Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fastlegeordningen må sikres – nå!

Årsakene til manglende rekruttering og økt frafall i fastlegeordningen er sammensatt – og flere tiltak må settes inn for å sikre ordningen.

Annons:
Jan Otto Syvertsen

Kronikk: Jan Otto Syvertsen, spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin. Pensjonert fastlege, bedriftslege og kommuneoverlege

DET DREIER SEG om stort arbeidspress etter overbelastning med oppgaver på for få leger, tendens til endring av fagfeltet som fastleger opplever negativ, anonym kritikk på legelisten.no som fastleger ikke kan forsvare seg mot, samt blant annet reduksjon av netto inntekt sammenlignet med andre yrker som fastleger burde kunne sammenlignes med: For eksempel andre spesialister; avtalespesialister som tannleger og advokatpartnere.

Fastleger er spesialister i allmennmedisin eller har forpliktet seg til å bli det.

NEGATIV SPIRAL. Etter fullført legeutdanning inkludert turnustjeneste betyr det ytterligere utdanning i fire–fem år og deretter en forpliktet fortløpende etterutdanning. Hvert femte år må spesialistene i allmennmedisin fornye sin godkjenning. Har de ikke fulgt det pålagte etterutdanningsprogrammet, fratas de rettigheter. En viktig tilleggstakst for spesialister får de da ikke lenger bruke. Ingen andre legespesialister har formelt dette kravet. Denne forpliktende etterutdanningen er viktig for kvaliteten i allmennmedisin/ fastlegepraksis, men også fordyrende for disse legene.

Uansett årsak til svikt i rekrutteringen har det oppstått en negativ spiral som det blir vanskeligere å snu jo lengre tid det tar før tilstrekkelige tiltak settes inn. Det er alvorlig når de som vurderer å investere i fastlegepraksis, forstår at verdien på slik praksis nå er dalende. Ingen med sunt bondevett investerer penger i noe som er på vei ned. Greier man ikke å endre dette, vil det komme flere krav om å opprette flere fastlønnede fastlegestillinger i kommunene. Det blir en langt dyrere ordning for kommunene/samfunnet og neppe mer fleksibel eller på andre måter bedre. Jeg tipper mindre fleksibel, mindre personlig og mindre innovativt. Og jeg minner om at mange fastleger i Norge innførte datateknologi i sin praksis lenge før sykehuslegene kunne ta det i bruk.

“Vi trenger en velutbygget fastlegeordning som får bedre tilgjengelighet over hele landet – med kort ventetid for time”

INNTEKT OG TIDSBRUK. Vi trenger hovedsakelig satsing på fastleger som selvstendig næringsdrivende slik politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) klokt nok har gitt klart uttrykk for, men også fastlønnede stillinger der det er mest hensiktsmessig. Noen leger vil fungere og trives best i fastlønn-stillinger, andre som selvstendig næringsdrivende.

Det finnes Ikke sikre tall for fastlegenes netto næringsinntekt før skatt ved 37 timer arbeidsuke. Jeg antar at den for et år vil være på mellom 650.000 og 750.000 kroner, basert på Inntekt- og kostnadsundersøkelsen for 2016 samt Helsedirektoratets tidsbruk-undersøkelse nylig. Jeg har tatt med nødvendig fravær til pålagt etterutdanning, ferier og fravær ved sykdom. Helsedirektoratets tidsbruk-undersøkelse viste at fastlegene jobbet gjennomsnittlig 49,5 timer pr uke. Det er mye mer enn 37 timer. Når det meste av driftsutgifter er betalt før overtiden begynner, vil netto næringsinntekt stige raskt ved overtid.

Tar vi med legevaktarbeidet i tidsbruk-undersøkelsen, var arbeidstiden på 56 timer per uke.

REKRUTTERINGSTILTAK. De som planlegger et liv med normal arbeidstid, vil neppe satse på fastlegepraksis som selvstendig næringsdrift slik dette har blitt etter mange års overbelastning og underfinansiering. Mange yngre leger tenker slik i dag.

