Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

NY REGJERING: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingold Ropstad representerer den nye flertallsregjeringen. Terje Bendiksby / NTB scanpix

NY REGJERING: Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingold Ropstad representerer den nye flertallsregjeringen. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette er regjeringens nye helseplattform

Her er regjeringens løfter for primær- og spesialisthelsetjenesten.

Annons:

Torsdag kveld ble det klart at KrF går inn i Solberg-regjeringen. Dermed har statsministeren lykkes med å samle KrF, V, H og Frp til en borgerlig flertallsregjering. Det skjedde etter en svært jevn avstemning i KrFs landsstyre, med 19 i favør av regjeringsdeltakelse og 17 imot.

De fire partiene har forhandlet frem en politisk plattform med en rekke nye løfter. Her er løftene på helseområdet:

Regjeringen løfter for primærhelsetjenesten:

 • Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet. Regjeringen vil evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt.
 • Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha samhandling mellom kommunene og sykehusene som et av hovedtemaene i neste nasjonale helse-og sykehusplan, og i den forbindelse ha en god prosess med kommunene (KS) for å sikre deres perspektiv i arbeidet.
 • Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det.
 • Legge til rette for tverrfaglige primær-og oppfølgingsteam i kommunene.
 • Fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons-og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge.
 • Stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet.
 • Sikre flere plasser i jordmorutdanningen.
 • Arbeide for at kravet om psykolog i alle kommuner fra 2020 kan gjennomføres.

 • Legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten basert på NOU2018:16 Det viktigste først.

 • Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.
 • Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene.

 • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem.

 • Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten.
 •  Vurdere hvordan statlige tilskudd til bedriftshelsetjenester kan utvides til flere bedrifter.
 • Bidra til økt rekruttering av kritisk helsefaglig kompetanse til kommunesektoren i samhandling med sektoren.
 • Tilrettelegge for mer praksis i kommunehelsetjenesten for alle helsefagutdanningene.

 

Regjeringens løfter for spesialisthelsetjenesten:

 • Sikre trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor i landet man bor.

 • Styrke samarbeidet mellom store og små sykehus, blant annet tildeling av oppgaver fra de større sykehusene, hospiterings- og rotasjonsordninger.
 • Legge frem en oppdatert nasjonal helse- og sykehusplan med vekt på digitalisering, kompetanse, rekruttering, psykisk helse og samhandling med kommunene.

 • Nasjonal helse -og sykehusplan skal inneholde en gjennomgang av de prehospitale tjenestene og en helhetlig beskrivelse av investeringsplanen for sykehusene.

 • Ytterligere redusere ventetiden før oppstart av behandling eller utredning, og underveis i behandlingsforløpet.

 • At avtalespesialistene skal kunne rettighetsvurdere pasienter, delta i utdanning av nye spesialister og omfattes av innsatsstyrt finansiering.

 • Styrke kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.

 • Utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser, herunder pakkeforløp for hjerneslag, smertebehandling, utmattelse, muskel - og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og egne pakkeforløp for «kreftpasienter hjem».

 • Gi flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling.

 • Styrke bekjempelsen av vold og overgrep ved å sørge for sosialpediatere på alle barneavdelinger, tilstrekkelige midler til medisinske undersøkelser på barnehusene og ved å styrke behandlingstilbudet til unge overgripere.

 • Stimulere til videreutvikling av tilbudet om Avansert hjemmesykehus for barn.

 • Utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.

 • Legge til rette for ny helse - og velferdsteknologi og nye arbeidsmetoder ved å gjøre finansieringsordningene steds - og teknologinøytrale.

 • Metodevurdere innføring av offentlig finansierte legemidler og nye metoder u spesialisthelsetjenesten opp mot kriteriene i Prioriteringsmeldingen.

 • Øke bruken av private avtalespesialister, uten at dette skal svekke de mindre sykehusene. Etablere økonomiske insentiver som sikrer at sykehusene rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre.

 • Videreføre dagens styringssystem, men gi mer myndighet og ansvar til det enkelte sykehus.
 • Videreutvikle aktivitetsbasert finansiering til å omfatte mer sammenhengende pasientforløp og videreføre 50 prosent aktivitetsbasert finansiering.

 • Desentralisere spesialisthelsetjenester slik at disse er tilgjengelige i pasientenes nærmiljø, så langt det er mulig og hensiktsmessig.

 • Styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer.

 • Gjennomføre en prosess med kommunene i Vest- Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformenskonsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslåat Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.
 • Sikre stedlig ledelse i sykehusene.

 • Legge bedre til rette for investeringer i sykehusbygg og ny teknologi gjennom å vurdere endringer i investeringsordningene for sykehus, herunder lengre nedbetalingstid, rentebetingelser og låneordningen.

 • Ta raskt i bruk nye teknologiske løsninger for avstandsoppfølging og målinger, til beste for pasientene.

Regjeringen har også egne løfter som omhandler reproduktiv helse, e-helse og digitalisering, legemidler, gen- og bioteknologi, pårørende, habilitering og rehabilitering, psykisk helse og rus samt omsorg for eldre- og pleietrengende. Les hele erklæringen her!

Kommentarer

 • lege med rygg- og psykiatri-kompetanse 18.01.2019 14.30.21

  Mye bla bla. Det er ikke ønskelig med pakkeforløp for muskelskjelettlidelser av alle slag. Eksempe: Pasienter med ulike ryggtilstander lider først og fremst av mangel på kompetanse til å subklassifisere lidelsene og tilpasse opptrening og behandling til ulike undergrupper. I tillegg store problemer med fysioterapeutenes holdninger - ved siden av inkompetanse på hvordan man skal trene opp f.eks. invalidiserende skivetilstander hos pasienter med predisposisjon (f.eks. rett rygg, hypermobilitet) og ev. aksialskader av skiver. Det blir en eneste saus - uten individuell vurdering - hvor fysioterapeuter og leger gjerne bestemmer hva pasientene tenker, dvs. roper ut fear-avoidance i utide - uten at pasientene har blitt spurt hva de tenker, føleler, hva som er deres beveggrunner for handling/fravær av handling - som kan være helt legitimt og klokt. Som psykiatere forteller: behandlerne trenger terapi i årevis- ikke pasientene: Pakkeforløp vil gi økt rekruttering av rigide helsepersonell.

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!