandlinger å tilby pasienten.

FINANSIERING. Pasientens historikk tilsa at medikamentet (Nivolumab) kunne være effektivt. Behandlende lege hadde ikke anledning, basert på Vestre Vikens nedfelte praksis, å forskrive medikamentet off label, og informerte pasienten om muligheten for privatfinansiert behandling med Nivolumab, som hadde hatt effekt på sammenlignbare pasienter.

Dersom behandlende lege hadde hatt anledning til å forskrive off label-behandling med medikamentet, som daglig benyttes på andre indikasjoner ved norske sykehus, ville dette være en «ikke-sak».

ANBEFALING. Samtlige spesialister som vurderte pasienten, anbefalte off label-behandling. Ekspertpanelet anbefalte også behandling i regi av det offentlige, men dette ble avvist av Vestre Viken med at man ikke kunne vektlegge dokumentasjon på behandlingseffekt fordi den var privatfinansiert. Aktuell behandling for pasienten ble således av Vestre Viken, aldri vurdert opp mot prioriteringskriteriene.

Den forskningen som foreligger, og hvor det ikke har tilkommet nye momenter de siste 24 måneder, tilsa at behandlingen kunne ha effekt. Dog var disse studiene for små, eller ikke relevante i forhold til en metodegodkjenning hos Beslutningsforum.

Behandlende leger må få anledning til å forskrive behandling off label når det ikke finnes godkjente alternativer ved negativ førstelinjebehandling

DISKRIMINERING. Gjeldende praksis ved Vestre Viken, og noen andre helseforetak, diskriminerer mindre pasientgrupper. I denne og lignende saker har det i mediene blitt mer enn antydet at pasienten ville ha fått behandling ved andre helseforetak.

Det er også dokumentert at andre pasienter i samme situasjon har fått behandling i samme tidsperiode som angjeldende sak.

FORUTSETNING. Helseministeren har instruert helseforetakene om mer persontilpasset medisin. Off label-ordningen, basert på prioriteringskriteriene, er en «perfect match» for dette. Men da må behandlende leger igjen få anledning til å forskrive behandling off label når det ikke finnes godkjente alternativer ved negativ førstelinjebehandling.

Vi kan alle være enige om at man ikke skal kunne kjøpe seg til behandling i regi av det offentlige, men da må det være en forutsetning at det offentlige også behandler pasientene forsvarlig og likt, basert på pasientgruppe, geografi og aktuell indikasjon.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren har et yrke utenfor helsesektoren, men har i den aktuelle saken engasjert seg som privatperson, medmenneske og venn av pasienten som er omtalt i innlegget. Innholdet er klarert med pasienten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!