Tiltak må settes inn for å sikre allmennmedisinen nødvendig faglig bredde. Da går det blant annet ikke å fjerne viktige allmennmedisinske områder innen kvinnehelse og overføre det til jordmødre eller gynekologer uten henvisning.

Det er bra at det pågår forsøksordning med primærhelseteam, som skal styres av fastlege. Dette vil svært sannsynlig øke kvaliteten i arbeidet med flere pasientgrupper, men jeg tviler på at det vil redusere behovet for fastleger. Det kan heller komme til å øke behovet for disse legene ytterligere grunnet rådgivning og koordinering.

Mulighetene for anonym kritikk på legelisten.no må fjernes. Det bør skje ved forskrift. Slik anonym kritikk oppfattes av mange fastleger som mobbing, noe som ikke styrker lysten på å bli – eller fortsette som – fastlege.

Økonomien i ordningen må styrkes nødvendig for å øke lysten til å investere i fastlegepraksis igjen. Alternativer vil bli dyrere og dårligere.

TILGJENGELIGHET. Vi trenger en velutbygget fastlegeordning som er enda bedre enn den vi har. Det må bli bedre tilgjengelighet over hele landet med kort ventetid for time.

Greier vi ikke bryte den negative spiralen raskt nok slik at lysten til å investere i fastlegepraksis igjen øker, vil fastlegeordningen slik vi har kjent den, bryte sammen.

Vi får da en uttalt todelt primærhelsetjeneste med svekket ordning for folk flest og en privat legetjeneste for dem med særlig god råd. Det ønsker jeg ikke.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 10/2019

 

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 24.05.2019 08.50.52

  Lege

  Dette inneholder ingenting som ikke er kjent fra før. Å fjerne portvokterrollen ved å fjerne henvisningsordningen for gynekologi er et godt eksempel på myndighetenes manglende forståelse av fastlegeordningen. Vi får et dyrere og dårligere offentlig helsevesen, som Høie kaller "pasientens helsetjeneste". Vi får økte kostnader for pasientene i form av høyere egenadeler hos gynekolog enn fastlege, samt økte kostnader for Helfo i form av høyere refusjoner til gynekolog enn fastlege. Når flere går rett til gynekolog for ukompliserte tilstander istedenfor å få gjort det samme hos fastlegen gir dette også økte ventetider hos gynekolog, noe som er svært uheldig når noe haster og fastlegene trenger en spesialistvurdering. Videre vil økt etterspørsel etter gynekolog medføre at flere gynekologer vil kunne starte privat praksis der etterspørselen er størst, dvs i byene, istedenfor å fortsette på våre offentlige sykehus, som utdanner gynekolger. Inkompetansen vi her ser er dyr og trist.

 • Sven Richard Haugvik 24.05.2019 16.31.43

  Lege

  Helt enig, og dessverre er også norske kommuner funnet inkompetente til å lede FLO, ja selv fastlønnsleger. I FoU-prosjektet for KS 2016 «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» har intervjuene vist at ledelse og styring av legene forutsetter at kommunene er bevisste på at ledelse er en påvirkningsprosess hvor resultatene skapes i en relasjon mellom leder og medarbeider. Dette forholdet er viktig i all ledelse, og muligens enda viktigere i ledelse av næringsdrivende fastleger. I AGENDA Kaupang-rapportens utvalgskommuner kan mye tyde på at styring og ledelse av legene forutsetter at legene selv vil bli ledet. HOD blir anbefalt å sørge for at § 29 i fastlegeforskriften, om krav til rapportering av nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål, trer i kraft. Dette vil forenkle kommunenes mulighet til å avgjøre hva som må gjøres, og det vil sikre at legene gjør det de skal. En forutsetning er imidlertid at kommunene etablerer et nettverk og relasjoner som kan lede og styre fastlegene.

Nyheter fra startsiden

REGJERINGENS PLANER OM SAMMENSLÅING AV SYKEHUS I NORD

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!